Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

26. 02. 2013 - Návrh programu 02. jednání zastupitelstva (2013)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky

2.

32/13/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

33/13/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

34/13/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

35/13/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

36/13/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_o_cinnosti_rady_kraje
007_P02_RK_03_05-02-13_usn_135-214
007_P03_mRK_02_11-02-13_usn_215-230

8.

37/13/ZK

Volba člena do Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

9.

40/13/ZK

Novela Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje

Lena Mlejnková
Mgr. Jan Korytář
Ing. František Pešek

009_P01_JRZK_vyznac_zmeny_SLK_KSCM
009_P02_JRZK_nove_zneni_SLK_KSCM

10.

Statut Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje

Vladimír Stříbrný

11.

Statut Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje

Ing. Eva Burešová

12.

41/13/ZK

Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje

Marek Pieter

012_P01_smernice_ZK_1_2013

13.

42/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 21/13 - zajištění rozpočtového krytí úhrady smluvních závazků kraje přecházejících z roku 2012 do rozpočtu 2013

Marek Pieter

0013_P01_ZR_RO_21_13_tabulky

14.

43/13/ZK

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje

Marek Pieter

0014_P01_Zasady_poskytovani_podpory
0014_P02_Statut_Dotacniho_fondu_LK
0014_P01_pp_Zasady_poskytovani_podpory
0014_P02_pp_Statut_Dotacniho_fondu_LK

15.

44/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 17/13 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje – odboru investic a správy nemovitého majetku

Marek Pieter

015_P01_prijmy_a_vydaje_rozpoctu_kraje_2013_001
015_P02_RO_17_13_92014_003

16.

45/13/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

016_P01_mapa_Nove_Mesto_pod_Smrkem
016_P02_mapa_Brniste

1.

pozemku v k.ú. Nové Město pod Smrkem

2.

pozemků v k.ú. Brniště

17.

46/13/ZK

Majetkoprávní operace:

Marek Pieter

017_P01_mapa_Dolni_Vitkov_1

a)

revokace usnesení ZK usnesení č. 325/12/ZK v bodě č. 4

b)

budoucí koupě pozemku v k.ú. Dolní Vítkov -1

18.

47/13/ZK

Majetkoprávní operace – prodeje:

Marek Pieter

018_P01_foto_Jablonec_nad_Nisou
018_P02_foto_Vranove

1.

nemovitostí v k.ú. Jablonec nad Nisou (Korejská)

2.

nemovitostí v k.ú. Vranové I

19.

48/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/13 – alokace finančních zdrojů rozpočtu z kapitoly 92012 roku 2012 do kapitoly 92012 roku 2013

Marek Pieter

19_P01_ZR_RO_22_13
19_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kra

20.

49/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 8/13 – Zajištění financování centrálního nákupu energií prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno

Marek Pieter

P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozp_kraje_2013

21.

50/13/ZK

Závazek předfinancování projektu s názvem Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje

Marek Pieter

22.

51/13/ZK

Převod movitého majetku TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, o. s.

Marek Pieter

022_P01_darovaci_smlouva_OLP_141-2013

23.

52/13/ZK

Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. - zajištění úvěru Libereckým krajem

Bc. Zuzana Kocumová

023_P01_Stanovisko_Energy_Benefit_centre
023_P02_Odpoved_dotaz_zakon_106_1999_Sb.
023_P03_znalecky_posudek
023_P04_posudek_pravniho_odboru_na_smlouvu_CL_Evan
023_P05_dopis_NSPCL
023_P06_prehled_slev_z_ceny_dila

24.

53/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 29/13 - poskytnutí investiční účelové dotace Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Bc. Zuzana Kocumová

024_P01_ZR_RO_29_13_bilance_91903_92009

25.

54/13/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s. a návrh změn v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a. s.

Bc. Zuzana Kocumová

025_P01_pozvanka_mimoradna_VH_KNL
025_P02_stanovisko_k_zakazu_konkurence

26.

