Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

17. 12. 2013 - Návrh programu 11. jednání zastupitelstva (2013)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 11. 2013, určení zapisovatelky

2.

477/13/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

478/13/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

479/13/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

480/13/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

481/13/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
007_P02_usneseni_20_RK_19_11_13
007_P03_usneseni_19_mRK_25_11_13

8.

484/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 345/13 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU

Marek Pieter

008_P01_ZR_RO_345_13_tabulky

9.

485/13/ZK

Majetkoprávní operace – směna: pozemků v k.ú. Bohdalovice

Marek Pieter

009_P01_GP_Bohdalovice

10.

486/13/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

010_P01_mapa_Nova_Ves_nad_Popelkou
010_P02_GP_Dalesice_u_Jablonce_nad_Nisou

1.

pozemku v k.ú. Nová Ves nad Popelkou

2.

pozemku v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou

11.

487/13/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí: pozemků v k.ú. Dolní Štěpanice

Marek Pieter

011_P01_mapa_Dolni_Stepanice

12.

488/13/ZK

Majetkoprávní operace – prodeje:

Marek Pieter

012_P01_GP_Zlabek
012_P02_foto_Prosec
012_P03_foto_Novy_Bor
012_P04_foto_Turnov

1.

pozemku v k.ú. Žlábek

2.

nemovitostí v k.ú. Proseč nad Nisou

3.

nemovitostí v k.ú. Nový Bor

4.

bytové jednotky č. 1682/5 v k.ú. Turnov

13.

489/13/ZK

Majetkoprávní operace: budoucí prodej s výpůjčkou plynovodu a přípojky v k.ú. Cvikov

Marek Pieter

013_P01_navrh_mapa_transformace

14.

490/13/ZK

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 25

Josef Jadrný

15.

491/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 330/13 – Lesnický fond LK – poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích

Josef Jadrný

015_P01_tabulka_ZR_RO_330_13

16.

492/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 336/13 – úprava ukazatelů v rámci kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod LK a poskytnutí dotace Mikroregionu Jizerské podhůří

Josef Jadrný

016_P01_ZR_RO_FOV_MR_Jizerske_podhuri_1
016_P02_vliv_FOV

17.

493/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 321/13 – navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje a úprava kapitoly 92607 - Dotační fond Libereckého kraje

Hana Maierová

017_P01_Zdroje_a_vydaje_rozpoctu_LK

18.

494/13/ZK

Změna zřizovací listiny Oblastní galerie v Liberci, příspěvkové organizace

Hana Maierová

018_P01_nove_zneni_zrizovaci_listiny_OGL

19.

495/13/ZK

Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020

Ivana Hujerová

20.

496/13/ZK

Projekt „Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – zateplení objektu hlavní budovy 01, domov mládeže“ – závazek spolufinancování

Ivana Hujerová

21.

497/13/ZK

Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v projektu „Podpora systému rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení“ příjemce ATTEST s.r.o.

Ivana Hujerová

021_P01_zadost_prominuti_ATTEST

22.

498/13/ZK

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod

Ivana Hujerová

23.

499/13/ZK

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014 - 2017

Petr Tulpa

023_P01_SPRSS_LK_2014_2017
023_P02_Priloha_c_1_Karty_rozvojovych_aktivit
023_P03_Prilohy_c_2_3_4
023_P04_pp_SPRSS_LK_2014_2017

24.

500/13/ZK

Zrušení části usnesení č. 229/13/ZK o poskytnutí neinvestičních dotací z podprogramu č. 4.1 – Podpora volnočasových aktivit Dotačního fondu Libereckého kraje

Alena Losová

25.

501/13/ZK

Porušení rozpočtové kázně – prominutí povinnosti odvodu - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Alena Losová

26.

502/13/ZK

Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace

Alena Losová

026_P01_SUPS_a_VOS_Turnov_30_6_2013

27.

503/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 333/13 – poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje školám a školským zařízením pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a neziskovým subjektům

Alena Losová

027_P01_P02_ZR_333_13

28.

504/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 341/13 – úprava kapitoly 914 04 – Stipendijní program

Alena Losová

028_P01_P02_ZR_341_13
028_P03_Dodatek_c1_smlouvy_OLP-11-2013
028_P04_Dodatek_c1_smlouvy_OLP-14-2013
028_P05_Dodatek_c1_smlouvy_OLP-16-2013

29.

