Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

21. 10. 2014 - Návrh programu 09. jednání zastupitelstva (2014)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23. 9. 2014, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

371/14/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

372/14/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

373/14/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

374/14/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

375/14/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_zpravy_o_cinnosti
007_P02_usneseni_RK_16_16_9_14
007_P03_usneseni_RK_17_30_9_14
007_P04_usneseni_mRK_17_11_09_14
007_P05_usneseni_RK_6_10_14

8.

400/14/ZK

Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci

Martin Půta

9.

376/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 239/14 – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014 – 2. část

Martin Půta

009_P01_Rozhodnuti_MV
009_P02_Sdeleni_MV_o_navyseni_dotace
009_P03a_Rozpis_dotaci_2014_dopis
009_P03b_Rozpis_dotaci_2014_2_cast
009_P04_ZR_RO_c_239_14

10.

377/14/ZK

Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Dlouhý Most

Ivana Hujerová

010_P01_zadost_starostky_obce_Dlouhy_Most

11.

378/14/ZK

Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Bystrá nad Jizerou

Ivana Hujerová

011_P01_zadost_starostky_obce_Bystra_nad_Jizerou

12.

379/14/ZK

Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Nová Ves nad Nisou

Ivana Hujerová

012_P01_zadost_starosty_obce_Nova_Ves_nad_Nisou

13.

380/14/ZK

Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Pertoltice

Ivana Hujerová

013_P01_zadost_starosty_obce_Pertoltice

14.

381/14/ZK

Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Pěnčín

Ivana Hujerová

014_P01_zadost_starostky_obce_Pencin

15.

382/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 240/14 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU

Marek Pieter

015_P01_ZR_RO_240_14_tabulky

16.

383/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

016_P01_GP_Stanovy
016_P02_mapa_GP_k_u_Dobranov_Castolovice_u_Ceske_L
016_P02_GP_Dobranov_zrizeni_sluzebnosti
016_P01_GP_Zelezny_Brod_Nejedlo
016_P01_GP_Zelezny_Brod_Kocour
016_P05_GP_Rudolfov

1.

pozemků v k.ú. Stanový

2.

pozemků v k.ú. Častolovice u České Lípy, Dobranov, Česká Lípa

3.

pozemku v k.ú. Železný Brod (FAMA2014/08/005)

4.

pozemku v k.ú. Železný Brod (FAMA2014/08/006)

5.

pozemku v k.ú. Rudolfov (FAMA2014/07/093)

17.

384/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

017_P01_GP_Lomnice_nad_Popelkou
017_P02_GP_Volavec

1.

pozemku v k. ú. Lomnice nad Popelkou

2.

pozemků v k. ú. Volavec

18.

385/14/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

018_P01_GP_mapa_Skalice

pozemků v k.ú. Skalice u České Lípy

19.

386/14/ZK

Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje

Marek Pieter

019_P01_mapa_foto_Liberec

20.

387/14/ZK

Změna ve Výboru finančním Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

020_P01_rezignace_ing_pilnacka

21.

388/14/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru:

Marek Pieter

021_P01_mapa_Duba

pozemku v k.ú. Dubá

22.

389/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 228/14 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci Programu na podporu sociálních věcí a služeb, podprogramu č. 5.1 – Podprogram na podporu sociálních služeb a podprogramu č. 5.2 Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Petr Tulpa

022_P01_tab_ZR_RO_c_228_14
022_P02_souhrn_hodnotici_formular_5_1
022_P03_souhrn_hodnotici_formular_5_2

23.

390/14/ZK

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 – 2017 a jeho prováděcí části – Akčního plánu na rok 2015

Petr Tulpa

023_P01_SPRSS_LK_2014_2017
023_P02_Akcni_plan_2015_JM

24.

391/14/ZK

Změna přílohy č. 1 organizace Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, v souvislosti s prodejem majetku

Petr Tulpa

024_Priloha_ke_ZL_DaCDS_Jablonec

25.

392/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 254/14 – úprava kapitoly 913 07 – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

025_P01_rozpis_rozpoctu

26.

393/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 248/14 - přidělení dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.4 Archeologie

Hana Maierová

026_P01_Hodnotici_formular
026_P02_Rozpis_rozpoctu

27.

394/14/ZK

Program rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem na léta 2014 - 2020

Hana Maierová

027_P01_Koncepce

28.

395/14/ZK

Podprogram 7. 3 – Stavebně historický průzkum – změna termínu využití finančních prostředků a předložení závěrečného vyúčtování podpořeného projektu

Hana Maierová

028_P01_Zadost_pana_Krcha_o_prodlouzeni_terminu

29.