55/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6/13 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013

Mgr. Petr Tulpa

026_P01_Tabulky_rozpocet_2013

27.

56/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 7/13 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013

Mgr. Petr Tulpa

027_P01_ZR_RO_7_13_tabulky_91405.XLS

28.

57/13/ZK

Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2013

PhDr. Hana Maierová

29.

58/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/13 – Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu

PhDr. Hana Maierová

029_P01_Rozpis_rozpoctu

30.

59/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 24/13 – úprava kapitoly 91407 - působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a kapitoly 91903 – pokladní správa ekonomického odboru

PhDr. Hana Maierová

030_P01_rozpis_rozpoctu
030_P02_tabulka_rozdeleni_dotaci
030_P03_Memorandum

31.

60/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 12/13 – navýšení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole 92406

Vladimír Mastník

031_P01_tabulky_RO_12-13

32.

61/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 13/13 – přesun finančních prostředků z kladného výsledku hospodaření rozpočtu kraje roku 2012 do kapitoly 91406 a 92006

Vladimír Mastník

032_P01_tabulky_ZR-RO_13-13

33.

62/13/ZK

Realizace projektu „Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje“

Vladimír Mastník

34.

63/13/ZK

Stipendijní program Libereckého kraje – Stipendijní řád na školní rok 2013/2014

Alena Losová,dipl. um.

034_P01_Stipendijni_rad_sr_2013_2014
034_P02_Prehled_skol_sr_2013_2014

35.

64/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 15/13 – úprava kapitoly 914 04 - působnosti resortu školství, mládeže a zaměstnanosti a kapitoly 919 03 - pokladní správa resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky

Alena Losová,dipl. um.

035_P01_P02_P03_ZR_15_2013

36.

65/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 18/13 – navýšení finančních zdrojů rozpočtu kraje 2013 prostřednictvím financování a navýšení kapitoly 920 14 - kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku

Alena Losová,dipl. um.

036_P01_P02_ZR_18_13

37.

66/13/ZK

Změna zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

Alena Losová,dipl. um.

037_P01_ZL_navrh_1_3_2013
037_P02_priloha_c_1_ZL

38.

Závazek předfinancování a zajištění udržitelnosti individuálních projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Alena Losová,dipl. um.

39.

67/13/ZK

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 23

Josef Jadrný

40.

68/13/ZK

Vyhlášení Výzvy k předkládání žádostí do Programu vodohospodářských akcí na rok 2013 a úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z Programu vodohospodářských akcí (PVA) Fondu ochrany vod Libereckého kraje

Josef Jadrný

P01_40_vyzva_k_predkladani_zadosti_o_dotaci_z_FOV_
P02_40_vyzva_k_predkladani_zadosti_o_dotaci_z_FOV_
P03_40_Pravidla_pro_hodnoceni_zadosti_a_poskytovan
P04_40_Pravidla_pro_hodnoceni_zadosti_a_poskytovan

41.

38/13/ZK

Volba do Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

42.

69/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/13 – navýšení finančních zdrojů rozpočtu kraje roku 2013 prostřednictvím financování a navýšení výdajů kapitoly 91402

Ivana Hujerová

042_P01_Kapitola_91402_001
042_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

43.

70/13/ZK

Písemné informace:

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá radou kraje v období od 9. 1. 2013 do 11. 2. 2013

Marek Pieter

0043_a_Kosilka
0043_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_9.1._do_11.2

b)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. a 2. zasedání rady kraje a 1. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

043_b_prehled_VZ_z_1._a_2._RK_a_1._mRK

c)

Podrobný rozpis rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013

Marek Pieter

0043_c_Kosilka
0043_c_P01_Rozpis_rozpoctu_2013_Prijmy
0043_c_P02_Rozpis_rozpoctu_2013_Vydaje_1_cast
0043_c_P03_Rozpis_rozpoctu_2013_Vydaje_2_cast

d)

