Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

25. 11. 2014 - Návrh programu 10. jednání zastupitelstva (2014)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 10. 2014, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

428/14/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

429/14/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

430/14/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

431/14/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

432/14/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_o_cinnosti
007_P02_usneseni_RK_18_14_10_14
007_P03_usneseni_RK_19_14_11_14
007_P04_usneseni_mRK_18_06_10_14
007_P05_usneseni_mRK_19_20_10_14
007_P06_usneseni_mRK_20_10_11_14

8.

437/14/ZK

Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na I. pololetí 2015

Martin Půta

9.

438/14/ZK

Společné prohlášení o spolupráci mezi Libereckým krajem a Zemským ředitelstvím Sasko

Martin Půta

009_p01_prohlaseni_cj
009_p02_prohlaseni_nj

10.

439/14/ZK

Změna účelu dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/429/2014

Martin Půta

010_P01_Zadost_HZS_LK
010_P02_Zaver_Bezpecnostni_rady_LK
010_P03_Puvodni_zneni_smlouvy
010_P04_Dodatek_c_1_k_OLP_429_14

11.

440/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 277/14 – poskytnutí účelové investiční dotace z Krizového fondu Libereckého kraje městu Jilemnice

Martin Půta

011_P01_Zadost_mesta_Jilemnice
011_P02_Zaver_Bezpecnostni_rady_LK
011_P03_ZR_RO_c_277_14

12.

436/14/ZK

Rezignace člena kontrolního výboru Libereckého kraje a nominace nového člena

Martin Půta

012_P01_rezignace_antonina_liznera
012_P02_nominace_Lena_Mlejnkova

13.

441/14/ZK

Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Malá Skála

Ivana Hujerová

013_P01_zadost_starosty_Mala_Skala

14.

442/14/ZK

Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Svojkov

Ivana Hujerová

014_P01_zadost_starosty_Svojkov

15.

443/14/ZK

Změna termínu ukončení realizace projektu pro město Jablonné v Podještědí

Ivana Hujerová

015_P01_zadost_starosty_Jablonne_v_P

16.

444/14/ZK

Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Slunečná

Ivana Hujerová

016_P01_zadost_starosty_Slunecna

17.

445/14/ZK

Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Vyskeř

Ivana Hujerová

017_P01_zadost_starostky_Vysker

18.

446/14/ZK

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015

Marek Pieter

0018_P01_Navrh_rozpoctu_LK_2015_text_cast
0018_P02_Navrh_rozpoctu_LK_2015_tabul_cast
0018_P03_Pravidla_rozpoctu_LK_2015_Priloha_1
0018_PP_P01_Navrh_rozpoctu_LK_2015_text_cast
0018_PP_P03_Pravidla_rozpoctu_LK_2015_Priloha_1

19.

447/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

019_P01_mapa_Rasovka
019_P02_GP_Loubi_pod_Vlhostem

1.

pozemků v k.ú. Rašovka

2.

pozemek v k.ú. Loubí pod Vlhoštěm

20.

448/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 280/14 – změna mezi specifickými ukazateli výdajů kapitoly 920 15 – Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele

Marek Pieter

020_PO1_vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
020_P02_Tabulka_ZR_RO_c_280_14

21.

449/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 258/2014 – závazek předfinancování projektu „Dalším krokem ke kvalitě“

Marek Pieter

05_P01_ZR_RO_258_14_tabulky

22.

450/14/ZK

Majetkoprávní operace – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti:

Marek Pieter

022_P01_mapa_Vaclavice_u_Hradku_nad_Nisou

k pozemku v k. ú. Václavice u Hrádku nad Nisou

23.

451/14/ZK

Majetkoprávní operace – zrušení části usnesení č. 70/12/ZK v bodě č. 2. a), b)

Marek Pieter

023_P01_Tuhan_u_Struzince

24.

452/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 262/14 – navýšení příjmů a výdajové části v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku

Marek Pieter

024_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

25.

453/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

025_P01_mapa_Straz_nad_Nisou

pozemku v k. ú. Stráž nad Nisou

26.