396/14/ZK

Dodatky č.1 ke smlouvám č. OLP/3369/2013 a č. OLP/3682/2013 na poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Josef Jadrný

029_P01_zadost_OS_Lunaria
029_P02_zadost_CNFpro_vydru

30.

397/14/ZK

Dodatky č.1 ke smlouvám č. OLP/3468/2013 a č. OLP/3590/2013 na poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

Josef Jadrný

030_P01_zadost_Cmelak
030_P02_zadost_ZOO

31.

398/14/ZK

Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. – doplnění dozorčí rady

Josef Jadrný

32.

399/14/ZK

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2092/2012 na poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, programu č. 6 – Podpora ekologické výchovy a osvěty

Josef Jadrný

032_P01_zadost

33.

401/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 230/14 převod finančních prostředků z kapitoly 91402 - Působnosti do kapitoly 91702 – Transfery; Vesnice roku 2014 – Diplom za moderní knihovnické a informační služby a Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

Ivana Hujerová

033_P01_ZR_RO_230_14

34.

402/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání žáků a pracovníků školy v ZŠ Rynoltice“ příjemce Základní škola a Mateřská škola Rynoltice, okres Liberec, příspěvková organizace

Ivana Hujerová

034_P01_Zadost_Rynoltice
034_P02_Sazebnik

35.

403/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Inovace kurzu pro výchovné poradce“ příjemce Technická univerzita v Liberci

Ivana Hujerová

035_P01_Zadost_TUL
035_P02_Sazebnik

36.

404/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu“ příjemce Okresní hospodářská komora Liberec

Ivana Hujerová

036_P01_Zadost_OHK
036_P02_Sazebnik

37.

405/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Klíč k příležitostem ke vzdělávání“ příjemce Základní škola a Mateřská škola Klíč, s.r.o.

Ivana Hujerová

037_P01_Zadost_prominuti
037_P02_Sazebnik

38.

406/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (podnikání a prezentace na veletrzích) pro účastníky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji“ příjemce Everesta, s.r.o.

Ivana Hujerová

038_P01_Zadost_Everesta
038_P02_Sazebnik

39.

407/14/ZK

Projekt „Strategie integrované spolupráce ČR-PL příhraničí“ – smlouva o spolupráci

Ivana Hujerová

039_P01_Smlouva_o_spolupraci

40.

408/14/ZK

Žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Škola v pohybu“, příjemce AISIS, občanské sdružení

Ivana Hujerová

040_P01_Zadost_Aisis

41.

409/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 231/14 - úprava kapitol 914 04 – působnosti a 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finančních darů žákům základních a středních škol Libereckého kraje za výsledky v soutěžích a úspěšnou reprezentaci kraje ve školním roce 2013/2014

Alena Losová

041_P01_ZR_231_14
041_P02_ZR_231_14
041_P03_ZR_231_14
041_P04_ZR_RO_231_14_darovaci_smlouva_vzor
041_P05_plna_moc_Alena_Losova_darovaci_smlouvy

42.

410/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 233/14 - úprava kapitoly 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace SOŠ a SOU Česká Lípa na realizaci Burzy škol QUO VADIS v České Lípě

Alena Losová

042_P01_ZR_233_14
042_P02_ZR_233_14

43.

411/14/ZK

Změna zřizovací listiny Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace

Alena Losová

043_P01_zrizovaci_listina_PPP_Semily

44.

412/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 253/14 - poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky z rozpočtu Libereckého kraje Střední průmyslové škole, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

Alena Losová

044_P01_Rozpis_kapitoly_92304
044_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
044_P03_Smlouva_o_poskytnuti_zapujcky

45.

413/14/ZK

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti

Alena Losová

045_P01_PPP_JBC
045_P02_VOS_sklarska_a_SS_Novy_Bor
045_P03_SS_hospo_a_lesnicka_Frydlant

1.

Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, Palackého 48, příspěvková organizace

2.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

3.

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

46.

414/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 245/14 – poskytnutí dotací na dopravu žáků na Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2014

Alena Losová

046_P01_P02_ZR2_ZR_245_14

47.

415/14/ZK

Úprava Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2015/2016

Alena Losová

047_P01_Stipendijni_rad_na_skolni_rok_2015_2016

48.