505/13/ZK

Zrušení části usnesení č. 349/13/ZK o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací z podprogramu č. 3.4 – Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení a z podprogramu č. 3.5 – Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací, Dotačního fondu Libereckého kraje

Zuzana Kocumová

30.

506/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 349/13 – úprava kapitol 914 04 – působnosti, 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, kapitoly 920 14 - kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, 914 03 – působnosti ekonomického odboru a zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a poskytnutí neinvestičních dotací

Alena Losová

030_P01_P05_ZR_349_13
030_P06_GFXSaldy_Liberec_zadost
030_P07_GFXSaldy_Liberec_fotodokumentace
030_P08_OA_Ceska_Lipa_zadost
030_P09_ZR_349_13

31.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 302/13 – přesun finančních prostředků z kapitoly 914 09 – Působnosti do kapitoly 920 09 - Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví na projekt „Vrata ZZS LK – Velké Hamry“ NEPŘEDLOŽENO

Zuzana Kocumová

32.

507/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 347/13 - úprava kapitoly 913 09 v souvislosti s tvorbou odpisů Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace na rok 2013

Zuzana Kocumová

032_P01_ZR_RO_347_13_bilance_91309_91903

33.

508/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 323/13 – úpravy v kapitole 92006, nová akce „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 - 12,6 a mostu 290-011“

Vladimír Mastník

033_P01_tabulky_ZR-RO_323-13

34.

509/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 324/13 – úpravy v kapitole 91406 a 92306, vrácení přijaté dotace z fondů EU na projekty ROP předfinancované krajem

Vladimír Mastník

034_P01_tabulky_ZR-RO_324-13

35.

510/13/ZK

Obnova silnic po povodních v roce 2010 - silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 – 12,6 a mostů číslo 290-011 a 290-014

Vladimír Mastník

36.

Smlouva s příspěvkovou organizací Krajskou správou silnic Libereckého kraje, poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské správě silnic Libereckého kraje

Vladimír Mastník

37.

511/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 328/13 – úpravy v kapitole 91306 a 92306, vratka Regionální radě regionu soudržnosti

Vladimír Mastník

037_P01_tabulky_ZR-RO_328-13

38.

512/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 331/13 – úpravy v kapitole 91406 a 92306, neuznatelné výdaje z důvodu archeologického průzkumu

Vladimír Mastník

038_P01_tabulky_ZR-RO_331-13

39.

513/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 348/13 – úpravy v kapitole 91406 a 92306, nové akce ROP 5 – dopravní infrastruktura (35. kolo výzvy)

Vladimír Mastník

039_P01_tabulky_ZR-RO_348-13

40.

514/13/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 6. 11. 2013 do 3. 12. 2013

Marek Pieter

0040_a_Kosilka
0040_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_06.11._do_03

b)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 19. a 20. zasedání rady kraje a 19. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

040_b_prehled_VZ_ze_19._20.RK_a_19.mRK

c)

Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje k listopadu 2013

Marek Pieter

040_c_Kosilka_zprava_k_ratingu_LK
040_c_P01_Analyza_rating_LK_listopad_2013

d)

Plnění rozpočtu kraje za období leden – listopad 2013

Marek Pieter

0040_d_Kosilka
0040_d_Plneni_rozpoctu_01_11_2013
0040_d_P01_Plneni_rozpoctu_01_11_13

e)

Petice – P/4/2013

Martin Půta

40e_P01_kosilka_do_ZK_PI
40e_P02_text_petice
40e_P03_odpoved_na_petici_Sklenar_(1492646)

f)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. – 31. 10. 2013

Martin Půta

40_f_p01_pisemna_informace_ZPC_clenu_RK_a_ZK_10_20

g)

Informace ve věci sankcí a případných hrozících dalších odvodů u veřejných zakázek Libereckého kraje v oblasti dopravní infrastruktury – 19. kolo výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 2007 – 2013, oblast podpory 1.1. „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“

Vladimír Mastník

040_g_kosilka_ZK_pis
040_g_P01_tabulka

h)

Informace o stavu zaměstnanosti – 10/2013

Alena Losová

040_h_Informace_o_stavu_zamestnanosti_10_13
040_h_P01_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_10_2013
040_h_P02_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_10_2013

i)

