Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

23. 09. 2014 - Návrh programu 08. jednání zastupitelstva (2014)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 8. 2014, určení zapisovatelky

2.

335/14/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

336/14/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

337/14/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

338/14/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

339/14/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy
007_P02_usneseni_RK_14_12_8_14
007_P03_usneseni_RK_15_2_9_14
007_P04_usneseni_mRK_15_25_8_14
007_P05_usneseni_mRK_16_8_9_14

8.

340/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 205/14 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci podprogramu 1.2. Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Martin Půta

008_P01_Prehled_zadosti_a_souhrnny_hodnotici_formu
008_P02_zapis_komise_1_2
008_P03_ZR_RO_c_205_14

9.

341/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 220/14 - Úprava položek v kapitole 920 01 - snížení výdajů ve specifickém ukazateli „Výkup pozemku nad krytem CO v České Lípě“ o částku 100.000,- Kč a současné navýšení výdajů specifického ukazatele „Programové vybavení – software monitoringu pro potřeby Krizového štábu Libereckého kraje“ o částku 100.000,- Kč

Martin Půta

009_P01_Cenova_nabidka
009_P02_ZR_RO_c_220_14

10.

342/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 212/14 - zapojení dosažených příjmů za odprodej vozidel do kapitálových výdajů kapitoly 920 15 – kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele

Marek Pieter

010_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

11.

343/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 222/14 - řešení finančních a organizačních opatření krajského úřadu v rezortu sociálních věcí

Marek Pieter

011_P01_P02_tabulky_ZR_RO_222_14

12.

344/14/ZK

Rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2015 - 2018

Marek Pieter

012_P01_RV_2015_2018_textova_cast
012_P02_RV_2015_2018_tabulkova_cast

13.

345/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 219/14 - navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně stanovení výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

013_P01_P02_Kopie_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_r

14.

346/14/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí přijetí daru:

Marek Pieter

014_P01_GP_Ruzodol

pozemků včetně stavby silnice, mostů v k.ú. Růžodol I, Liberec, Nové Pavlovice, Staré Pavlovice, Stráž nad Nisou, Radčice u Krásné Studánky, Krásná Studánka

15.

347/14/ZK

Majetkoprávní operace – prodej:

Marek Pieter

015_P01_GP_Hrabacov

pozemku v k.ú. Hrabačov

16.

348/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

016_P01_GP_Zakupy
016_P02_mapa_Hradek_nad_Nisou
016_P03_mapa_Tuhan_u_Struzince

1)

pozemků v k.ú. Zákupy

2)

pozemků v k.ú. Hrádek nad Nisou

3)

pozemku v k.ú. Stružnice

17.

349/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

017_P01_GP_Lomnice_nad_Popelkou
017_P02_GP_Lomnice_nad_Popelkou
017_P03_GP_Lomnice_nad_Popelkou
017_P04_GP_Lomnice_nad_Popelkou

1)

pozemků v k.ú. Lomnice nad Popelkou (FAMA 2014/06/038)

2)

pozemku v k.ú. Lomnice nad Popelkou (FAMA 2014/06/039)

3)

pozemku v k.ú. Lomnice nad Popelkou (FAMA 2014/7/019)

4)

pozemků v k.ú. Lomnice nad Popelkou (FAMA 2014/07/020)

18.

350/14/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení služebnosti:

Marek Pieter

018_P01_GP_Ludvikov

pozemek v k.ú. Ludvíkov pod Smrkem

19.

351/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/14 - navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně stanovení výše nařízeného odvodu – akce „Obnova omítky a fasády, Domov a Centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou, příspěvková organizace“

Marek Pieter

019_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

20.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 161/14 - odbor sociálních věcí
NEPŘEDLOŽENO

Petr Tulpa

21.

352/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 211/14 - Poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky z rozpočtu Libereckého kraje Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Zuzana Kocumová

021_P01_ZR_RO_211_14_bilance_91709
021_P02_smlouva_zapujcka_NsP_CL

22.

353/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/14 – navýšení příjmů rozpočtu kraje a navýšení výdajů kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu včetně stanovení výše nařízeného odvodu

Hana Maierová

022_P01_Rozpis_rozpoctu

23.

354/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 226/14 – Poskytnutí dotace v rámci spoluúčasti Libereckého kraje v programu Ministerstva zemědělství ČR „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“

Josef Jadrný

023_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
023_P02_zmena_rozpoctu_226

24.

355/14/ZK

Výzva k předkládání žádostí o dotace z Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Podprogram 2.7 – Podprogram na podporu činnosti mateřských center

Ivana Hujerová

024_P01_vyzva_MC
024_P02_Textova_cast_projektu

25.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. XXX/14 – zapojení finančních prostředků ze Souhrnné žádosti o dotaci z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity EU č. 2 do rozpočtu Libereckého kraje a poskytnutí účelových dotací oprávněným žadatelům
NEPŘEDLOŽENO

Ivana Hujerová

26.

356/14/ZK

Navýšení závazku spolufinancování k projektu „ Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“

Ivana Hujerová

27.

357/14/ZK

Navýšení závazku spolufinancování k projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“

Ivana Hujerová

28.