416/14/ZK

Klub cyklistů KOOPERATIVA Sportovního gymnázia Jablonec nad Nisou – prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně

Zuzana Kocumová

048_P01_Zadost_prominuti_odvodu

49.

417/14/ZK

Tělovýchovná jednota Turnov, o. s. - prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně

Zuzana Kocumová

049_P01_Zadost-prominuti_odvodu

50.

418/14/ZK

T. J. HC Jablonec nad Nisou (Tělovýchovná jednota hokejový klub) – prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně

Zuzana Kocumová

050_P01_Zadost_o_prominuti

51.

419/14/ZK

TJ SEBA Tanvald (Tělovýchovná jednota) – prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně

Zuzana Kocumová

051_P01_Zadost_o_prominuti

52.

420/14/ZK

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Vodohospodářskému sdružení Turnov

Vladimír Mastník

53.

421/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 251/14 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 91406, na akci „Bezpečnost silničního provozu“

Vladimír Mastník

053_P01_tabulky_RO_251-14

54.

422/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 252/14 – úpravy v kapitole 92006, Povodně 2013 – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

054_P01_tabulky

55.

423/14/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 3. 9. 2014 do 30. 9. 2014

Marek Pieter

0055_a_Kosilka
0055_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_3.9._do_30.9

b)

Stav silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji, včetně návrhu úseků na provedení souvislé údržby

Vladimír Mastník

055_b_DZ_stav_silnic_II_a_III_tr_v_LK
055_b_P01_zprava_o_stavu_povrchu_vozovek
055_b_P02_mapa_silnicni_site
055_b_P03_navrh_souvisle_udrzby_silnic_III_tr_v_LK

c)

Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Vladimír Mastník

055_c_kosilka_ZK_pis
055_c_P01_Narizeni_kraje_2014
055_c_P02_ZimniUdrzba_neudrzovane_2014_2015

d)

Přechod financování z MPSV na kraje - Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Petr Tulpa

0055_d_Kosilka_ZK
0055_d_Duvodova_zprava
0055_d_Vyhlaseni_DR_2015

e)

Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy – zimní období 2014/2015

Vladimír Mastník

055_e_kosilka_ZK
055_e_P01_Plan_ZUS_LK_2014_2015
055_e_P02_ZimniUdrzba_technologie_2014_2015
055_e_P03_ZimniUdrzba_poradi_dulezitosti_2014_2015

f)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2014

Marek Pieter

0055_f_Kosilka
0055_f_Plneni_rozpoctu_01_09_14
0055_f_P01_Plneni_rozpoctu_01_09_14

g)

Informace o stavu zaměstnanosti – 08/2014

Alena Losová

055_g_Informace_o_stavu_zamestnanosti_08_14
055_g_P01_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_08_14

h)

Vznik pracovní skupiny pro neziskový sektor

Ivana Hujerová

055_PI_h_PS_NNO
055_PI_h_P01_Statut_PS_NNO
055_PI_h_P02_Jednaci_rad_PS_NNO

i)

Veřejná zakázka „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“ – Informace o obdržených námitkách uchazeče BusLine a.s.

Vladimír Mastník

055_i_DZ_VZ_busy_namitky_BL
055_i_P01_KULK_63584_BusLine_VZ_busy_namitky_zapad
055_i_P02_KULK_63583_BusLine_VZ_busy_namitky_sever
055_i_P03_KULK_63582_BusLine_VZ_busy_namitky_vycho

j)

Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
po 1. 1. 2015

Vladimír Mastník

055_j_kosilka_ZK

56.

424/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 263/14 - navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 92306, náklady na zajištění technického dozoru investora a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u projektů Libereckého kraje o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.1.

Vladimír Mastník

056_P01_seznam_akci
056_P02_tabulky_RO_263-14

57.

425/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 266/14 - navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně stanovení výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

057_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

58.

426/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 267/14 - finanční podpora sdružení "Zachraňte kino Varšava"

Martin Půta

058_p01_zadost_vcetne_priloh
058_p02_souhlas_vlastnika
058_p03_navrh_smlouvy
058_p04_ZR_RO_267_14
058_p05_vliv_uprav

59.

427/14/ZK

Odůvodnění veřejné zakázky „MODERNÍ VOZIDLA ZZS LK VČETNĚ TECHNOLOGICKÉHO A PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ“

Zuzana Kocumová

059_P01_Oduvodneni_verejne_zakazky_ZZSLK_doc
059_P01pp_Oduvodneni_verejne_zakazky_ZZSLK_doc

60.

Náměty a připomínky