Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

28. 05. 2013 - Návrh programu 05. jednání zastupitelstva (2013)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 4. 2013, určení zapisovatelky

2.

172/13/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

173/13/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

174/13/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

175/13/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

176/13/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_o_cinnosti_rk
007_P02_usn_8_RK_16_04_2013
007_P03_usn_5_mRK_22_04_13

8.

177/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 111/2013 - navýšení kapitoly 910 01

Martin Půta

008_P01_ZRO_111_2013
008_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

9.

178/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 88/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 915 – Energie

Marek Pieter

P01_tabulky_ZR_RO_88_13

10.

179/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 103/13, kterým se snižují výdaje kapitoly 911 15 – Krajský úřad a navyšují se výdaje kapitoly 920 15 - Kapitálové výdaje

Marek Pieter

010_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
010_P02_snizeni_beznych_vydaju
010_P03_vytvoreni_rozpoctu_92015

11.

180/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 86/13 - navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor – daň z příjmů právnických osob za kraj

Marek Pieter

011_P01_ZR-RO_86-13_Tabulkova_cast

12.

181/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 87/13 - zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem včetně vratek a ostatních zdrojů do rozpočtu kraje, kapitoly 923 – Spolufinancování EU

Marek Pieter

012_P01_tabulky_ZR-RO_87-13

13.

182/13/ZK

Zásady k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Marek Pieter

013_P01_Zasady_rozhodovani_o_prominuti_odvodu_pena
013_P01pp_Zasady_rozhodovani_o_prominuti_penale_PR
013_P01pp_Zasady_rozhodovani_o_prominuti_penale_PR

14.

183/13/ZK

Majetkoprávní operace – darování: pozemků v k.ú. Jilemnice

Marek Pieter

014_P01_mapa_GP_Jilemnice

15.

184/13/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

015_P01_mapa_Kobyly
015_P02_mapa_Kobyly_I
015_P02_mapa_Kobyly_II
015_P03_mapa_Horni_Libchava
015_P04_mapa_Stary_Harcov
015_P05_mapa_Lada_
015_P06_mapa_Sosnova
015_P07_mapa_Jestrebi_u_Ceske_Lipy

1.

pozemku v k.ú. Kobyly (FAMA 2013/03/061)

2.

pozemků v k.ú. Kobyly (FAMA 2013/03/058)

3.

pozemku v k.ú. Horní Libchava

4.

pozemků v k.ú. Starý Harcov

5.

pozemků v k.ú. Lada

6.

pozemku v k. ú. Sosnová u České Lípy

7.

pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy

16.

185/13/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatný převod: pozemku v k.ú. Žandov u České Lípy

Marek Pieter

016_P01_mapa_Zandov

17.

186/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 101/13 – navýšení kapitol 913 09, 920 09 odboru zdravotnictví

Zuzana Kocumová

017_P01_ZR_RO_101_13_bilance_91903_91309_92009

18.

187/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 108/13 - snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 09 – Dotační fond LK a poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, podprogramu č. 3.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a podprogramu č. 3.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů

Zuzana Kocumová

018_P01_VZ_2013_navrh_dotaci_progr_c_3_1_a_3_2
018_P02_SOUHRNNY_HODNOTICI_FORMULAR_3_1_pobyty
018_P03_SOUHRNNY_HODNOTICI_FORMULAR_3_2_leceb_prev
018_P04_vypis_usneseni_1m_2013
018_P05_ZR_RO_108_13_bilance_91903_92609

19.

188/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/13 – úprava kapitoly 914 04 působnosti OŠMTS – řešení situace ve společnosti Klasický areál Harrachov, o.p.s.

Zuzana Kocumová

019_P01_P02_ZR_100_13
019_P03_ZR_RO_100_13_Smlouva_o_spolupraci_po_uprav

20.

189/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 99/13 – úprava kapitoly 914 04 působnosti OŠMTS – účast sportovní reprezentace na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2014

Zuzana Kocumová

020_P01_P02_ZR_99_13

21.

190/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 107/2013 – poskytnutí dotací z podprogramů 3.4. Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, 3.5. Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 3.6. Sport handicapovaných, 3.7. Vzdělávání ve sportu, 3.8. Sportovní akce, 3.9. Školní sport a tělovýchova Dotačního fondu Libereckého kraje

Zuzana Kocumová

021_P01_P02_ZR_107_13
021_P03_ZR_107_13

22.

191/13/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně občanskému sdružení MOST KE VZDĚLÁNÍ-BRIDGE TO EDUCATION, o.s.

Ivana Hujerová

022_P01_Prominuti_zadost
022_P02_Sazebnik

23.

192/13/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce firmě Aperta, s.r.o.

Ivana Hujerová

023_P01_Zadost_Aperta
023_P02_Sazebnik

24.

193/13/ZK

Podmínky a výzva podprogramu 2.5. – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Ivana Hujerová

024_P01_Podminky_podprogramu_2_5

25.

194/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 115/13 - úprava kapitoly 923 - spolufinancování EU

Ivana Hujerová

025_P01_ZR_RO_115_13

26.

195/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/13 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - zapojení vratek z nevyčerpaného provozního příspěvku roku 2012

Alena Losová

026_P01_P02_ZR_94_13

27.

196/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 106/13 – úprava kapitoly 91404 působnosti OŠMTS – poskytnutí dotací v oblasti vzdělávání a školství

Alena Losová

027_P01_P02_ZR_106_13

28.

