Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

23. 06. 2015 - Návrh programu 06. jednání zastupitelstva (2015)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

244/15/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

245/15/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

246/15/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

247/15/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

248/15/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. 5. 2015 do 8. 6. 2015

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
007_P02_usneseni_RK_19-05-15
007_P03_usneseni_RK_02-06-15
007_P04_usneseni_mRK_08-06-15

8.

249/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 149/15: alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, účelová dotace Asociaci krajů České republiky na „Rozvoj videokonferenčního systému krajů“

Martin Půta

008_p01_AKCR_zadost_vcetne_priloh
008_p02_ZR_RO_149_15_a_vliv
008_p03_smlouva

9.

250/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 155/15: poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Obci Velký Valtinov, Městu Desná a Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o.p.s.

Martin Půta

009_p01_tabulka
009_p03_vzor_smlouvy
009_p02_ZR_RO_155_15_a_vliv_uprav

10.

251/15/ZK

Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2014

Marek Pieter

010_P01_Rozvaha_Libereckeho_kraje_k_31_12_2014
010_P02_Vykaz_zisku_a_ztraty_Libereckeho_kraje_k_3
010_P03_Priloha_Libereckeho_kraje_k_31_12_2014
010_P04_Prehled_o_peneznich_tocich_Libereckeho_kra
010_P05_Prehled_o_zmenach_vlastniho_kapitalu_Liber
010_P06_Souhrnna_zprava_o_inventarizaci_majetku_a_
010_P07_priloha_1_k_Souhrnne_zprave_o_inventarizac
010_P08_priloha_2_k_Sournne_zprave_o_inventarizaci
010_P09_priloha_2-2_k_Souhrnne_zprave_o_inventariz
010_P10_Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_
010_P11_Protokol_o_schvaleni_neschvaleni_ucetni_za
010_P12_Zapis_o_neschvaleni_ucetni_zaverky_LK_za_r

11.

252/15/ZK

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2014

Marek Pieter

011_P01_Text_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2014
011_P02_Tab_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2014
011_P03_Zprava_o_prezkoumani_hospodareni_LK_za_rok
011_P04_Analyza_rating_LK_06_2014
011_P05_FIN_2_12_M_k_31_12_2014

12.

253/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 137/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů kapitoly 914 10 – Působnosti, právní odbor

Marek Pieter

012_P01_ZR_RO_137_15_tabulky

13.

254/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

013_P01_GP_Prichovice_u_Korenova_sluzebnost

pozemku v k.ú. Příchovice u Kořenova

14.

255/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

014_P01_Vitkovice_v_Krkonosich

pozemku v k. ú. Vítkovice v Krkonoších

15.

256/15/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení služebnosti:

Marek Pieter

015_P01_GP_Fojtka
015_P02_GP_Burany
015_P03_GP_Loubi

1.

k pozemku v k.ú. Fojtka

2.

k pozemku v k.ú. Buřany

3.

k pozemku v k.ú. Loubí pod Vlhoštěm

16.

257/15/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

016_P01_GP_Svojkov
016_P02_mapa_Chrastava_I

1.

pozemků v k.ú. Svojkov

2.

stavby silnice v k.ú. Chrastava I

17.

258/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 150/15 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

017_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

18.

259/15/ZK

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 – 2017 a jeho prováděcí části – Akčního plánu na rok 2016

Lenka Kadlecová

018_P01_SPRSS_LK_2014_2017
018_P02_Akcni_plan_na_rok_2016

19.

260/15/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Aktualizace Metodiky pro poskytovatele na rok 2016 (Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce)

Lenka Kadlecová

019_P01_Priloha_metodiky_1_Zadost_o_podstatnou_zme
019_P02_Priloha_Metodiky_2_Hlaseni_dalsiho_zdroje_
019_P03_Priloha_Metodiky_Zaverecna_zprava
019_P04_Priloha_Metodiky_4_Vyuctovani_a_oznameni
019_P05_Priloha_Metodiky_5_Prubezne_cerpani_VP
019_P06_Aktualizace_Metodika_pro_poskytovatele_201
019_P07_Metodika_MPSV_pro_rok_2016
019_P08_Narizeni_vlady_§101a

20.