454/14/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

026_P01_GP_Bitouchov_u_Semil
026_P02_GP_Zakupy
026_P03_mapa_Chrastava_I
026_P04_mapa_Vaclavice
026_P05_GP_Duba
026_P06_GP_Jablonecke_Paseky

1.

pozemku v k.ú. Bítouchov u Semil

2.

pozemků v k.ú. Zákupy

3.

pozemků v k.ú. Chrastava I

4.

nemovitostí v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou

5.

pozemků v k.ú. Dubá

6.

pozemků v k.ú. Jablonecké Paseky

27.

455/14/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru:

Marek Pieter

027_P01_foto_Jablonec_nad_Nisou

pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou

28.

456/14/ZK

Návrh na likvidaci společnosti Krajský sociální podnik, s. r. o.

Petr Tulpa

028_P01_vypis_OR

29.

457/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 287/14 – zapojení finančních prostředků do kapitoly 923 09 – Spolufinancování EU, odbor zdravotnictví spolufinancování projektu „MODERNÍ VOZIDLA ZZS LK VČETNĚ TECHNOLOGICKÉHO A PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ“ a do kapitoly 920 09 – Kapitálové výdaje, odbor zdravotnictví na projekt „Osobní vůz - koroner“

Zuzana Kocumová

029_P01_ZR_RO_287_14_bilance_92009_92309

30.

458/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 276/14 – úprava kapitol 91407 – Působnosti, 91707 – Transfery a 92607 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

030_P02_Dopis_Naivniho_divadla_(1683828)
030_P03_Pravidla_pro_oceneni
030_P01_Rozpocet_LK

31.

459/14/ZK

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/684/2010 o bezplatném užívání nemovitostí v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“

Hana Maierová

031_P01_Dodatek_2_ke_smlouve_OLP_684_2010
031_P02_priloha_k_dodatku_OLP_684_2010_(1683828)_0
031_P03_Puvodni_smlouva_OLP_684_2010_vc_dodatku_c_

32.

460/14/ZK

Projekty „Implementace soustavy Natura 2000 v Libereckém kraji – 2. část“ a „Management invazních druhů v Euroregionu Nisa“ – navýšení závazku spolufinancování na udržitelnost projektů

Josef Jadrný

33.

461/14/ZK

Základní údaje a podmínky nového podprogramu Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Josef Jadrný

033_P01_Zakladni_udaje_a_podminky

34.

462/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 269/14 - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 91702 - Transfery; dotace z rozpočtu Libereckého kraje spolku Neziskovky Libereckého kraje, z.s. na akci "XI. konference Památkové péče v občanské společnosti Trosky 2014"

Ivana Hujerová

034_P01_ZR_RO_269_14

35.

463/14/ZK

3. výzva k předkládání projektů do Dotačního fondu – podprogram 2.5 - podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Ivana Hujerová

035_P01_vyzva
035_P02_textova_cast_projektu

36.

464/14/ZK

Žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Inovace kurzu pro výchovné poradce“ příjemce Technická univerzita v Liberci.

Ivana Hujerová

036_P01_Zadost_prominuti

37.

465/14/ZK

Žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení“ příjemce ATTEST, s.r.o.

Ivana Hujerová

037_P01_zadost_prominuti_ATTEST

38.

466/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 288/14 – přesun finančních prostředků z kapitoly 91402 – Působnosti do kapitoly 91702 – Transfery, dotace z rozpočtu Libereckého kraje svazku měst a obcí – Krkonoše na projekt „Implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše“

Ivana Hujerová

038_P01_tabulky_ZR_RO_288_14

39.

467/14/ZK

Nominace politika pro projekt Zdravý Liberecký kraj a místní Agendu 21

Ivana Hujerová

039_P01_Kriteria_MA21
039_P02_Naplnovani_kriteri_MA21

40.

468/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 278/14 – zapojení příjmů z nedočerpané dotace – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 920 15 – kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele a poskytnutí účelové investiční dotace pro Vyšší odbornou školu mezinárodního obchodu a Obchodní akademii, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace na Zpracování projektové dokumentace na zastřešení bočního vstupu do budovy

Alena Losová

040_P01_ZR_278_14
040_P02_ZR_278_14
040_P03_ZR_278_14

41.

