Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

18. 12. 2012 - Návrh programu 01. jednání zastupitelstva (2012)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 11. 2012, určení zapisovatelky

2.

Složení slibu člena Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. René Havlík

3.

27/IV/12/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

4.

28/IV/12/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

29/IV/12/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

6.

Návrh programu

7.

30/IV/12/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

8.

41/IV/12/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

9.

42/IV/12/ZK

Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na II. pololetí 2012 a I. pololetí 2013

Martin Půta

10.

43/IV/12/ZK

Projekt CROSS-DATA – navýšení závazku spolufinancování a Dohoda o spolupráci při provozování informačního systému pro územní plánování po ukončení projektu CROSS-DATA

Martin Půta

010_P01_Dohoda_DE_CZ
010_P02_Pril1_KoncepceUdrzby
010_P03_Pril2_NakladyPodminky

11.

44/IV/12/ZK

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013

Marek Pieter

011_P01_Textova_cast_rozpoctu_2013
011_P02_Tabulkova_cast_rozpoctu_2013
011_P03_Pravidla_rozpoctu_2013_Priloha_1

12.

45/IV/12/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 287/12 - úprava kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku

Marek Pieter

012_P01_bilance_002
012_P02_920_14_04

13.

46/IV/12/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 310/12 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem včetně vratek a ostatních zdrojů do rozpočtu kraje

Marek Pieter

013_P01_ZR_RO_310_12_tabulky

14.

47/IV/12/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 280/12 přesun finančních prostředků z kapitoly 92012 do kapitoly 91412 a 91414

Marek Pieter

14_P01_ZR_RO_280_2012_914_14
14_P02_ZR_RO_280_2012_OIT
14_P03_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kra

15.

Převod movitého majetku TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, o.s.

Marek Pieter

16.

48/IV/12/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 301/12 – převod z kapitoly 911 15 do kapitoly 920 05

Marek Pieter

016_PO1_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
016_PO2_RO_301-12_snizeni_vydaju_91115
016_PO3_zmena_rozpoctu_kapitoly_92005

17.

49/IV/12/ZK

Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a výše paušální částky pro poskytnutí náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje

Marek Pieter

017_P01_smernice_ZK_1-2013

18.

50/IV/12/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/12 – závazek předfinancování projektu IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“

Mgr. Petr Tulpa

18_P01_ZRRO_268_12_tabulky

19.

51/IV/12/ZK

Změna přílohy zřizovací listiny Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace

PhDr. Hana Maierová

019_P01_priloha_c1_zrizovaci_listiny

20.

Navýšení závazku spolufinancování projektu ,,Investice do vybavení laboratoře pro stavební obory“

Ivana Hujerová

21.

Navýšení závazku spolufinancování projektu ,,Rekonstrukce technického vybavení laboratoře a váhovny chemie“

Ivana Hujerová

22.

52/IV/12/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 275/12 – úprava kapitoly 923 02 Spolufinancování EU

Ivana Hujerová

022_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

23.

53/IV/12/ZK

Navýšení závazku spolufinancování – projekty na využití technické pomoci v rámci programů přeshraniční spolupráce

Ivana Hujerová

24.

54/IV/12/ZK

Projekt „Transformace pobytového zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování

Ivana Hujerová

024_P01_jablonec

25.

55/IV/12/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 312/12 - Ocenění za rozvoj venkova a Skokan roku v soutěži Vesnice roku 2012

Ivana Hujerová

025_P01_ZR_RO_312_12_tabulka
025_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

26.

56/IV/12/ZK

Grantový fond Libereckého kraje – program č. 17 – projekt „Chodník Ktová – Zvýšení bezpečnosti chodců na silnici I/35“ obce Ktová

Ivana Hujerová

026_P01_GF17_Ktova_usneseni_ZK
026_P02_Ktova_zadost

27.

57/IV/12/ZK

Grantové projekty z 2. výzvy doporučené k financování z Globálních grantů II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2

Ivana Hujerová

027_P01_seznam_doporucenych
027_P02_obsah_projektu_1_2

28.

58/IV/12/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 260/12 – úprava kapitol 913 04 a 914 04

Alena Losová,dipl. um.

028_P01_P03_ZR_260_12

29.

59/IV/12/ZK

Poskytnutí daru městu Železný Brod

Alena Losová,dipl. um.

029_P01_LK_Darovaci_smlouva_ZB
029_P02_seznam_majetku

30.

60/IV/12/ZK

Poskytnutí investiční dotace pro Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace

Alena Losová,dipl. um.

31.

61/IV/12/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 270/2012 - úprava kapitoly 91404

Alena Losová,dipl. um.

031_P01_P02_ZR_270_91404
031_P03_Dodatek_1_smlouvy_OLP_348_2012
031_P04_Dodatek_1_smlouvy_OLP_349_2012
031_P05_Dodatek_1_smlouvy_OLP_351_2012

32.

62/IV/12/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 278/12 – úprava kapitoly 920 04 a zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku

Alena Losová,dipl. um.

032_P01_P03_ZR_278_12

33.

