Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

28. 01. 2014 - Návrh programu 01. jednání zastupitelstva (2014)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 17. 12. 2013, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

1/14/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

2/14/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

3/14/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

10/14/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

11/14/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_Dilci_zpravy_clenu_RK
007_P02_usneseni_21_RK_03-12-13
007_P03_usneseni_22_RK_17-12-13

8.

12/14/ZK

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Libereckého kraje při tuzemských pracovních cestách

Marek Pieter

008_P01_Zasady_cest_nahrad_ZK_bez_zmen
008_P02_Prilohy_Zasady_cest_nahrad_ZK
008_P03_Zasady_cest_nahrad_ZK_tuzemsko_zmeny
008_P02pp_Prilohy_Zasady_cest_nahrad_ZK

9.

13/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemku v k.ú. Arnultovice u Nového Boru

Marek Pieter

009_P01_mapa_Arnultovice_u_Noveho_Boru

10.

14/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemku v k.ú. Mrklov

Marek Pieter

010_P01_mapa_Mrklov

11.

15/14/ZK

Majetkoprávní operace – prodeje:

Marek Pieter

011_P01_mapa_Jablonecke_Paseky
011_P02_GP_Josefuv_Dul
011_P03_mapa_Cesky_Dub
011_P04_GP_Smrzovka

1.

pozemku v k.ú. Jablonecké Paseky

2.

pozemku v k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou

3.

pozemku v k.ú. Český Dub

4.

pozemku v k.ú. Smržovka

12.

16/14/ZK

Majetkoprávní operace – směna: nemovitých věcí v k.ú. Turnov

Marek Pieter

012_P01_foto_Mesto_Turnov
012_P02_foto_LK

13.

17/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 11/14 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2014, kapitoly 920 12 – Kapitálové výdaje, odbor informatiky

Marek Pieter

13_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kra
13_P01_ZRRO_11_14

14.

5/14/ZK

Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci

Martin Půta

15.

18/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/14 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014

Petr Tulpa

015_P01_ZR_RO_9_14_tabulky

16.

19/14/ZK

Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí

Petr Tulpa

016_P01_ZL_APOSS_Liberec.DOC
016_P02_Prilohac1_ke_ZL_APOSS_Liberec.DOC
016_P03_ZL_DD_Cesky_Dub.DOC
016_P04_Prilohac1_ke_ZL_DD_Cesky_Dub
016_P05_Prilohac1_ke_ZL_DD_Sloup

17.

20/14/ZK

Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace

Petr Tulpa

017_P01_Prilohac1_ke_ZL_Marenice.DOC

18.

21/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/14 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2014 kapitoly 926 04 – Dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí dotací v rámci III. Výzvy Dotačního fondu Libereckého kraje z podprogramů č. 3.4 - Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, 3.5 - Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 3.8 - Sportovní akce

Zuzana Kocumová

018_P01_ZR_05_14
018_P02_ZR_05_14

19.

4/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/14 – úprava kapitoly 919 03 pokladní správa ekonomického odboru a 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - poskytnutí neinvestiční dotace Svazu lyžařů České republiky na Mistrovství světa v letech na lyžích 2014

Zuzana Kocumová

019_P01_ZR_13_14
019_P02_ZR_13_14
019_P03_ZR_13_14
019_P04_informace_o_MS
019_P05_priloha_spoluprace_LK_naklady_vydaje

20.

Žádost o poskytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. na projekt „Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení NsP ČL“

Zuzana Kocumová

21.

22/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 10/14 - poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky z rozpočtu Libereckého kraje Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Zuzana Kocumová

021_P01_ZR_RO_10_14_bilance_91709
021_P02_smlouva_zapujcka_NsP_CL

22.

23/14/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Zuzana Kocumová

022_P01_Pozvanka_valna_hromada_KNL

23.

24/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 2/14 - úprava kapitoly 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace na realizaci soutěží a přehlídek v roce 2014

Alena Losová

023_P01_ZR_02_14
023_P02_ZR_02_14

24.

25/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/14 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Stipendijní program Libereckého kraje v roce 2014

Alena Losová

024_P01_ZR_03_14
024_P02_ZR_03_14
024_P03_Stipendijni_rad_na_skolni_rok_2014_2015
024_P04_vzor_smlouvy
024_P05_plna_moc_91704

25.

26/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6/14 – navýšení finančních zdrojů rozpočtu kraje 2014 prostřednictvím financování a navýšení kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Alena Losová

025_P01_ZR_06_14
025_P02_ZR_06_14

26.

27/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/14 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2014 kapitoly 926 02 – Dotační fond a rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, 2. výzvy podprogramu 2.1 Program obnovy venkova

Ivana Hujerová

026_P01_hodnotici_formular_souhrnna_tabulka
026_P02_ZR_RO_1_14

27.

28/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/14 – Alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 do kapitoly 914 02 – působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

Ivana Hujerová

0027_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_k
0027_P01_Kapitola_91402

28.

29/14/ZK

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ivana Hujerová

28_P01_Sazebnik_OPVK

29.

30/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Škola v pohybu“, příjemce AISIS, občanské sdružení

Ivana Hujerová

029_P01_Zadost_Aisis
029_P02_Sazebnik

30.

