Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

25. 02. 2014 - Návrh programu 02. jednání zastupitelstva (2014)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 1. 2014, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

39/14/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

40/14/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

41/14/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

42/14/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

43/14/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_zpravy_o_cinnosti
007_P02_usneseni_RK_01_14_01_14
007_P03_usneseni_RK_02_04_02_14
007_P04_usneseni_mRK_01_20_01_14
007_P05_usneseni_mRK_02_27_01_14

8.

44/14/ZK

Poskytnutí finanční dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Martin Půta

9.

45/14/ZK

Žádost obce Paceřice o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Libereckého kraje

Martin Půta

009_P01_Zadost_obce_Pacerice
009_P02_Priloha_fotografie
009_P03a_Titulni_list_infrastruktura
009_P03b_Rozpocet_oprava_infrastruktura
009_P04a_Titulni_list_predchazeni
009_P04b_Rozpocet_predchazeni

10.

46/14/ZK

Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období

Martin Půta

010_P02_Pril1az3_Podnety
010_P03_Pril4_UzemniRezervy
010_P04_Pril5_StanoviskoMZP
010_P05_Pril6_StanoviskaOOP
010_P01_ZpravaZUR

11.

47/14/ZK

Převod movitého majetku

Marek Pieter

011_P01_darovaci_smlouva_OLP_59_2014

12.

48/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 26/14, řešení finančních a organizačních opatření krajského úřadu

Marek Pieter

012_P01_tabulky_ZR_RO_26_14

13.

49/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/14 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2014

Marek Pieter

013_P01_Priority_resortu_2014
013_P02_Po_proj_priorit_resortu_2014
013_P03_Tabulky_ZR_RO_20_14
013_P03pp_Tabulky_ZR_RO_20_14

14.

50/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 21/14 – alokace použitelných finančních zdrojů z minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2014 v kapitole 913 – Příspěvkové organizace

Marek Pieter

0014_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_k
0014_P02_Zadost_JU_Liberec
0014_P02_Zadost_OA_a_JS_Liberec
0014_P02_Zadost_OAHOS_Turnov
0014_P02_Zadost_VOSS_a_SS_Novy_Bor
0014_P02_Zadost_ZS_MS_logoped_Lbc

15.

51/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/14 – alokace použitelných finančních zdrojů z minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2014 v kapitole 920 – Kapitálové výdaje

Marek Pieter

0015_P01_Kopie_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozp

16.

52/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 23/14 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně stanovení výše nařízených odvodů

Marek Pieter

0016_P01_Kopie_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozp

17.

53/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

017_P01_mapa_Ludvikov_pod_Smrkem
017_P02_mapa_Ludvikov_pod_Smrkem

1.

pozemku v k.ú. Ludvíkov pod Smrkem (FAMA 2013/12/015)

2.

pozemků v k.ú. Ludvíkov pod Smrkem (FAMA 2013/12/014)

18.

54/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú. Lučany nad Nisou

Marek Pieter

018_P02_GP_Lucany_nad_Nisou

19.

55/14/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru: pozemku v k.ú. Volfartická Nová Ves

Marek Pieter

019_P01_GP_Volfarticka_Nova_Ves

20.

56/14/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

020_P01_GP_Volfartice
020_P02_mapa_Sosnova

1.

pozemku v k.ú. Volfartická Nová Ves

2.

pozemků v k.ú. Sosnová u České Lípy

21.

57/14/ZK

Majetkoprávní operace – směna: pozemků v k.ú. Svijany

Marek Pieter

021_P01_GP_Svijany

22.

58/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 18/14 – vratka finančních prostředků z předfinancování projektu IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“

Petr Tulpa

22_P01_ZR_RO_18_14_tabulky

23.

59/14/ZK

Změna zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, organizace Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

Petr Tulpa

023_P01_ZL_DpS_Vratislavice
023_P02_Prilohac1_ke_ZL_DpS_Vratislavice

24.

60/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 25/14 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2014 kapitoly 926 09 - Dotační fond LK, Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, podprogram č. 3.3 - Podpora osob se zdravotním postižením

Zuzana Kocumová

024_P01_Usneseni_VZ
024_P02_SOUHRN_HODNOT_FORMULAR_3_3
024_P03_Jednotlive_hodnotici_formulare
024_P04_ZR_RO_25_14_bilance_92609

25.

61/14/ZK

Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2014

Hana Maierová

26.

62/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 15/14 – navýšení finančních zdrojů rozpočtu kraje 2014 prostřednictvím financování a navýšení kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Alena Losová

026_P01_ZR_15_14
026_P02_ZR_15_14
026_P03_foto_Mesto_Turnov
026_P04_foto_LK

27.

