Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

24. 02. 2015 - Návrh programu 02. jednání zastupitelstva (2015)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 1. 2015, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

46/15/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

47/15/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

48/15/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

55/15/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

56/15/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
007_P02_usneseni_01_RK
007_P03_usneseni_01_mRK

8.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 26/15 – alokace použitelných finančních zdrojů z minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015 v kapitole 926 01 Dotační fond a Výzva k předkládání žádostí o dotaci z podprogramu odboru kancelář hejtmana č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje NEPŘEDLOŽENO

Martin Půta

9.

57/15/ZK

Změna ve Výboru hospodářského a regionálního rozvoje - rezignace a volba nového člena výboru

Lena Mlejnková

009_P01_rezignace_vosecky
009_P02_souhlas_s_kandidaturou_ullrich

10.

58/15/ZK

Změna ve Výboru finančním Zastupitelstva Libereckého kraje - odvolání a volba nového člena

Mgr. Lenka Kadlecová

010_P01_souhlas_s_kandidaturou_Slavickova

11.

59/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 31/15 - alokace použitelných finančních zdrojů z minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015

Marek Pieter

26_P01_Vliv_uprav_na_bilanci_2015-ZRRO_31_15

12.

54/15/ZK

Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Hradci Králové

Martin Půta

13.

60/15/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení budoucí služebnosti:

Marek Pieter

013_P01_mapa_Hnanice_pod_Troskami

k pozemku v k. ú. Hnanice pod Troskami

14.

61/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

014_P01_mapa_Chrastava_I

pozemků v k. ú. Chrastava I

15.

62/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

015_P01_Arnoltice_u_Bulovky_GP
015_P02_GP_Krecovice_pod_Troskami

1.

pozemku v k. ú. Arnoltice u Bulovky

2.

pozemku v k.ú. Křečovice pod Troskami

16.

63/15/ZK

Majetkoprávní operace - darování:

Marek Pieter

1.

staveb SO v k.ú. Turnov

2.

staveb SO v k.ú. Jilemnice

17.

64/15/ZK

Majetkoprávní operace – prodej:

Marek Pieter

017_P01_mapa_Jablonec_nad_Nisou
017_P02_GP_Svijany
017_P03_GP_Polubny

1.

pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou

2.

pozemků v k.ú. Svijany

3.

pozemku v k.ú. Polubný

18.

65/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

018_P01_GP_Semily

pozemku v k.ú. Semily

19.

66/15/ZK

Majetkoprávní operace:

Marek Pieter

019_P01_nakres_Prachen
019_P02_nakres_Horni_Prysk

1.

budoucí koupě pozemku v k.ú. Prácheň (FAMA 2014/12/025)

2.

budoucí koupě pozemku v k.ú. Horní Prysk (FAMA 2014/12/024)

20.

67/15/ZK

Majetkoprávní operace – prohlášení o vlastnictví pozemků v k.ú. Troskovice, Přepeře u Turnova a Sekerkovy Loučky

Marek Pieter

21.

68/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 33/15 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

021_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

22.

69/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 32/15 -Přechod financování z MPSV na kraje – Reálný návrh finanční podpory pro jednotlivé sociální služby na rok 2015

Petr Tulpa

022_P01_ZR_RO_32_15
022_P02_Rozhodnuti_1_od_MPSV_2015
022_P03_Metodika_pro_kraje_2015

23.

70/15/ZK

Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2015 - 2020

Marek Pieter

023_P02_Stanoviska_reditelu_rijen_2014
023_P03_tabulka_vyporadani_pripominek
023_P05_Tabulka_pro_vyporadani_pripominek
023_P04_Stanoviska_reditelu_leden_2015
023_P01_Zasady_rizeni_zdravotnictvi
023_P01_pp_Zasady_rizeni_po_projednani_ZK

24.