261/15/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2016

Lenka Kadlecová

020_P01_Krajska_zadost_na_MPSV_na_2016
020_P02_Priloha_krajske_zadosti_na_MPSV_na_2016
020_P03_Priloha_system_VSK_LK
020_P04_Narizeni_vlady_ze_dne_22_4_2015

21.

262/15/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok 2016 - řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu v roce 2016

Lenka Kadlecová

021_P01_Vyhlaseni_DR_2016_soc_sl_prostredky_SR
021_P02_Povereni_vzor_2016

22.

263/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 154/15 – převod z kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, do kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, souhlas s poskytnutím finančního daru Městu Cvikov na přeložku silnice, schválení darovací smlouvy

Lenka Kadlecová

022_P01_ZR_RO_154_15_Tabulky
022_P02_Darovaci_smlouva

23.

264/15/ZK

Poskytnutí účelových dotací na zpracování plánů ochrany v Libereckém kraji

Hana Maierová

023_P01_Program_planu_ochrany
023_P02_Vzor_zadosti_planu_ochrany
023_P03_Vzor_smlouvy_plany_ochrany

24.

265/15/ZK

Oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch – vyhlášení programu 7.4 Archeologie

Hana Maierová

024_P01_Oblast_podpory_c_7
024_P02_Vyhlaseni_programu_na_rok_2015
024_P03_Vzor_zadosti_o_poskytnuti_dotace
024_P04_Vzor_verejnopravni_smlouvy
024_P05_Vzor_prilohy_zadosti_c_1_identifikace_proj

25.

266/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 157/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015, navýšení výdajů v kapitole 917 07 – transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a v kapitole 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku

Hana Maierová

025_P01_zadost_o_dotaci_Lipa_Musica
025_P02_Zadost_o_Big_O_Band
025_P03_Zadost_o_dotaci_Benatska_2015
025_P04_Zadost_o_dotaci_Bohemia_JazzFest
025_P05_Zadost_o_dotaci_Valdstejnske_slavnosti
025_P06_Rozpis_rozpoctu_ZRRO_157_2015

26.

267/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 132/15 – snížení kapitoly 914 08 Působnosti a současné zvýšení kapitoly 917 08 Transfery za účelem poskytnutí dotace Obci Jesenný na projekt „Mapování kontaminace podzemních vod – Jesenný nádraží“

Josef Jadrný

026_P01_ZRRO132_tabulky
026_P02_smlouva_Jesenny
026_P03_zadost_Jesenny

27.

268/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení kapitoly 914 08 – Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství, snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa ekonomického odboru, realizace záměru „Odstranění ilegálního návozu odpadů z lokality Arnoltice – sanace ekologické zátěže“

Josef Jadrný

027_P01_ZRRO162_tabulky

28.

269/15/ZK

Programy Dotačního fondu Libereckého kraje - Oblast podpory č. 2 regionální rozvoj

Vít Příkaský

028_P01_Oblast_podpory_ORREP

29.

270/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 139/15 - alokace použitelných finančních zdrojů z minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 926 02 – Dotační fond Libereckého kraje, na krytí výdajů programu oblasti podpory regionální rozvoj č. 2.1 - Program obnovy venkova

Vít Příkaský

029_P01_ZR_RO_139_15

30.

271/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 140/15 - alokace použitelných finančních zdrojů z minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 02 - Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí návratných finančních výpomocí Místním akčním skupinám Libereckého kraje

Vít Příkaský

030_P01_ZR_RO__140_15
030_P02_Klic_rozdeleni
030_P03_OLP_1835_15_NFV_MAS_ACHAT_PP
030_P04_OLP_1836_15_NFV_MAS_LAG_PP
030_P05_OLP_1837_15_NFV_MAS_PRIJDTE_POBEJT_PP
030_P06_OLLP_1838_15_NFV_MAS_FRYDLANTSKO_PP
030_P07_OLP_1839_15_NFV_MAS_PODJESTEDI_PP
030_P08_OLP_1841_15_NFV_MAS_TANVALDSKO_PP
030_P09_OLP_1842_15_NFV_MAS_BRANA_CR_PP
030_P10_OLP_1843_15_NFV_MAS_OPS_CR_PP

31.