358/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 224/14 - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 91702 - Transfery; dotace z rozpočtu Libereckého kraje obci Albrechtice v Jizerských horách na akci „Štít Albrechtice – 41.ročník“

Ivana Hujerová

028_P01_ZR_RO_224_14

29.

359/14/ZK

Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

Ivana Hujerová

075_P01_Program_rozvoje_LK
075_P02__Vyhodnoceni_PRLK_2014_2020_dle_zakona_100
075_P02_A_Stanoviska_dotcenych_organu_ochrany_prir
075_P02_B_Posouzeni_vlivu_koncepce_na_EVL_a_PO_sou
075_P02_C_Honoceni_vlivu_koncepce_na_zdravi
075_P02_D_Vyhodnoceni_opatreni
075_P03_Stanovisko_MZP_k_navrhu_koncepce

30.

360/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení“ příjemce ATTEST, s.r.o.

Ivana Hujerová

030_P01_zadost_prominuti_ATTEST
030_P02_Sazebnik

31.

361/14/ZK

Navýšení závazku spolufinancování k projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Gymnázia v České Lípě“

Ivana Hujerová

32.

362/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 225/14 – zapojení finančních prostředků ze Souhrnné žádosti o dotaci z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity EU č. LK/ZP/1 do rozpočtu Libereckého kraje a poskytnutí účelových dotací oprávněným žadatelům

Ivana Hujerová

032_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
032_P02_Rozhodnuti

33.

363/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 195/14 – poskytnutí dotací z podprogramů 4.1 Podpora volnočasových aktivit a 4.5 Pedagogická asistence Dotačního fondu Libereckého kraje

Alena Losová

033_P01_ZR_195_14
033_P02_ZR_195_14
033_P03_ZR-RO_195_14_smlouva

34.

364/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 221/14 - úprava kapitoly 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace SUPŠ a VOŠ Turnov na projekt „Obnova výuky řemeslných technik v Egyptě“

Alena Losová

034_P01_ZR_221_14
034_P02_ZR_221_14

35.

365/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 194/14 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu č. 3, podprogramů 3.4 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 3.6 Sport handicapovaných, 3.8 Sportovní akce, 3.9 Školní sport a tělovýchova

Zuzana Kocumová

035_P01_ZR_194_14
035_P02_ZR_194_14
035_P03_smlouva_DF_2014

36.

366/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 216/14 – úpravy v kapitole 92006, snížení akce „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“ a navýšení akce „silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) – povodně“

Vladimír Mastník

036_P01_tabulky_ZR-RO_216-14

37.

367/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 217/14 – úpravy v kapitole 92606 – Dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci programu DOPRAVA, podprogramu 6.2

Vladimír Mastník

037_P01_souhrn_tab_6_2
037_P02_tabulky_ZR-RO_217-14

38.

368/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 215/14 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 92306, na akci „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha - PD“, Dodatek ke smlouvě s KSS LK

Vladimír Mastník

038_P01_tabulky_ZR-RO_215-14

39.

369/14/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtové opatření přijatá v období od 13. 8. 2014 do 2. 9. 2014

Marek Pieter

0039_a_Kosilka
0039_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_13.8._do_2.9

b)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2014

Marek Pieter

0039_b_Kosilka
0039_b_Plneni_rozpoctu_01_08_14
0039_b_P01_Plneni_rozpoctu_01_08_14

c)

Informace o odstraňování škod na dopravní infrastruktuře způsobené povodněmi v roce 2010 a 2013

Vladimír Mastník

039_c_kosilka_ZKpis
039_c_P01_povodne2010_aktualni_stav
039_c_P02_povodne2013_31_7_2014_stav_cerpani
039_c_P03_povodne2013_nerealizovane
039_c_P04_povodne2013_FSEU_II_vyzva
039_c_P05_boure_29_7_2013

d)

Informace o stavu zaměstnanosti – 07/2014

Alena Losová

039_d_Informace_o_stavu_zamestnanosti_07-14
039_d_P01_graf_07_14

e)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 14. zasedání rady kraje

Marek Pieter

039_e_prehled_VZ_z_14._RK

f)

Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí za I. pololetí 2014

Vladimír Stříbrný

039_P01_Zprava_o_cinnosti_Vyboru_ZZP_1.pol.2014_(1

g)

Návrh dalšího postupu ve veřejné zakázce „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024.

Vladimír Mastník

039_g_kosilka_ZK_pis

h)

Petice – P/5/2014

Martin Půta

039_P01_kosilka_ZK
039_P02_text_petice
039_P03_odpoved_na_petici_Husek_oprava
039_P04_priloha1_k_odpovedi
039_P05_priloha2_k_odpovedi

i)

Vyrozumění policie ČR o šetření „Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (Revitalizace městských lázní na galerijní objekt)“ týkající se ROP Severovýchod, podaného Krajským protikorupčním pracovištěm, o.p.s., dne 27. 5. 2014

Martin Půta

039_P01_vyrozumeni_policie_CR
039_P02_clanky_MF_dnes_a_Libereckeho_deniku
39_P03_kosilka_ZK

40.

Náměty a připomínky

41.

370/14/ZK

Změna účelu neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 917 04 – transfery č. OLP/901/2014

Alena Losová

041_P01_Dodatek_c_1_OLP_901_2014