469/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 279/14 – zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku - úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 914 03 – působnosti ekonomického odboru a poskytnutí účelové investiční dotace pro Obchodní akademii, Hotelovou školu a Střední odbornou školu, Turnov, Zborovského 519, příspěvková organizace na Nákup konvektomatu do školní kuchyně

Alena Losová

041_P01_ZR_279_14
041_P02_ZR_279_14
041_P03_ZR_279_14

42.

470/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 256/14 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace a 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Alena Losová

042_P01_P02_ZR_256_14
042_P03_ZR_256_14

43.

471/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 255/14 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, 920 04 – kapitálové výdaje a snížení nedaňových příjmů - odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Alena Losová

043_P01_ZR_255_14

44.

472/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/14 - úprava kapitoly 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Mense International – Mense České republiky na realizaci krajského kola Logické olympiády v Libereckém kraji

Alena Losová

044_P01_ZR_260_14
044_P02_ZR_260_14

45.

473/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/14 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí neinvestiční účelové dotace na běžecký závod Jizerská 50 RUN

Zuzana Kocumová

045_P01_ZR_261_14
045_P02_ZR_261_14

46.

474/14/ZK

Tělocvičná jednota Sokol Víchová nad Jizerou – prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně

Zuzana Kocumová

046_P01_Zadost_o_prominuti

47.

475/14/ZK

Dotační fond Libereckého kraje - program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu – sportovní podprogramy č. 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 – podmínky a výzvy na rok 2015

Zuzana Kocumová

047_P01_Vyzva_podprogramu_c_3_4
047_P02_Vyzva_podprogramu_c_3_5
047_P03_Vyzva_podprogramu_c_3_6
047_P04_Vyzva_podprogramu_c_3_8
047_P05_Vyzva_podprogramu_c_3_9
047_P01pp_Vyzva_podprogramu_c_3_4
047_P02pp_Vyzva_podprogramu_c_3_5

48.

476/14/ZK

Žádosti Libereckého kraje o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury – 41. výzva

Vladimír Mastník

048_P01_Seznam_projektu_dle_pripravennosti
048_P01_Seznam_projektu_dle_pripravennosti_pp

49.

477/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 283/14 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 92306 u akcí ROP 5

Vladimír Mastník

049_P01_tabulky_ZR-RO_283-14
049_P02_Zamitnuti_zadosti_Turnov-sesuv

50.

478/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 284/14 - úpravy v kapitole 92006 - snížení výdajů u akce „KSS LK - projektová dokumentace - povodňové škody 2013“ a zvýšení výdajů u nové akce „KSS LK - projektová dokumentace – opravy mostů v havarijním stavu“; smlouva s KSS LK

Vladimír Mastník

050_P01_tabulky_ZR-RO_284-14

51.

479/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 285/14 – úpravy v kapitole 92006, Povodně 2013 – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

051_P01_tabulky_ZR-RO_285-14

52.

480/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 286/14 - navýšení daňových příjmů kraje a výdajů v kapitole 92006; akce Povodně 2010 – II. etapy

Vladimír Mastník

052_P01_tabulky_ZR-RO_286-14
052_P02_Pokyn_MMR

53.

481/14/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1771/2013 na projekt „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“ realizovaný Královéhradeckým krajem

Vladimír Mastník

053_P01_dodatek_c.1_ke_smlouve_OLP-1771-2013
053_P02_puvodni_smlouva_OLP-1771-2013

54.

482/14/ZK

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Krajské správě silnic Libereckého kraje

Vladimír Mastník

55.

483/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 281/14 - navýšení příjmů kraje a úpravy v kapitole 91406 - navýšení výdajů na dopravní obslužnost

Vladimír Mastník

055_P01_tabulky_ZR-RO_281-14

56.

484/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 282/14 - navýšení příjmů kraje a úpravy v kapitole 92006 - navýšení výdajů na akci „Oprava 9 mostů, Bílý potok, Kunratice, Raspenava, Dětřichov, Bulovka a Dolní Pertoltice“

Vladimír Mastník

056_P01_tabulky_ZR-RO_282-14

57.

485/14/ZK

Odůvodnění veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/28116 Borek-Troskovice“

Vladimír Mastník

057_P01_Oduvodneni_verejne_zakazky

58.