272/15/ZK

Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Vít Příkaský

031_P01_Vyhlaseni_programu_POV_2015
031_P02_Podminky_POV_2015
031_P03_Textova_cast_projektu_POV_2015
031_P04_Vzor_smlouvy
031_P05_Vzor_zadosti
031_P01_Vyhlaseni_programu_POV_2015_pp
031_P02_Podminky_POV_2015_pp
031_P03_Textova_cast_projektu_POV_2015_pp

32.

273/15/ZK

Vyhlášení programu 2.2 - Regionální inovační program v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory regionální rozvoj

Vít Příkaský

32_P01_IV_program_vcetne_ZD
32_P02_vzor_smlouvy_IV
32_P03_VYZKUMNE_ORGANIZACE_01_2015
32_P04_Vzor_zadosti
32_P05_hodnotici_formular

33.

274/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 151/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015, navýšení výdajů v kapitole 923 14 Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku

Vít Příkaský

033_P01_tabulky_ZR_RO_151_15

34.

275/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 128/15 – snížení výdajů kapitoly 920 14 a navýšení výdajů kapitoly 923 14 spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku - projekt „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz“

Vít Příkaský

034_P01_tabulky_ZR_RO_128_15

35.

276/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 153/15 – snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, Kofinancování ROP a TOP a navýšení výdajů kapitoly 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů - projektový záměr „Smart akcelerátor Libereckého kraje“

Vít Příkaský

035_P01_tabulky_ZR_RO_153_15

36.

277/15/ZK

Občanské sdružení LAMPA – prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

036_P01_Zadost_o_prominuti
036_P02_doplneni_zadosti_o_prominuti

37.

278/15/ZK

KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS LIBERECKÉHO KRAJE - prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

037_P01_Zadost_o_prominuti_penale

38.

279/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 130/15 - zapojení vratky bezúročné peněžité zápůjčky a úprava kapitoly 923 04 Spolufinancování EU resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Alena Losová

038_P01_Rozpis_kapitoly_92304
038_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
038_P03_Smlouva_o_poskytnuti_zapujcky

39.

280/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 133/15 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací Základní škole praktické a Základní škole speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace

Alena Losová

039_P01_P02_ZR_133_15
039_P03_Smlouva_917_ZS_Jablonne_STAP
039_P04_Smlouva_917_ZS_Jablonne_SP
039_P05_komentar

40.

281/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 134/15 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací Základní škole, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Alena Losová

040_P01_P02_ZR_134_15
040_P03_Smlouva_917_ZS_Turnov_STAP
040_P04_Smlouva_917_ZS_Turnov_SP
040_P05_komentar

41.

282/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 138/15 – úprava kapitoly 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – navýšení dotace DDM Větrník, Liberec, na realizaci okresních a krajských kol soutěží MŠMT v roce 2015

Alena Losová

041_P01_P02_ZR-RO_138_15
041_P03_ZR-RO_138_15_Dodatek_smlouvy_OLP_17_2015

42.

283/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 147/15 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí neinvestičních účelových dotací na podporu sportu a tělovýchovy v Libereckém kraji

Alena Losová

042_P01_P02_ZR_147_15
042_P03_olp_1828_2015
042_P04_olp_1829_2015

43.

284/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 158/15 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů kapitol 917 04 – transfery, 923 04 - spolufinancování EU odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Alena Losová

043_P01_P03_ZR_158_15

44.

285/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 159/15 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestiční dotace Technické univerzitě v Liberci na projekt Dětská univerzita 2015/16

Alena Losová

044_P01_P02_ZR_159_15
044_P03_smlouva_OLP_1866_2015

45.

286/15/ZK

Tarif integrovaného dopravního systému IDOL – platnost od 30. 8. 2015

Vladimír Mastník

045_P01_Tarif_IDOL_30082015

46.

287/15/ZK

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/20/2015 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje v majetkové správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.

Vladimír Mastník

046_P01_dodatek_c_2_ke_smlouve_OLP-20-2015

47.

