Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

23. 02. 2016 - Návrh programu 02. jednání zastupitelstva (2016)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 1. 2016, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

58/16/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

59/16/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

60/16/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

61/16/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

62/16/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. ledna do 9. února 2016

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
2. 007_P02_usn_01_RK_12_1_2016
3. 007_P03_usn_01_mRK_18_1_2016
4. 007_P04_usn_02_RK_2_2_2016
5. 007_P05_usn_02_mRK_8_2_2016

8.

65/16/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2319/2015 s Obcí Studenec

Martin Půta

1. 008_P01_Zadost_Studenec
2. 008_P02_dodatek_1_ke_smlouve_OLP_2319_2015
3. 008_P03_Puvodni_smlouva_Studenec_2319

9.

66/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 31/16 - dotace z Krizového fondu Libereckého kraje a poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou

Martin Půta

4. 009_P01_Zadost_CCK
5. 009_P02_vypis_BR
6. 009_P03_smlouva_Dotace_CCK
7. 009_P04_ZR_RO_c_31_16

10.

64/16/ZK

Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci

Martin Půta

11.

67/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 28/16 - finanční vypořádání kapitol peněžních fondů kraje za rok 2015

Marek Pieter

1. 011_P01_ZR_RO_28_16_tabulky
2. 011_P02_ZR_RO_28_16_tabulky

12.

68/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 29/16 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

2. 012_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

13.

69/16/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení budoucí služebnosti k pozemku v k. ú. Žernov

Marek Pieter

1. 013_P02_mapa_Zernov

14.

70/16/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Desná III

Marek Pieter

1. 014_P01_GP_DesnaIII

15.

71/16/ZK

Majetkoprávní operace – směna pozemků v k.ú. Lindava a Kunratice u Cvikova

Marek Pieter

1. 015_P01_GP_Lindava_Kunratice_u_Cvikova

16.

72/16/ZK

Majetkoprávní operace – zrušení:

Marek Pieter

1.

usnesení č. 285/14/ZK

2.

usnesení č. 172/10/ZK

17.

73/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 30/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, navýšení kapitoly odboru sociálních věcí - 917 05 - Transfery

Lenka Kadlecová

1. 017_P01_ZR_RO_30_16

18.

74/16/ZK

Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí

Lenka Kadlecová

5. 018_P01_ZL_DD_Sloup.DOC
6. 018_P02_Prilohac1_ke_ZL_DD_Sloup.DOC
7. 018_P03_ZL_CIPSS_LK.DOC
8. 018_P04_Priloha_ke_ZL_CIPS_LK.DOC

19.

75/16/ZK

Souhlas se záměrem demolice objektu Erbenova ve správě zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Lenka Kadlecová

1. 0019_P01_Zprava_o_vnitrnim_nabidkovem_rizeni
2. 0019_P02_Fotodokumentace_objektu
3. 0019_P03_Katastralni_mapa

20.

76/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“

Lenka Kadlecová

21.

77/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“

Lenka Kadlecová

22.

78/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 44/16 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu, programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví

Petr Tulpa

1. 022_P01_ZR_RO_44_16_rozdeleni_dotaci
2. 022_P02_Vzor_smlouvy
3. 022_P03_Souhr_HODNOTICI_FORMULAR_9_3_Zdravotne_pos

23.

63/16/ZK

Dodatek ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a. s. o struktuře financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“

Petr Tulpa

1. 023_P01_manazersky_souhrn_050216
2. 023_P02_dodatek_akcionarska_dohoda_final
3. 023_P03_smlouva_poskytnuti_priplatku_LK
4. 023_P04_ANALYZA_REALIZOVATELNOSTI_PROJEKTOVEHO_ZAM
5. 023_P04_priloha1_zprava_o_stavu_KNL_Analyza_realiz
6. 023_P04_priloha2_SWOT_analyza_2012_Analyza_realizo
7. 023_P04_priloha3_Prohlaseni_kolegia_primaru_Analyz
8. 023_P04_priloha4_analyza_umisteni_noveho_arealu

24.