63/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec, Masarykova 3, příspěvková organizace

Alena Losová

027_P01_Sazebnik_OPVK_2014
027_P02_Zadost_o_prominuti_SPSE_Masarykova

28.

64/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

Alena Losová

028_P01_Sazebnik_OPVK_2014
028_P02_Zadost_o_prominuti_SS_Na_Bojisti

29.

65/14/ZK

Strategie podpory sportu v Libereckém kraji 2014 – 2016 – koncepční materiál ke způsobu financování sportu a tělovýchovy v Libereckém kraji

Zuzana Kocumová

029_P01_Strategie_podpory_sportu_LK_2013_2016
029_P01pp_Strategie_podpory_sportu_v_Libereckem_kr

30.

66/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 14/14 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 do kapitoly 917 02 – působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

Ivana Hujerová

030_P01_ZR_RO_14_14_tabulka
030_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

31.

67/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 27/14 – snížení výdajů v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a navýšení kapitol 914 a 920 oddělení sekretariátu ředitele

Ivana Hujerová

031_P01_tabulky_ZR_RO_27_14

32.

68/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 16/14 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 do kapitoly 91406 a 92006

Vladimír Mastník

032_P01_tabulky_ZR-RO_16-14

33.

69/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 17/14 – úpravy v kapitole 91306, 92006 a 92306, odvody finančních prostředků Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod z akcí ROP 3

Vladimír Mastník

033_P01_tabulky_ZR-RO_17-14

34.

70/14/ZK

Písemné informace:

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 15. 1. 2014 do 4. 2. 2014

Marek Pieter

0034_a_Kosilka
0034_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_15.1._do_4.2

b)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. zasedání rady kraje a 1. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

034_b_prehled_VZ_ze_1.RK_a_1.mRK

c)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. – 30. 11. 2013 a 1. – 31. 12. 2013

Martin Půta

34_c_ZPC_radnich_11_a_12_2013

d)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní kluby, stav k 30. 9. 2013 a 31. 10. 2013

Alena Losová

034_d_Statisticke_vykazy_MS_ZS_SD_2013
034_d_P01_MS_sumar
034_d_P02_ZS_sumar
034_d_P03_SD_SK_sumar

e)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – střední školy, stav k 30. 9. 2013

Alena Losová

034_e_Statisticke_vykazy_SS_2013
034_e_P01_SS_sumar

f)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – zařízení pro výkon ústavní výchovy, o středisku volného času a školském ubytovacím zařízení, stav k 31. 10. 2013

Alena Losová

034_f_Statisticke_vykazy_DD_DDM_DM_2013
034_f_P01_zarizeni_ustavni_vychovy_sumar
034_f_P02_strediska_volneho_casu_sumar
034_f_P03_skolska_ubytovaci_zarizeni_sumar

g)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra, stav k 30. 9. 2013

Alena Losová

034_g_Statisticke_vykazy_PPP_SPC_2013
034_g_P01_PPP_sumar
034_g_P02_SPC_sumar

h)

Informace o stavu zaměstnanosti – 12/2013

Alena Losová

034_h_Informace_o_stavu_zamestnanosti_12_13
034_h_P01_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_12_2013

i)

Memorandum mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Libereckým krajem

Petr Tulpa

034_i_P01_Kosilka.doc
034_i_P02_Memorandum.pdf

j)

Změna předsedy Kulturní komise Rady Libereckého kraje

Hana Maierová

034_j_zmena_predsedy_komise

k)

Zpráva o činnosti Výboru zdravotnictví za rok 2013

Jan Dvořák

034_k_Zprava_o_cinnosti_Vyboru_zdravotnictvi_2013

l)

Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje za 2. pololetí roku 2013

Vladimír Stříbrný

034_l_P01_PI_2_ZK_Zprava_Vybor_ZZP_2pol_2013

m)

Zpráva o činnosti Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2013

André Jakubička

034_m_zprava_o_cinnosti_vyboru_cestovniho_ruchu_pa

n)

Zprávy o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje

Ing. František Pešek

034_n_Zprava_o_cinnosti_Vyboru_kontrolniho_Zastupi

o)

Informace o služebním vozidle

Martin Půta

034_o_informace_o_sluzebnim_vozidle

p)

Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje

Petr Tulpa

034_p_Pakt_zamestnanosti_LK
034_p_P01_pakt_zamestannosti_LK

r)

Informace k problematice bezúplatného převodu dětského dopravního hřiště z Libereckého kraje na Statutární město Liberec

Vladimír Mastník

034_r_Pisemna_informace_bezuplatny_prevod_detske_d

35.

Náměty a připomínky

36.

71/14/ZK

Změna ve výboru zdravotnictví zastupitelstva kraje - volba nového člena výboru

Martin Půta