31/14/ZK

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 26

Josef Jadrný

31.

32/14/ZK

Vyhlášení Výzvy k předkládání žádostí do Programu vodohospodářských akcí na rok 2014 a úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého kraje

Josef Jadrný

031_P01_Vyzva_FOV_2014_zmeny
031_P02_Vyzva_FOV_2014_po_zmenach
031_P03_Pravidla_pro_hodnoceni_zadosti_a_poskytova
031_P04_Pravidla_pro_hodnoceni_zadosti_a_poskytova
031_P05_Seznam_nove_zarazenych_obci

32.

33/14/ZK

Souhlas Zastupitelstva Libereckého kraje s realizací náhradního výkonu rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec

Josef Jadrný

032_P02_PP_Arnoltice_1etapy
032_P03_scan_zapis_z_jednani_6.1.2014
032_P04_Vyzva_CIZP
032_P01_Zapis_jednani_12_11_2013

33.

34/14/ZK

Odůvodnění veřejné zakázky „Silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 - 12,6 a mostu 290-011 a 290-014“

Vladimír Mastník

033_P01_Oduvodneni_verejne_zakazk_Bily_Potok

34.

35/14/ZK

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské správě silnic Libereckého kraje

Vladimír Mastník

35.

36/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 12/14 – úpravy v kapitole 91406 a kapitole 91706, Pověření a smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.

Vladimír Mastník

035_P01_KORID_povereni
035_P02_KORID_smlouva_vyrovnavaci_platba
035_P03_Rozpocet_KORID_2014
035_P04_tabulky_ZR-RO_12-14

36.

37/14/ZK

Písemné informace:

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 4. 12. 2013 do 31. 12. 2013

Marek Pieter

0036_a_Kosilka
0036_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_4.12._do_31.

b)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 1. 1. 2014 do 14. 1. 2014

Marek Pieter

0036_b_Kosilka
0036_b_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_1.1._do_14.1

c)

Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravného včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2014

Marek Pieter

036_c_Cestovni_nahrady_rok_2014

d)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 21. a 22. zasedání rady kraje

Marek Pieter

036_d_prehled_VZ_ze_21._22.RK

e)

Přehled účasti členů na jednání zastupitelstva Libereckého kraje ve II. pololetí 2013

Martin Půta

036_e_P01_prehled_ucasti_clenu_ZK_1_pololeti_2013

f)

Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled o účasti členů výborů na jednání výborů Zastupitelstva Libereckého kraje v II. pololetí 2013

Martin Půta

036_f_P01_kosilka_vybory_ZK
36_f_P02_dochazka

g)

Pravidla pro poskytování finanční podpory v rámci záštit udělených členy Rady Libereckého kraje pro rok 2014

Martin Půta

36_g_kosilka
36_g_p01_Pravidla_2014
36_g_p02_vzor_smlouvy_o_dotaci

h)

Informace o stavu zaměstnanosti - 11/2013

Alena Losová

036_h_Informace_o_stavu_zamestnanosti_11_13
036_h_P01_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_11_2013

i)

Veřejná zakázka „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“ – předběžné opatření UOHS

Vladimír Mastník

036_i_kosilka_ZK_pis
036_i_P02_rozhodnuti_UOHS

j)

Rozklad k oponentuře Bc. S. Mackovíka a k vyjádření managementu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p.o., k výsledkům forenzního auditu

Zuzana Kocumová

036_j_rozklad_oponentura_Mackovik_vedeni_ZZSLK
036_j_P01_oponentni_zprava_forenzni_audit
036_j_P02_Vyjadreni_managmentu_k_auditu_ZZS_LK
036_j_P03_Rozklad_k_oponenture_vedeni_ZZS_LK
036_j_P04_Rozklad_oponentura_Bc_Mackovik
036_j_P05_zadost_o_zpracovani_rozkladu
036_j_P06_stanovisko_Auto_Enge_forenzni_audit_ZZSL
036_j_P07_LindeGas_reakce_ke_zprave_auditu_ZZSLK

k)

Informace o nových internetových stránkách Libereckého kraje

Martin Půta

036_k_P01_Informace_o_novych_internetovych_stranka

37.

38/14/ZK

Projekt „Poznej Liberecký kraj – společná prezentace Libereckého kraje a jeho turistických regionů“ – závazek spolufinancování

Ivana Hujerová

38.

Náměty a připomínky

39.

6/14/ZK

Změna ve výboru výchovy, vzdělávání, zaměstnanosti a sportu zastupitelstva kraje - odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru

Martin Půta

039_P01_odvolani_clena_vyburu

40.

7/14/ZK

Změna ve výboru hospodářského a regionálního rozvoje zastupitelstva kraje - odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru

Martin Půta

41.

8/14/ZK

Změna ve výboru zemědělství a životního prostředí zastupitelstva kraje - odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru

Martin Půta

041_P01_rezignace_Jasova_vybor

42.

9/14/ZK

Změna ve výboru zdravotnictví zastupitelstva kraje - odvolání a odstoupení člena výboru

Martin Půta

042_P01_rezignace_Ferles_vybor