79/16/ZK

Nominace zástupců Libereckého kraje do dozorčí rady společnosti KNL Catering, s. r. o.

Petr Tulpa

25.

80/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 25/16 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, navýšení kapitoly - 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

1. 025_P01_ZRRO_25_16_transfery

26.

81/16/ZK

Projekt „Česko-polská Hřebenovka – východní část“

Hana Maierová

1. 026_P01_Dohoda_o_spolupraci_OLP_139_Hrebenovka

27.

82/16/ZK

Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2016

Hana Maierová

1. 027_P01_smlouva_OLP_151_Ceska_Lipa
2. 027_P02_smlouva_OLP_152_Semily
3. 027_P03_smlouva_OLP_154_Jablonec_nad_Nisou

28.

83/16/ZK

Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje na rok 2016

Josef Jadrný

1. 028_P01_vyhlaseni_programuPVA
2. 028_P01a_Zadost_o_dotaci_z_Fondu_ochrany_vod_2016
4. 028_P01b_vzor_smlouvy_PVA2016
5. 028_P01c_hodnotici_form_2016
6. 028_P01d_cest_prohlaseni
7. 028_P01e_cest_prohl_de_min

29.

84/16/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, 8.3 Podpora včelařství a 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Josef Jadrný

7. 029_P01_OPRAVA_Vyhlaseni_8_1_podminky_programu+P01
8. 029_P02_OPRAVA_Vyhlaseni_8_2_podminky_programu+P01
9. 029_P03_OPRAVA_Vyhlaseni_8_3_podminky_programu+P01
10. 029_P04_OPRAVA_Vyhlaseni_8_4_podminky_programu+P01
11. 029_P05_vzor_zadosti_o_dotaci_2016_1
12. 029_P06_vzor_smlouvy_OZPZ_2016

30.

85/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 40/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, navýšení kapitoly 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství

Josef Jadrný

1. 030_P01_ZRRO40_tabulky

31.

86/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 45/16 – snížení výdajů v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje a navýšení výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství, z důvodu zajištění potřeb v oblasti pořizování a správy dat

Josef Jadrný

1. 031_P01_ZRRO45_tabulky

32.

87/16/ZK

Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje“ – závazek předfinancování

Vít Příkaský

33.

88/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 41/16 – snížení výdajů kapitoly 92314 odboru investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů v kapitole 92302 odboru regionálního rozvoje a evropských projektů – projekt „Kolem kolem Jizerek“, závazek spolufinancování a předfinancování projektu a dohoda o spolupráci na projektu

Vít Příkaský

1. 033_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
2. 033_P02_Dohoda_o_spolupraci_na_projektu

34.

89/16/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – vyhlášení a podmínky programu 4.20 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, 4.21 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 4.22 Sport handicapovaných

Alena Losová

1. 034_P01_Vyzva_4_20_(1940580)
2. 034_P02_Vyzva_4_21_(1940580)_001
3. 034_P03_Vyzva_4_22_(1940580)

35.

90/16/ZK

Změna zřizovací listiny – Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace

Alena Losová

1. 035_P01_ZL_SPSS_LBC_1_3_2016_(1940580)
2. 035_P02_SPSS_LBC_zadost_ZL_(1940580)

36.

91/16/ZK

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Sport Aerobic Liberec o. s.

Alena Losová

1. 036_P01_Sport_Aerobic_LBC_zadost_prominuti_(194058

37.

92/16/ZK

Žádost o změnu rozpočtu projektu Pravidelná činnost BV Vratislavice podpořeného z dotačního fondu Libereckého kraje, programu 4.21 - pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací

Alena Losová

1. 037_P01_zmena_rozpoctu_Beach_Volley_Vratislavice_(

38.

93/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 42/16 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016 a úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Alena Losová

1. 038_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_42_16_(1940580)

39.