197/13/ZK

Změna zřizovací listiny Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, Palackého 48, příspěvková organizace

Alena Losová

028_P01_ZL_PPP_JBC_platna_od_1_6_2013
028_P02_PPP_JBC_9_RK_7_5_2013

29.

198/13/ZK

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Programu resortu školství, mládeže a zaměstnanosti Libereckého kraje – podprogramu č. 4.3 – Specifická primární prevence rizikového chování

Alena Losová

029_P01_Vyzva_k_predkladani_zadosti_Podprogram_c_4

30.

199/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 110/13 - rozdělení dotací programu resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury z Dotačního fondu Libereckého kraje

Hana Maierová

030_P01_Seznam_zadatelu_Kulturni_aktivity
030_P02_Seznam_zadatelu_Zachrana_a_obnova_pamatek
030_P03_Seznam_zadatelu_Stavebne_historicky_pruzku
030_P04_Seznam_zadatelu_Archeologie
030_P05_Rozpocet_LK_Prijmy_vydaje
030_P05_Rozpocet_LK_Prijmy_vydaje_po_projednani_v_

31.

200/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 109/13 – úprava kapitoly 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru a kapitoly 914 05 – působnosti odboru sociálních věcí

Petr Tulpa

031_P01_Tabulky
031_P02_Tabulka_naklady

32.

201/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 114/13 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Potravinové bance Liberec, o. s.

Petr Tulpa

032_Tabulky.XLS

33.

202/13/ZK

Nařízení Libereckého kraje a návrh integrovaného Tarifu IDOL od 1. 7. 2013

Vladimír Mastník

033_P01_Tarif_IDOL_01072013
033_P02_Narizeni_LK_IDOL_01072013
033_P01_Tarif_IDOL_01072013_pp_v1

34.

203/13/ZK

Odůvodnění veřejné zakázky na výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od 14. prosince 2014 do 8. prosince 2024

Vladimír Mastník

034_P01_Oduvodneni_verejne_zakazky
034_P02_Prehled_zasadnich_zmen
034_P01PP_Oduvodneni_verejne_zakazky_upraveno_po_p
034_P02PP_Prehled_zasadnich_zmen_opraveno_po_proje

35.

204/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 90/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 92006

Vladimír Mastník

035_P01_tabulky_ZR-RO_90-13

36.

205/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 91/13 – snížení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole 92406

Vladimír Mastník

036_P01_tabulky_RO_91-13

37.

206/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 92/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 91306

Vladimír Mastník

037_P01_tabulky_ZR-RO_92-13

38.

207/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 93/13 – navýšení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole 91406

Vladimír Mastník

038_P01_tabulky_ZR-RO_93-13

39.

208/13/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 17. 4. 2013 do 13. 5. 2013

Marek Pieter

0039_a_Kosilka
0039_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_17.4._do_13.

b)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 7. a 8. zasedání rady kraje a 4. a 5. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

039_b_prehled_VZ_ze_7._a_8.RK_a_4._a_5.mRK

c)

Informace o schválení Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č.j. OLP/2594/2011, reg.č. 4/11/0180 uzavřené dne 31. 10. 2011 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec, kterým se prodlužuje termín, kdy bude uvedeno do provozu zařízení hospicu, a to o 1 rok, tj. do 31. 12. 2014, na 9. zasedání rady kraje

Marek Pieter

0039_c_kosilka
0039_c_informace_o_prodlouzeni_terminu

d)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2013

Marek Pieter

0039_d_Kosilka
0039_d_Plneni_rozpoctu_01_04_13
0039_d_P01_Plneni_rozpoctu_01_04_13

e)

Informace o zahraničních pracovních cestách za období 1. – 30. 4. 2013

Martin Půta

039_e_P01_informace_o_ZPC_duben

f)

Informace o stavu zaměstnanosti – 03/2013

Alena Losová

039_f_P01_kosilka_ZK
039_f_P02_Informace_o_stavu_zamestnanosti_03_2013
039_f_P03_Informace_o_stavu_zamestnanosti_03_2013
039_f_Informace_o_stavu_zamestnanosti_03_13

g)

Plán oprav pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje

Vladimír Mastník

039_g_Kosilka_do_ZK
039_g_P01_pp
039_g_P02_Konecny_vyber_useky_2013_SilniceLK

h)

Změna platu ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace, Protokol č.j.: OK- 23/13 – po námitkách o výsledku kontroly provedené u Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p.o.

Zuzana Kocumová

039_h_zmena_platu_reditele_protokol_kontrola_ZZSLK
039_h_P01_Protokol_ZZSLK_po_namitkach

i)

Komise pro veřejné zakázky Rady Libereckého kraje

Marek Pieter

039_i_komise_pro_verejne_zakazky
039_i_P01_Statut_komise_pro_verejne_zakazky

j)

Informace o finančních korekcích v rámci Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Severovýchod za roky 2011 a 2012

Martin Půta

039_j_P01_korekce

40.

Náměty a připomínky

41.

209/13/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Zuzana Kocumová

041_P01_Pozvanka_na_VH_KNL

42.

210/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 105/13 - snížení kapitoly 919 03 - Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 05 - Dotační fond LK a poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu 5.1 - Podprogram na podporu sociálních služeb

Petr Tulpa

042_P01_vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
042_P02_rozpis_kapitoly_91903
042_P03_rozpis_kapitoly_92605
042_P04_souhrnna_tabulka_projektu

43.

211/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/13 – přesun finančních prostředků z kapitoly 91903 do kapitoly 92305 - Projektový záměr „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje“

Petr Tulpa

043_P01_Tabulky.xls