71/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 39/15 – poskytnutí neinvestiční účelové dotace Naivnímu divadlu Liberec z kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

024_P01_Rozpis_rozpoctu
024_P02_Zadost_o_podporu

25.

72/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 36/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, kapitoly 92608 – Dotační fond

Josef Jadrný

025_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
025_P02_ZRRO_36_92608

26.

73/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 22/15 – Alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 914 02 – působnosti - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a do kapitoly 917 02 transfery – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Ivana Hujerová

026_P01_ZR-RO_22_2015

27.

74/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 23/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015 a úprava kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Alena Losová

027_P01_ZR_23_15
027_P02_ZR_23_15

28.

75/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 24/15 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestiční dotace Dětskému diagnostickému ústavu, středisku výchovné péče, základní škole a dětskému domovu, Liberec na zajištění provozu ambulantního střediska výchovné péče v České Lípě

Alena Losová

028_P01_ZR_24_15
028_P02_ZR_24_15
028_P03_smlouva_DDU_Liberec

29.

76/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 25/15 - úprava příjmů a výdajů rozpočtu v kapitole 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu včetně výše nařízeného odvodu

Alena Losová

029_P01_ZR_25_15
029_P02_ZR_25_15

30.

77/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/2015 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu č. 3., podprogramů 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 3.6 Sport handicapovaných, 3.8 Sportovní akce, 3.9 Školní sport a tělovýchova.

Alena Losová

030_P01_ZR_38_15_upraveno_PP
030_P02_ZR_38_15

31.

78/15/ZK

Porušení rozpočtové kázně – Občanské sdružení LAMPA – prominutí odvodu

Alena Losová

32.

79/15/ZK

Porušení rozpočtové kázně – Tělovýchovná jednota Elektro-Praga, o. s. – prominutí odvodu

Alena Losová

33.

80/15/ZK

Porušení rozpočtové kázně – TRIALSPORT TANVALD v Armádě České republiky – prominutí odvodu

Alena Losová

34.

81/15/ZK

Porušení rozpočtové kázně – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace SPMP ČR Jablonec nad Nisou – prominutí odvodu

Alena Losová

35.

82/15/ZK

Žádost o zmírnění sankcí - TORKRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o. - SILNICE III/26314 PRYSK, HAVÁRIE OPĚRNÉ ZDI

Vladimír Mastník

035_P01_zadost_Torkret
035_P02_vytka_KSSLK_Torkret
035_P03_75512_vyzva_Torkret_Kraj
035_P04_Smlouva_OLP_120_2014
035_P05_7270_smluvni_pokuta_Torkret_Prysk

36.

83/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 91406

Vladimír Mastník

036_P01_tabulky_ZR-RO_40-15

37.

84/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 91706 a 92006

Vladimír Mastník

037_P01_tabulky_ZR-RO_41-15

38.

85/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/15 – navýšení příjmů kraje z Fondu solidarity evropské unie a výdajů v kapitole 91706 a 92006

Vladimír Mastník

038_P01_tabulky_ZR-RO_42-15
038_P02_smlouva_OLP-217-2015
038_P03_smlouva_OLP-218-2015

39.

86/15/ZK

Poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji

Vladimír Mastník

40.

87/15/ZK

Zajištění provozování přeshraniční drážní dopravy do Polska od prosince 2015

Vladimír Mastník

040_P01_Dodatek_1_Smlouva_LK_UMWD

41.

88/15/ZK

Zmocnění delegovaného zástupce za Liberecký kraj na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Martin Půta

041_P01_pozvanka_VH_KNL

42.