94/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 43/16 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016 a úprava kapitol 912 04 – Účelové příspěvky PO/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – Kapitálové výdaje/odbor investic a správy nemovitého majetku

Alena Losová

1. 039_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_43_16_(1940580)

40.

95/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 47/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016 a úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – dotace Českému tenisovému svazu o.s. na projekt Významné turnaje ČTS v Libereckém kraji

Alena Losová

1. 040_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_47-16_(1940580)

41.

96/16/ZK

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Česká Lípa, z.s., Sportovní klub JEŠTĚD, Fotbalový Klub Stráž pod Ralskem – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace – prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

1. 041_P01_Zadost_o_prominuti_TJ_Ceska_Lipa_(1940580)
2. 041_P02_Zadost_o_prominuti_Jested_(1940580)
3. 041_P03_Zadost_o_prominuti_FK_Straz_p_Ralsem_(1940
4. 041_P04_Zadost_o_prominuti_ZS_JBC_(1924344)

42.

97/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 23/16 - úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku

Alena Losová

1. 042_P01_tabulkova_cast_RO_23-16_(1940580)

43.

98/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 54/16 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací v oblasti sportu a tělovýchovy

Alena Losová

1. 043_P01_tabulkova_cast_ZR_54_16_(1943138)
2. 043_P02_Smlouva_c_OLP_165_2016_(1943138)

44.

99/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 35/16 – snížení výdajů kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy a zvýšení výdajů kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Vodohospodářskému sdružení Turnov

Vladimír Mastník

1. 044_P01_tabulky_ZR-RO_35-16
2. 044_P02_smlouva_OLP_150_2016_VHS_fri
3. 044_P03_zadost_pdf

45.

100/16/ZK

Žádost společnosti BusLine a.s. o prominutí sankce za porušení smluvních povinností

Vladimír Mastník

1. 045_P01_Vyrozumeni_o_vycisleni_poruseni_povinnosti
2. 045_P02_Zadost_Dopravce_BusLine_a.s._o_prodlouzeni
3. 045_P03_Sdeleni_OD_prodlouzeni_terminu
4. 045_P04_Vyjadreni_dopravce_k_vycislene_sankci
5. 045_P05_Stanovisko_pravniho_oddeleni
6. 045_P06_Oznameni_o_vzniku_naroku_na_smluvni_pokutu
7. 045_P07_Potvrzeni_o_uhrazeni_smluvni_pokuty
8. 045_P08_Vyjadreni_dopravce_k_naroku_na_smluvni_pok

46.

101/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 36/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 do kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a do kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy

Vladimír Mastník

1. 046_P01_tabulky_ZR-RO_36-16

47.

102/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 37/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; akce Povodně 2010

Vladimír Mastník

1. 047_P01_tabulky_ZR-RO_37-16
2. 047_P02_pokyn_k_vraceni_dotace_z_MMR

48.

103/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 38/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; akce spolufinancované ze SFDI

Vladimír Mastník

1. 048_P01_tabulky_ZR-RO_38-16

49.

104/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 51/16 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy, Smlouva č. OLP/327/2016 a Dodatek č. 8 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013

Vladimír Mastník

1. 049_P01_tabulky_ZR-RO_51-16
2. 049_P02_smlouva_OLP-327-2016

50.

105/16/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 13. 1. 2016 - 2. 2. 2016

Marek Pieter

1. 050_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_13.1.2016_do_

b)

Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje v II. pol. 2015

Martin Půta

1. 050_b_prehled_ucasti_clenu_ZK_na_jednanich_ZK

c)

Přehled o účasti členů výborů na jednáních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje ve II. pol. 2015

Martin Půta

1. 050_c_kosilka_DZ
2. 050_c_P01_prehled_o_ucasti_clenu_vyboru_II_pol_201

d)

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace - naplnění obsahu směrnice č. 01/2007, ve znění novelizace č. 2

