Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

27. 03. 2018 - Návrh programu 03. jednání zastupitelstva (2018)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

1

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 2. 2018

2.

2

Slib člena Zastupitelstva Libereckého kraje

3.

71/18/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

4.

72/18/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

5.

73/18/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

6.

6

Návrh programu

7.

74/18/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

8.

75/18/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. února do 13. března 2018

Martin Půta

9.

76/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/18 – finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2017 a jeho zapojení do rozpočtu kraje 2018

Ing. Jitka Volfová

10.

77/18/ZK

Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemku v k.ú. Slaná

Ing. Jitka Volfová

11.

78/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1)

pozemku v k.ú. Košťálov

2)

pozemků v k.ú. Mníšek u Liberce

12.

79/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Volfartice

Ing. Jitka Volfová

13.

80/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k.ú. Zálesní Lhota

Ing. Jitka Volfová

14.

81/18/ZK

Majetkoprávní operace – darování pozemků v k.ú. Harrachov

Ing. Jitka Volfová

15.

82/18/ZK

Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Machnín

Ing. Jitka Volfová

16.

83/18/ZK

Majetkoprávní operace – prodej

Ing. Jitka Volfová

1)

pozemků v k.ú. Minkovice

2)

pozemku v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy

17.

84/18/ZK

Majetkoprávní operace – darování pozemku v k.ú. Vratislavice nad Nisou

Ing. Jitka Volfová

18.

85/18/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemku a věšadlového mostu v k.ú. Bystrá nad Jizerou

Ing. Jitka Volfová

19.

86/18/ZK

Majetkoprávní operace – převod správy nemovitého majetku kraje mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje

Ing. Jitka Volfová

20.

87/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/18 - snížení výdajů kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů kapitoly 919 03 - Pokladní správa, ekonomický odbor.

Mgr. Pavel Svoboda

21.

88/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 84/18 – úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu 7.5 - Poznáváme kulturu

Ing. Květa Vinklátová

22.

89/18/ZK

Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 – oblast cestovního ruchu

Ing. Květa Vinklátová

23.

90/18/ZK

Poskytnutí účelové individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch

Ing. Květa Vinklátová

24.

91/18/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, vyhlášení programů 8.3 Podpora včelařství a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů pro rok 2018

Jiří Löffelmann

25.

92/18/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4149/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Jestřebí

Jiří Löffelmann

26.

93/18/ZK

Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na „Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2018“ žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí

Ing. Radka Loučková Kotasová

27.

94/18/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Jestřebí“

Ing. Radka Loučková Kotasová

28.

95/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 93/18 - převod finančních prostředků z kapitoly 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, do kapitoly 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství – podpora zadržování vody v krajině

Ing. Radka Loučková Kotasová

29.

96/18/ZK

Vyhodnocení implementace Strategie inteligentní specializace na území Libereckého kraje k 31. 12. 2017

Ing. Radka Loučková Kotasová

30.

97/18/ZK

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

Petr Tulpa

31.

98/18/ZK

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2016/2017

Mgr. René Havlík

32.

99/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 74/18 – vratky nedočerpaných dotací poskytnutých na stipendijní program v roce 2017 a úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Stipendijní program pro žáky odborných škol 2018

Petr Tulpa

33.

100/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 78/18 – úprava kapitol 912 04 - účelové příspěvky PO, 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku

Petr Tulpa

34.

101/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 79/18 – úprava kapitol 912 04 - účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, akce „Obnova výtahů“ – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Petr Tulpa

35.

102/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 85/18 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální

Petr Tulpa

36.

103/18/ZK

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 Základní umělecké škole, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

Petr Tulpa

37.

104/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 87/18 - úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finančních darů medailistům reprezentujících Liberecký kraj na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018

Petr Tulpa

38.

105/18/ZK

Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2018

Marek Pieter

39.

106/18/ZK

Písemné informace

příslušní členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 7. 2. 2018 do 6. 3. 2018

Ing. Jitka Volfová

b)

Změna ve složení komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“

Ing. Radka Loučková Kotasová

c)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2018

Ing. Jitka Volfová

d)

Schválení Koncepce rozvoje Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na období 2018 - 2022

MUDr. Přemysl Sobotka

e)

Nařízení Libereckého kraje o zrušení Přírodní památky Galerie a jejího ochranného pásma

Jiří Löffelmann

f)

Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2017

Mgr. Pavel Svoboda

g)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje a na 3. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

h)

Informace o nerealizaci projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje na základě smlouvy č. OLP/1047/2017 se SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Příšovice

Martin Půta

i)

Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2017

Ing. Jitka Volfová

j)

Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2017

Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje

k)

Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – jmenování člena dozorčí rady

Ing. Radka Loučková Kotasová

l)

Závěrečná zpráva projektu IP 1 vypracovaná Ing. Kroutilem a stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje

Mgr. René Havlík

m)

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 4/2018 k politice řízení bezpečnosti informací

Mgr. René Havlík

n)

Dopis hejtmana Libereckého kraje ministryni práce a sociálních věcí ČR

Mgr. Pavel Svoboda

40.

107/18/ZK

Přidělení dotace v rámci programu Podpora postupových soutěží a přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit

Ing. Květa Vinklátová

41.

41

Náměty a připomínky

42.

108/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/18 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí - financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje na rok 2018 dle zvláštního zákona – 2. část

Mgr. Pavel Svoboda

43.

109/18/ZK

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - volba nových členů

Martin Půta