288/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 142/I/15 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Povodně 2013“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

047_P01_tabulky_ZR-RO_142-I-15

48.

289/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 142/II/15 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

048_P01_tabulky_ZR-RO_142-II-15

49.

290/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 143/15 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy; Zadání technické studie na akci „Silnice II/283 – přeložka, napojení na R 35“

Vladimír Mastník

049_P01_tabulky_ZR-RO_143-15

50.

291/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 144/15 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy; akce „IROP Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

Vladimír Mastník

050_P01_tabulky_ZR-RO_144-15

51.

292/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 145/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy

Vladimír Mastník

051_P01_tabulky_ZR-RO_145-15

52.

293/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 148/15 – snížení výdajů kapitoly 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, na akci „silniční doprava a hospodářství“

Vladimír Mastník

052_P01_tabulky_ZR-RO_148-15

53.

294/15/ZK

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2015 – Ústecký kraj

Vladimír Mastník

053_P01_Smlouva_LK_UK_2015

54.

295/15/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 6. 5. 2015 do 2. 6. 2015

Marek Pieter

054_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_6.5.2015_do_2

b)

Výroční zpráva "Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel” za rok 2014

Petr Tulpa

054_b_Zdravotni_politika_LK_2014
054_b_P01_Vyrocni_zprava_ZP_LK2014

c)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2015

Marek Pieter

054_c_Plneni_rozpoctu_01_05_2015
054_c_P01_Plneni_rozpoctu_01_05_15

d)

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Libereckým krajem a Československou obcí legionářskou

Martin Půta

054_P01_memorandum_LK_ČsOL
054_P02_memorandum_LK_ČsOL

e)

Ukončení realizace projektů zateplení objektů SOŠ a SOU Česká Lípa

Vít Příkaský

054_e_ukonceni_projektu_OPZP_ceskalipa

f)

Informace o stavu zaměstnanosti – 04/2015

Alena Losová

054_f_Informace_o_stavu_zamestnanosti_04_15

g)

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury za rok 2014.

Hana Maierová

054_g_Zpravy_o_cinnosti_POK_resortu_CRPPK
054_g_P01_Vyrocni_zprava_Krajska_vedecka_knihovna_
054_g_P02_Vyrocni_zprava_Severoceske_muzeum
054_g_P03_Vyrocni_zprava_Oblastni_galerie_(1807932
054_g_P04_Vyrocni_zprava_Vlastivedneho_muzea_a_gal
054_g_P05_Priloha_c_1_zpravy_VMG_(1807932)
054_g_P06_Priloha_c_2_zpravy_VMG_(1807932)
054_g_P07_Priloha_c_3_zpravy_VMG_(1807932)
054_g_P08_Vyrocni_zprava_Muzeum_Ceskeho_raje
054_g_P09_Komentar_ke_zprave_Muzea_Ceskeho_raje

h)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 7. a 8. zasedání rady kraje a 7. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

054_h_prehled_VZ_7.,_8.RK_a_7.mRK

i)

Přijetí peněžního daru Českého olympijského výboru na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech

Alena Losová

054_i_Prijeti_penez_daru_Cesk_olymp_vyboru_podporu
054_i_P01_smlouva_prijeti_penezniho_daru

j)

Informace k projektovému záměru modernizace Krajské nemocnice Liberec, nemocnice s vysokoškolským pracovištěm
STAŽENO

Petr Tulpa

054_j_P01_Zapis_13_4_2015
054_j_P02_Zapis_11_5_2015
054_j_Informace_Modernizace_KNL

k)

Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech v roce 2015

Alena Losová

054_k_Program_podpora_sport_deti_2015
054_k_P01_Program_na_podporu_sport_kluby_2015

55.

296/15/ZK

Žádost o změnu v projektu „Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice“ příjemce obec Příšovice

Vít Příkaský

055_P01_zadost
055_P02_Podminky_POV_vyzva_2014

56.

297/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů kapitoly 911 15 – Krajský úřad, úprava systemizace krajského úřadu

Marek Pieter

056_P01_P02_tabulky_ZR_RO_c_163_15

57.

Náměty a připomínky