Informace o zahraničních pracovních cestách za období 1. 12. 2012 – 31. 1. 2013

Martin Půta

ZK2_043_d_P01_informace_o_ZPC_prosinec_leden

e)

Zápis z 1. zasedání Rady Asociace krajů České republiky konaného dne 5. 12. 2012 v Praze

Martin Půta

43_e_P01_ZK_AKCR_zapis_1
43_e_P02_ZAPIS_1_AKCR

f)

Zpráva o činnosti PRLK teamu za rok 2012

Ivana Hujerová

043_f_Zprava_o_cinnosti_PRLK_Teamu_2012

g)

Informace o Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“

Vladimír Mastník

043_g_DZ_rozhodnuti_UOHS_VR_bus_LK
043_g_P01_Rozhodnuti_UOHS_VZ_ARRIVA
043_g_P03_priloha_k_usneseni_90_13_RK
043_g_P02_usneseni_90_13_RK

h)

Stav silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje

Vladimír Mastník

043_h_Kosilka_do_ZK_DZ
043_h_P01_Seznam_oprav
043_h_P02_Havarijni_objekty_zapad_
043_h_P03_Havarijni_objekty_vychod
043_h_P04_Stav_silnic_po_opravach_sber2012
043_h_P05_vyrazeni_navrhy
043_h_P06_prehled

i)

Informace o stavu zaměstnanosti – l2/2012

Alena Losová,dipl. um.

043_i_Informace_stav_zamest_12_12
043_i_P01_Infromace_stav_zamest_12_2012
043_i_P02_Infromace_stav_zamestn_12_2012

j)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní kluby, stav k 30. 9. 2012 a k 31. 10. 2012

Alena Losová,dipl. um.

ZK2_043_j_P01_ZS_MS_SD_2012
ZK2_043_j_P02_MS_sumar_2012
ZK2_043_j_P03_ZS_sumar_2012
ZK2_043_j_P04_SD_sumar_2012

k)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – střední školy a sportovní příprava na střední škole, stav k 30. 9. 2012

Alena Losová,dipl. um.

ZK2_043_k_PO1_SS_priprava_2012
ZK2_043_k_P02_SS_sumar_2012
ZK2_043_k_P03_Sportovni_priprava_2012

l)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – zařízení pro výkon ústavní výchovy, o středisku volného času a školském ubytovacím zařízení, stav k 31. 10. 2012

Alena Losová,dipl. um.

ZK2_043_l_P01_DD_DDM_DM_2012
ZK2_043_l_P02_DD_sumar_2012
ZK2_043_l_P03_DDM_sumar_2012
ZK2_043_l_P04_DM_sumar_2012

m)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra, stav k 30. 9. 2012

Alena Losová,dipl. um.

ZK2_043_m_P01_PPP_SPC_2012
ZK2_043_m_P02_PPP_2012
ZK2_043_m_P03_SPC_2012

o)

Odměny v dozorčí radě společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o.

Martin Půta

43o_kosilka_ZK

p)

Odměny v dozorčí radě společnosti Silnice LK a.s.

Martin Půta

43p_kosilka_ZK

r)

Odměny v dozorčí radě společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Martin Půta

43

s)

Odměny v dozorčí radě splečnosti KORID LK, spol. s r.o.

Martin Půta

43s_kosilka_ZK

t)

Odměny v dozorčí radě společnosti ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Martin Půta

43t_kosilka_ZK

44.

Náměty a připomínky

45.

71/13/ZK

Změna ve výboru dopravy zastupitelstva kraje - odvolání, odstoupení člena výboru zastupitelstva kraje

Martin Půta

045_P01_rezignace_Sepp

46.

39/13/ZK

Změna ve výboru sociálních věcí zastupitelstva kraje - odvolání, odstoupení a volba nového předsedy výboru zastupitelstva kraje

Martin Půta

046_P01_rezignace_Petracek