89/15/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

rozpočtová opatření přijatá v období od 14. 1. 2015 do 10. 2. 2015

Marek Pieter

0042_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_14.1.2015_do

b)

Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí roku 2014

Vladimír Stříbrný

042_P01_VZZP_Zprava_2_pol_2014_kosilka

c)

Zpráva o činnosti Výboru zdravotnictví za rok 2014

Jan Dvořák

042_c_pis_info_zprava_o_cinnosti_vyboru_zdravotnic

d)

Informace o stavu přípravy projektových dokumentací na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy

Vladimír Mastník

042_d_kosilka_ZK_pis
042_d_P02_seznam_neinvesticnich_havarijnich_projek
042_d_P01_seznam_investicnich_projektu_v_priprave

e)

Program financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2015

042_e_Kosilka_ZK_pis
042_e_P01_2015_financovani_2_3_tridy
042_e_P02_metodika_vypoctu_spoluucast_SFDI
042_e_P03_podklady_financovani_2012az2014
042_e_P04_Seznam_akci_2015

f)

Projektové záměry Libereckého kraje pro programové období 2014-2020

Ivana Hujerová

042_f_P02_prehled_projektu_LK
042_f_P03_projektove_zamery_LK
042_f_P01_projektove_zamery_LK
042_f_P04_projektove_zamery_LK

g)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. – 30. 11. 2014 a 1. – 31. 12. 2015

Martin Půta

42_g_p01_pisemna_informace_ZPC_radnich_11_a_12_201

h)

Informace o stavu zaměstnanosti – 11/2014

Alena Losová

042_h_Informace_o_stavu_zamestnanosti_11_14
042_h_P01_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_11_14

i)

Informace o stavu zaměstnanosti – 12/2014

Alena Losová

042_i_Informace_o_stavu_zamestnanosti_12_14
042_i_P01_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_12_14

j)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. zasedání rady kraje a 1. mimořádném zasedání rady kraje

042_j_prehled_VZ_z_1_RK_a_1_mRK

k)

Zpráva o činnosti PRLK teamu za rok 2014

Ivana Hujerová

42_k_Zprava_o_cinnosti_PRLK_Teamu_2013

l)

Prodloužení smluv u subjektů, které čerpaly dotaci z Programu obnovy venkova z důvodu nezajištění vlastního podílu příjemce

Ivana Hujerová

042_l_POV_zajisteni_podilu_prijemce

m)

Analýza využitelnosti EPC projektu pro areál: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Marek Pieter

042m_analyza_vyuzitelnosti_EPC
042m_P01_Analyza_NSP_CL_end_2015

n)

Sdělení k záměru odstranění patníků podél silnice II/286 v úseku Horní Mísečky (Jilemnická bouda) po Zlaté návrší (Vrbatova bouda)

Vladimír Mastník

042_P02_sdedelni_k_zameru_odstraneni_patniku_podel
042_P01_sdedelni_k_zameru_odstraneni_patniku_podel

o)

Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Ivana Hujerová

042_0_novela_zakon_250_2000
042_o_P01_zakon_24_2015

p)

Informace k žádosti o informace č. 1/2015 dle zákona č. 106/1999 Sb.

Mgr. René Havlík

042_P01_Informace_z_jednani_skodni_komise
042_P02_Zapis1
042_P03_Zapis2
042_P04_Zapis3
042_P05_Zapis4

43.

90/15/ZK

Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova – podprogram 2.2 – Regionální inovační program – Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační vouchery 2015“ - zrušení usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 38/15/ZK ze dne 27.1.2015

Ivana Hujerová

44.

Náměty a připomínky

45.

91/15/ZK

Změna ve Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje- volba nového člena

Ing. František Pešek

46.

49/15/ZK

Návrh na vyplacení odměny člence Zastupitelstva Libereckého kraje v souvislosti se vzdáním se funkce uvolněného člena Rady Libereckého kraje

Martin Půta

47.

50/15/ZK

Určení rezortů uvolněným členům rady kraje

Martin Půta

48.

51/15/ZK

Rozhodnutí o způsobu hlasování o volbě členů Rady Libereckého kraje

Martin Půta

49.

52/15/ZK

Volba náměstkyně hejtmana Libereckého kraje

Martin Půta

50.

53/15/ZK

Volba člena rady kraje

Martin Půta