Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

25. 03. 2014 - Návrh programu 03. jednání zastupitelstva (2014)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 2. 2013, určení zapisovatelky

2.

72/14/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

73/14/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

74/14/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

75/14/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

76/14/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy
007_P02_usneseni_RK_3_18_2_14
007_P03_usneseni_RK_04_04_03_14
007_P04_usneseni_mRK_3_24_2_14

8.

77/14/ZK

Finanční podpora v rámci udělených záštit

Martin Půta

008_p01_zadost

9.

78/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 55/14 - Dotace z Krizového fondu Libereckého kraje

Martin Půta

009_P01_Zadost_HZS_LK_o_dotaci
009_P02_Zaver_BRLK
009_P03_ZR_RO_55_14_KF

10.

79/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 38/14 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2014, kapitoly 920 15 - kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele

Marek Pieter

010_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
010_PO2_zmena_kapitalovych_vydaju

11.

80/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 40/14 – finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU rozpočtu kraje za rok 2013

Marek Pieter

011_P01_tabulky_ZR_RO_c_40_14
011_P02pp_Vyporadani_kap_923_z_2013_do_2014

12.

81/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/14 - finanční vypořádání kapitol peněžních fondů kraje za rok 2013

Marek Pieter

0012_P01_ZR_RO_41_14_tabulky
0012_P02_ZR_RO_41_14_tabulky

13.

83/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú. Košťálov

Marek Pieter

013_P01_mapa_I_Kostalov
013_P01_mapa_II_Kostalov

14.

84/14/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí: pozemků v k.ú. Brniště

Marek Pieter

014_P01_GP_Brniste

15.

85/14/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

015_P01_GP_Radimovice
015_P02_mapa_Donin

1.

pozemků v k.ú. Radimovice u Sychrova

2.

pozemku v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou

16.

88/14/ZK

Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci

Martin Půta

17.

86/14/ZK

Podprogram 7. 2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji – změna termínu využití finančních prostředků a předložení závěrečného vyúčtování podpořeného projektu

Hana Maierová

017_P01_Zadost_o_zmenu_terminu

18.

87/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 43/14 – úprava kapitoly 91707 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kapitoly 91903 – Pokladní správa ekonomického odboru a poskytnutí účelových dotací Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci

Hana Maierová

018_P01_Rozpis_rozpoctu

19.

89/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 44/14 – úprava kapitoly 91707 - Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

019_P01_Zdroje_a_vydaje
019_P02_Navrh_rozdeleni_dotaci

20.

90/14/ZK

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2012 - 2013

Alena Losová

020_P01_Vyrocni_zprava_2012_2013
020_P02_prilohy_Vyrocni_zprava_2012_2013

21.

91/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 50/14 – úprava kapitoly 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací na projekty v oblasti školství

Alena Losová

021_P01_ZR_50_14
021_P02_ZR_50_14
021_P03_vzor_smlouvy_91704_

22.

92/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 52/14 – snížení výdajů v kapitole 923 03 – spolufinancování EU ekonomického odboru, navýšení kapitoly 923 04 – spolufinancování EU odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí účelových investičních dotací

Alena Losová

022_P01_ZR_52_14
022_P02_ZR_52_14_pp
022_P03_ZR_52_14

23.

93/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 37/14 – úprava příjmů a výdajů rozpočtu v kapitole 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu včetně výše nařízeného odvodu

Alena Losová

023_P01_920_04_kapitalove_vydaje
023_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

24.

94/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 34/14 - úprava kapitoly 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace na realizaci postupových kol uměleckých soutěží v roce 2014

Alena Losová

024_P01_P02_ZR-RO_34_14_91704_transfery

25.

95/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 51/14 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí neinvestičních účelových dotací na realizaci významných sportovních akcí

Zuzana Kocumová

025_P01_P02_ZR_51_14_kap_917

26.

96/14/ZK

Poskytnutí neinvestiční dotace účelově vázané na zajištění provozu společnosti Klasický areál Harrachov, o.p.s.

Zuzana Kocumová

27.

97/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 35/14 – úprava kapitol 914 04 – působnosti a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finančního daru medailistům reprezentujícím Liberecký kraj na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2014

Zuzana Kocumová

027_P01_P02_P03_ZR35_kap_917_a_914
027_P04_vzor_darovaci_smlouvy

28.

98/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 47/14 – poskytnutí dotací na zajištění lékařské pohotovostní služby

Zuzana Kocumová

028_P01_ZR_RO_47_14_bilance_91709

29.