Smlouva o spolupráci při financování provozu společnosti Klasický areál Harrachov, o.p.s.

Bc. Zuzana Kocumová

34.

63/IV/12/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 290/12 – úprava kapitoly 920 04 - zapojení příjmů z nedočerpané dotace a poskytnutí investiční dotace

Alena Losová,dipl. um.

034_P01_P02_ZR_290_12

35.

64/IV/12/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 305/12 – úprava kapitoly 914 04

Bc. Zuzana Kocumová

035_P01_ZR_305_12

36.

65/IV/12/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 306/12 – snížení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole 92406

Vladimír Mastník

036_P01_tabulky_RO_306-12

37.

66/IV/12/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 307/12 – přesun finančních prostředků z kapitoly 91406 do kapitoly 92006, vybavení DDH Liberec

Vladimír Mastník

037_P01_tabulky_ZR-RO_307-12

38.

67/IV/12/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 308/12 – úpravy v kapitolách 92303 a 92306

Vladimír Mastník

038_P01_tabulky_RO_308-12
038_P02_oznameni_o_vysledku

39.

68/IV/12/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/11 – zvýšení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole 91406

Vladimír Mastník

039_P01_tabulky_ZR-RO_309-12

40.

69/IV/12/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 313/12 – úpravy v kapitole 92306

Vladimír Mastník

040_P01_tabulky_RO_313-12

41.

70/IV/12/ZK

Smlouva s KSS LK, poskytnutí účelové neinvestiční dotace KSS LK a Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. OLP/3558/2011

Vladimír Mastník

42.

71/IV/12/ZK

Nařízení Libereckého kraje č. 17/2012 a Tarif integrovaného dopravního systému IDOL

Vladimír Mastník

042_P02_Tarif_IDOL_2013_po_proj
042_P01_Narizeni_LK_IDOL_2013_s_cislem_usneseni

43.

72/IV/12/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření a změny rozpočtu – rozpočtová opatření přijaté radou kraje v období od 1. 10. 2012 do 3. 12. 2012

Marek Pieter

0043_a_Kosilka
0043_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_1.10._do_3.1

b)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. a 14. zasedání rady kraje a 17. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

043_b_prehled_VZ_ze_13.RK_14.RK_a_17.mRK

c)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 18., 19., 20. a 22. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

043_c_prehled_VZ_ze_18.mRK_19.RK_20.mRK_a_22.mRK

d)

Plnění rozpočtu kraje za období leden – říjen 2012

Marek Pieter

0043_d_Kosilka
0043_d_Plneni_rozpoctu_01_10_12
0043_d_P01_Plneni_rozpoctu_01_10_12

e)

Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje k listopadu 2012

Marek Pieter

0043_e_Kosilka_zprava_k_ratingu_LK
0043_e_P01_Analyza_Libereckeho_kraje_Final_Listopa

f)

Harmonogram jednání rady kraje na II. pololetí 2012 a I. pololetí roku 2013

Martin Půta

043_f_P01_harm_RK_kos_ZK

g)

Informace o zahraničních pracovních cestách za období 1. 9. – 30. 11. 2012

Martin Půta

ZK1_043_7g_P01_informace_o_ZPC_zari_listopad_2012

h)

Informace o stavu zaměstnanosti 07–09/ 2012

Alena Losová,dipl. um.

043_h_Informace_stav_zamestnanosti_07_08_09_12
043_h_P01_Informace_stav_zamestnanosti_07_08_09_20

i)

Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje za rok 2011

Ivana Hujerová

043i_Monitoring_Programu_rozvoje_LK_2007_2013
043i_P01_Slovni_hodnoceni_naplnovani_strategickych
043i_P02_Financni_prostredky_naplnujici_cile_Progr

j)

Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o.

Ivana Hujerová

043j_Jednani_rady_kraje_ARR
043j_P01_Vyrocni_zprava_ARR_2011

k)

Podání informace k dopisu zastupitelům a starostům ze dne 23. 11. 2012

Mgr. Petr Tulpa

ZK1_043_11k_P01_podani_informace_k_dopisu

44.

26/IV/12/ZK

Rozhodnutí o on-line přenosu a pořízení audio-video záznamu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

45.

Náměty a připomínky

46.

31/IV/12/ZK

Změna Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

046_P01_jednaci_rad_vyboru_ZK_schvaleny_18_12_2012

47.

32/IV/12/ZK

Volba do Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

48.

33/IV/12/ZK

Volba do Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

49.

34/IV/12/ZK

Volba do Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

50.

35/IV/12/ZK

Volba do Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

51.

36/IV/12/ZK

Volba do Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

52.

37/IV/12/ZK

Volba do Výboru výchovy, vzdělávání, zaměstnanosti a sportu Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

53.

38/IV/12/ZK

Volba do Výbor kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

54.

39/IV/12/ZK

Volba do Výbor finančního Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

55.

40/IV/12/ZK

Volba do Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

56.

73/IV/12/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s., a návrh změn v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Bc. Zuzana Kocumová

056_P01_pozvanka_VH_KNL