Postoupení pohledávky společnosti SULKO s.r.o., Zábřeh postupníkovi Československá obchodní banka, a. s., Praha

Alena Losová

040_i_postoupeni_pohledavek_LK
040_i_P01_oznameni_postoupeni_27-11-2013
040_i_P02_oznameni_postoupeni_18-9-2013
040_i_P03_uznani_zavazku
040_i_P04_smlouva_o_dilo
040_i_P05_dodatek_1
040_i_P06_dodatek_2
040_i_P07_Prohlaseni_LK

j)

Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Ivana Hujerová

040_j_Kosilka_ARR_ZK
040_j_P01_Vyrocni_zprava_ARR_2012

k)

Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje za rok 2012

Ivana Hujerová

040_k_Monitoring_Programu_rozvoje_LK_2007_2013
040_k_P01_Slovni_hodnoceni_naplnovani_strategickyc
040_k_P02_Financni_prostredky_naplnujici_cile_Prog

l)

Projekt „Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví“ - závazek spolufinancování

Ivana Hujerová

040_l_Projekt_krajske_sluzby_egov_zdravotnictvi

m)

Veřejná zakázka – Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“ - Dodatečná informace č. 29 – rozhodnutí o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vladimír Mastník

040_m_kosilka_ZK_pis
040_m_P01_Dodatecna_informace_c_29

n)

Záměry projektové přípravy na opravy a rekonstrukce pozemních komunikací ve vlastnictví kraje

Vladimír Mastník

040_n_zamery_projektove_pripravy_na_opravy_PK_ve_v
040_n_P01_havarijni_stavy_1_4
040_n_P02_OPD_k_priprave
040_n-P03_CIL
040_n_P04_IROP

o)

Informace k záměru prodeje některých nemovitostí v areálu NsP Česká Lípa, a. s.

Zuzana Kocumová

040_o_informace_NsP_C_L

p)

Závěrečná zpráva projektu IP1 vypracovaná Ing. Kroutilem a stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje – opětovná informace

Petr Tulpa

040_p_P01_kosilka

r)

Porovnání výsledku soutěží na dopravních stavbách

Marek Pieter

040_r_porovnani_vysledku_soutezi_na_dopravnich_sta
040_r_zakazky_na_silnicich_CSSD_1._pol._2012
040_r_zakazky_na_silnicich_za_1._pol._2013_ZpL_a_S

s)

Informace o průběhu tvorby „Strategie rozvoje zdravotnictví v Libereckém kraji se zvláštním zřetelem na rozvoj lůžkové péče a další vybrané zdravotní služby pro období 2013+“

Zuzana Kocumová

040_s_Informace_o_tvorbe_strategie
040_s_P01_informace_strategie

41.

Náměty a připomínky

42.

515/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 356/13 – úpravy v kapitole 91406 a 92306, neuznatelné výdaje z důvodu víceprací

Vladimír Mastník

042_P01_tabulky_ZR-RO_356-13

43.

516/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 357/13 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje – odbor investic a správy nemovitého majetku

Marek Pieter

0043_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoc
0043_P03_Zadost_fin_vyporadani_Lomnice_n_Pop

44.

483/13/ZK

Volba zástupce Libereckého kraje do dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a. s.

Zuzana Kocumová

044_P01_navrh_ČSSD
044_P02_navrh_KSČM
044_P03_navrh_ODS

45.

517/13/ZK

Prominutí povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Grantového fondu Libereckého kraje – program č. 1 – Podpora hospodářského a regionálního rozvoje, projekt „HRAD RALSKO – obnova turistických cílů“

Ivana Hujerová

045_P01_Zadost_Podralsko

46.

482/13/ZK

Návrh na určení způsobu volby zástupce Libereckého kraje do dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a. s.

Martin Půta

046_P01_navrh_ČSSD
046_P02_navrh_KSČM
046_P03_navrh_ODS

47.

518/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 369/13 převod finančních prostředků ve výši 70.000,00 Kč z kapitoly 91405 do kapitoly 92314

Petr Tulpa

047_P01_ZR_RO_369_13_tabulky

48.

Písemná informace

Martin Půta

-

Informace o Protokolu, kterým byl Liberecký kraj seznámen s výsledkem kontrolních zjištění rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání prostředků poskytnutých z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR na projekt IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji

Martin Půta