99/14/ZK

Poskytnutí dotace NsP Česká Lípa, a.s. na realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů NsP Česká Lípa a.s. - II. etapa“

Zuzana Kocumová

30.

100/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 36/14 – úprava kapitoly 914 - Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství, zapojení přijaté platby za vypracování posudku k záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí do rozpočtu Libereckého kraje

Josef Jadrný

030_P01_ZRRO36_tabulky

31.

Podpora Agrárního poradenského a informačního centra Libereckého kraje v roce 2014

Josef Jadrný

32.

101/14/ZK

Statut Dotačního fondu Libereckého kraje

Ivana Hujerová

032_P01_Statut_DFLK_zmena
032_P01_Statut_DFLK_PP

33.

102/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 42/14 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z podprogramu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Ivana Hujerová

033_P01_hodnotici_tabulka
033_P02_ZR_RO_42_14

34.

103/14/ZK

Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova – Podmínky a výzva podprogramu 2.6 – Podpora místní Agendy 21

Ivana Hujerová

034_P01_vyzva_MA_21
034_P02_popis_projektu
034_P02_popis_projektu_pp

35.

104/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 39/14 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 do kapitoly 926 02 – Dotační fond Libereckého kraje na krytí výdajů Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova

Ivana Hujerová

035_P01_ZR-RO_39_14

36.

105/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 54/14 projektové záměry do připravované výzvy Operačního programu Životní prostředí – zlepšení tepelně technických vlastností vybraných školských budov

Ivana Hujerová

036_P01_ZR_RO_54_14

37.

106/14/ZK

Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury – výzva pro podávání žádostí o dotace do Podprogramů 7.3 Stavebně historický průzkum a 7. 4 Archeologie

Hana Maierová

037_P01_Vyzva_SHP
037_P02_Vyzva_Archeologie

38.

107/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 32/14 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 do kapitoly 92006

Vladimír Mastník

038_P01_tabulky_ZR-RO_32-14
038_P02_prehled_cerpani_akci_a_vypocet_pro_prevod
038_P03_dopis_od_MF

39.

108/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 45/14 – navýšení příjmů kraje od SFDI, alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 a navýšení kapitoly 92006

Vladimír Mastník

039_P01_tabulky_ZR-RO_45-14

40.

109/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 46/14 – navýšení příjmů kraje a navýšení kapitoly 92306 na OP Doprava

Vladimír Mastník

040_P01_tabulky_ZR-RO_46-14
040_P02_seznam_k_projekci

41.

110/14/ZK

Písemné informace:

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 5. 2. 2014 do 4. 3. 2014

Marek Pieter

0041_a_Kosilka
0041_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_5.2._do_4.3.

b)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 2. a 3. zasedání rady kraje a 2. a 3. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

041_b_prehled_VZ_ze_2._a_3.RK_a_2._a_3.mRK

c)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů rady a Zastupitelstva LK za období 1. - 31. 1. 2014

Martin Půta

41_c_ZPC_radnich_1_2014

d)

Informace o účasti sportovní reprezentace na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2014

Zuzana Kocumová

041_d_Informace_ucast_sport_reprez_Hry_VI_zim_olym
041_d_P01_Prehled_medailistu_ZODM_2014_doplnene

e)

Zpráva o činnosti PRLK teamu za rok 2013

Ivana Hujerová

041_e_Zprava_o_cinnosti_PRLK_Teamu_2012

f)

Informace o stavu zaměstnanosti – 01/2014

Alena Losová

041_f_Informace_o_stavu_zamestnanosti_01_14
041_f_P01_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_01_14

g)

Koncept činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje pro období 2014 - 2016

Alena Losová

041_g_Koncept_cinnosti_CVLK

h)

Zpráva o činnosti Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2013

Ivan Kunetka

041_h_zprava_o_cinnosti_vyboru_dopravy

i)

Návrh na vydání Nařízení Libereckého kraje o určení Městského úřadu Ralsko obecným stavebním úřadem od 1. 1. 2015

Martin Půta

041_i_SURalsko
041_i_P01_NarizeniSURalsko

j)

Informace z jednání o transformaci společnosti Klasický areál Harrachov, o.p.s.

Martin Půta

041_j_Informace_jednani_transfor_spol_Klasicky_are

42.

Náměty a připomínky

43.

82/14/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Petr Tulpa

043_P01_Casovy_harmonogram
043_P02_Predpokladane_naklady_projektu
043_P03_Dodatek_c_1_ke_smlouve
043_P04_Smlouva_OLP-2501-2012