486/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 290/14 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 92306, odvod Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod, platební výměr č. 51/2014 k projektu „Mimoň – Humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí“ financovaného z ROP

Vladimír Mastník

058_P01_1185_platebni_vymer
058_P02_1185_protokol_o_kontrole
058_P03_1185_tabulka_pro_vypocet_odvodu-5%
058_P04_1185_tabulka_pro_vypocet_odvodu-100%
058_P05_1185_vyrizeni_namitek
058_P06_1185_dodatek_protokolu_o_kontrole
058_P07_tabulky_ZR-RO_290-14

59.

487/14/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 1. 10. 2014 do 10. 11. 2014

Marek Pieter

0059_a_Kosilka
0059_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_1.10._do_10.

b)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 15., 16. a 17. zasedání rady kraje a 15., 16. a 17. mimořádném zasedání rady kraje

059_b_prehled_VZ_z_15._16._17._RK_a_15._16._17._mR

c)

Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na I. pololetí 2015

Martin Půta

059_c_harmonogram_RK

d)

Přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje - Krajská žádost na MPSV o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb působících v Libereckém kraji na rok 2015

Petr Tulpa

059_d_Kosilka_Zpis_DOC

e)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2014

Marek Pieter

0059_e_Kosilka
0059_e_Plneni_rozpoctu_01_10_14
0059_e_P01_Plneni_rozpoctu_01_10_14

f)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 18. zasedání rady kraje a 18. a 19. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

59_f_prehled_VZ_z_18.RK_a_18.,_19.mRK

g)

Informace o stavu zaměstnanosti – 09/2014

Alena Losová

059_g_Informace_o_stavu_zamestnanosti_09_14
059_g_P01_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_09_14

h)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 8. – 30. 9. 2014

Martin Půta

59h_pisemna_informace_ZPC_radnich_8_9_2014

i)

Pravidla pro poskytování finanční podpory v rámci záštit udělených členy rady Libereckého kraje pro rok 2015

Martin Půta

59i_pisemna_informace_Pravidla_zastit_s_fin_podpor

j)

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „MODERNÍ VOZIDLA ZZS LK VČETNĚ TECHNOLOGICKÉHO A PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ“ Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací

Zuzana Kocumová

059_j_Zahajeni_zadavaciho_rizeni_VZ_vozidlaRLP
059_j_P01_vozidlaRLP_Zadavaci_dokumentace

k)

Žádosti a podněty na prošetření ve věci veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti

Vladimír Mastník

059_k_Informace_dopravni-obsluznost
059_k_P01_zadost_106_1999_10_11_2014
059_k_P02_Podnet_KPP_JRBU
059_k_P03_KULK_78604_Odpoved_hejtmana_KPKP_VZ_busy
059_k_P04_Odbory_Verejna_obsluznost_LK_podnet
059_k_P05_PUR141124_06_INFO_O_DOPISU_ODBORARU
059_k_P05a_PUR141124_06_P01_PODANI_ODBORARU_PU_PRI
059_k_P05b_PUR141124_06_P02_HEJTMANSKA_ODPOVED_PUR
059_k_P05c_PUR141124_06_P03_stanovisko_OSD_CSAD_CL
059_k_P06_Lorenc_Dopis_20141119_LK_JRBU
059_k_P07_hejtman_odpoved_Chysky_Lorenc

60.

435/14/ZK

Změna ve Výboru finančním Zastupitelstva Libereckého kraje

Josef Jadrný

060_P01_nominace_Kamila_Lubasova
060_P02_souhlas_s_kandidaturou

61.

488/14/ZK

Projednání Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti na základě ust. § 86 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Martin Půta

061_P01_protokol_o_kontrole_MV

62.

489/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 297/14 – přesun finančních prostředků z kapitoly 920 12 do kapitoly 914 12 odboru informatiky

Marek Pieter

62_P01_ZRRO_297_14

63.

434/14/ZK

Změna ve Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje - odvolání člena výboru

Ing. František Pešek

64.

433/14/ZK

Návrh na odvolání Bc. Zuzany Kocumové z funkce statutární náměstkyně a členky Rady Libereckého kraje

Petr Tulpa

65.

Náměty a připomínky