Petr Tulpa

1. 050_d_vyhlaseni_VR_reditel_reditelka_LRN_Cvikov

e)

Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji

Vladimír Mastník

1. 050_e_Zprava_o_stavu_povrchu_vozovek
2. 050_e_P01_zprava
3. 050_P02_P02_mapa
4. 050_e_P03_tabulka

f)

Informace o stavu zaměstnanosti - 12/2015

Alena Losová

1. 050_f_Informace_o_stavu_zamestnanosti_12_15_(19405

g)

Průběžná zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok 2015

Vít Příkaský

2. 050_g_P01_ZLK_MA21_Prubezna_zprava_2015
3. 050_PI_g_Zprava_o_ZLK_MA21

h)

Zpráva o činnosti PRLK teamu za rok 2015

Vít Příkaský

1. 50_h_Zprava_o_cinnosti_PRLK_Teamu_2015

i)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. zasedání rady kraje a 1. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 50_i_prehled_VZ_z_1.RK_a_1.mRK

j)

Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje za 2. pololetí roku 2015

Vladimír Stříbrný, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí ZK

1. 050_j_P01_kosilka
2. 050_j_P02_Zprava_o_cinnosti_Vyboru_ZZP_ZLK_2_pol_2

k)

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Mgr. René Havlík

1. 050_k_vyrocni_zprava_106

l)

Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2015

Mgr. Vladimír Richter, předseda finančního výboru

1. 050_l_Zprava_o_cinnosti_financniho_vyboru_za_rok_2

m)

Program financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016

Vladimír Mastník

1. 050_m_Program_financovani_silnic_II_a_III_tridy_ve
2. 050_P01_2016_financovani_2_3_tridy_pravidla
3. 050_P02_seznam_akci_SFDI_PP
4. 050_P03_finance_v_2013_2016

n)

Zpráva o činnosti Výboru zdravotnictví za rok 2015

Jan Dvořák, předseda Výboru zdravotnictví

2. 050_n_pis_info_zprava_o_cinnosti_vyboru_zdravotnic

o)

Návrh seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem

Martin Půta

2. 050_o_P01_navrh_Seznam_vyznamne_akce_podporovane_L
3. 050_o_kosilka_DZ

p)

Nahlášení významných informačních systémů dle Zákona o kybernetické bezpečnosti

Martin Půta

1. 17_p

51.

106/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 26/16 - úprava kapitoly 91707 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a převod finančních prostředků do kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Hana Maierová

1. 051_P01_Vzor_smlouvy
2. 051_P02_Smlouva_OLP_183_2016
3. 051_P03_Navrh_rozdeleni_dotaci
4. 051_P04_ZR_RO_26_16

52.

107/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 56/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016 a navýšení kapitoly 917 07 Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí investiční dotace Divadlu F. X. Šaldy Liberec

Hana Maierová

1. 052_P01_Rozpis_rozpoctu
2. 052_P02_Smlouva_OLP_340_2016
3. 052_P03_Zadost_Divadla_F_X_S_(1942808)

53.

108/16/ZK

Záměr změny zřizovatelských kompetencí a vzájemného převodu majetku Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec I, Riegrova 16, příspěvková organizace a Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace

Alena Losová

54.

Náměty a připomínky

55.

109/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 55/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulého rozpočtového období do rozpočtu kraje 2016

Marek Pieter

1. 055_P01_tabulky_ZR_RO_c_55_16

56.

110/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 62/16 – úpravy ukazatelů v rámci kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod, vytvoření finanční rezervy na opatření Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turów

Josef Jadrný

1. 056_P01_ZR_RO_62_16_Turow

57.

111/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 49/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého kraje z roku 2015

Josef Jadrný

1. 057_P01_ZR_RO_49_16_FOV
2. 057_P02_navrh_podpory_PVA_2015
3. 057_P03a_smlouva_Mirova_PD
4. 057_P03b_smlouva_Ponikla
5. 057_P03c_smlouva_Vysoke_n_J