Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

16. 12. 2014 - Návrh programu 11. jednání zastupitelstva (2014)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 11. 2014, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

490/14/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

491/14/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

492/14/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

493/14/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

494/14/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_o_cinnosti
007_P02_usneseni_RK_20_18_11_14
007_P03_usneseni_mRK_21_24_11_14

8.

495/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 311/14 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU

Marek Pieter

P01_ZR_RO_311_14_tabulky

9.

496/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 325/14 - navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně stanovení výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

009_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

10.

498/14/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

010_P01_mapa_Lomnice_nad_Popelkou

nemovitého majetku v k.ú. Lomnice nad Popelkou

11.

499/14/ZK

Majetkoprávní operace – prodej:

Marek Pieter

011_P01_mapa_Mnisek_u_Liberce

pozemku v k.ú. Mníšek u Liberce

12.

500/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

012_P01_mapa_Mnisek_u_Liberce

pozemku v k.ú. Mníšek u Liberce

13.

501/14/ZK

Majetkoprávní operace – zrušení části usnesení č. 73/11/ZK v bodě č. 3. a), b)

Marek Pieter

013_P01_mapa_Lomnice_nad_Popelkou

14.

502/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

014_P01_mapa_Modlibohov
014_P02_GP_Svor
014_P03_mapa_Modlibohov

1.

pozemku v k.ú. Modlibohov (FAMA 2014/10/035)

2.

pozemku v k.ú. Svor

3.

pozemků v k.ú. Modlibohov (FAMA 2014/10/013)

15.

503/14/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:

Marek Pieter

015_P01_snimek_mapa_Polevsko_Horni_Prysk
014_P02_dopis

pozemků v k.ú. Horní Prysk a v k.ú. Polevsko

16.

504/14/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

016_P01_GP_Jilemnice
016_P02_GP_Straz_nad_Nisou

1.

pozemků v k.ú. Jilemnice

2.

pozemků v k.ú. Stráž nad Nisou

17.

505/14/ZK

Majetkoprávní operace – směna:

Marek Pieter

017_P01_mapa_Rasovka_Simonovice

pozemků v k.ú. Šimonovice a Rašovka

18.

506/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 298/14 - navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně stanovení výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

018_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

19.

507/14/ZK

Návrh na vyplacení odměny člence Zastupitelstva Libereckého kraje v souvislosti s odvoláním z funkce uvolněného člena Rady Libereckého kraje

Marek Pieter

20.

509/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 306/14 – snížení výdajů v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace odboru zdravotnictví a navýšení kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku na projekt „Modernizace pokojů LRN Cvikov, p. o.“.,

Marek Pieter

020_P01_ZR_RO_306_14_bilance_91309_92014

21.

510/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 304/14 – úprava v rámci kapitoly 923 03 Spolufinancování EU – Ekonomický odbor a kapitoly 923 15 Spolufinancování EU – Odbor kancelář ředitele za účelem vrácení nevyčerpaných prostředků určených k realizaci projektu „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje“

Marek Pieter

021_P01_tabulky_ZR_RO_304_14

22.

508/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 305/14 –navýšení kapitoly 920 09 – Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví na projekt „Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení NsP ČL“

Marek Pieter

022_P01_ZR_RO_305_14_bilance_91409_91903_92009

23.

Žádost o poskytnutí dotace Krajské nemocnici Liberec, a. s. na projekt „KNL, a.s. – stomatologické křeslo“

Marek Pieter

24.

Žádost o poskytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. na projekt „Snížení energetické náročnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“ na profinancování nepředpokládaných výdajů

Marek Pieter

25.

511/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 299/14 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu č. 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty a č. 8.2 – Podpora ochrany přírody a krajiny

Josef Jadrný

025_P01_DFLK_8_1_hodnoceni_prijatych_zadosti
025_P02_DFLK_8_2_hodnoceni_prijatych_zadosti
025_P03_ZRRO299_92608
025_P04_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

26.

512/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 303/14 – přesun finančních prostředků z kapitoly 914 08 –Působnosti do kapitoly 926 08 – Dotační fond z důvodu vytvoření finanční rezervy podprogramu 8.4 - Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Josef Jadrný

026_P01__ZRRO303_tabulky

27.

513/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 300/14 – Lesnický fond LK – poskytnutí dotací (příspěvků) na hospodaření v lesích

Josef Jadrný

027_P01_rozpis_rozpoctu
027_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

28.

514/14/ZK

Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2015

Josef Jadrný

028_P01_Zasady_2015
028_P02_zasady_zmeny
028_P03_formulare

29.

515/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 315/14 – zapojení finančních prostředků ze Souhrnné žádosti o dotaci z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity EU č. LK/ZP/2 do rozpočtu Libereckého kraje a poskytnutí účelových dotací oprávněným žadatelům

Ivana Hujerová

029_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
029_P02_ROPD_LK_ZP_2

30.

516/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Školy v pohybu II“ příjemce AISIS, občanské sdružení

Ivana Hujerová

030_P01_Zadost_prominuti
030_P02_Sazebnik

31.

517/14/ZK

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova - Podprogramu Program obnovy venkova

Ivana Hujerová

031_P01_Vyzva_POV_2014
031_P02_Podminky_POV_vyzva_2014
031_P03_Textova_cast_projektu_POV_2014
031_P04_Identifikace_PO_PP
031_P01_Vyzva_POV_2014_PP

32.

518/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 323/14 - Ocenění za rozvoj venkova a Skokan roku v soutěži Vesnice roku 2014

Ivana Hujerová

032_P01_ZR_RO_323_14
032_P01_ZR_RO_323_14_pp

33.

519/14/ZK

Žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Klíč k příležitostem ke vzdělávání“ příjemce Základní škola a Mateřská škola Klíč, s.r.o.

Ivana Hujerová

033_P01_Zadost_prominuti

34.

Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova – podprogram 2.2 – Regionální inovační program – Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační vouchery 2015“

Ivana Hujerová

35.

520/14/ZK

Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod

Ivana Hujerová

36.

521/14/ZK

Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec“ – navýšení závazku spolufinancování

Ivana Hujerová

37.

522/14/ZK

Tělovýchovná jednota Sokol Dlouhý, Záhoří - prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Marek Pieter

037_P01_Zadost_o_prominuti

38.

Tělovýchovná jednota Spartak ČKD Žandov -prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Marek Pieter

39.

523/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 309/14 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí neinvestičních účelových dotací na podporu sportu a tělovýchovy v Libereckém kraji

Marek Pieter

039_P01_ZR_309_14
039_P02_ZR_309_14

40.

524/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 310/14 – vypořádání Zastupitelstvem kraje prominutého odvodu za porušení rozpočtové kázně a úprava kapitoly 926 04

Marek Pieter

040_P01_ZR_310_14
040_P02_ZR_310_14

41.

525/14/ZK

Motosport Bozkov - prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Marek Pieter

041_P01_Zadost_o_prominuti

42.

TJ SEBA Tanvald (Tělovýchovná jednota) – revokace usnesení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Marek Pieter

43.

526/14/ZK

JEZDECKÝ KLUB SEVER LIBEREC - prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Marek Pieter

043_P01_zadost_o_prominuti_sever

44.

527/14/ZK

LIBEREC HANDBALL - prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Marek Pieter

044_P01_zadost_o_prominuti_hadball

45.

528/14/ZK

KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS LIBERECKÉHO KRAJE (Krajská organizace České unie sportu Libereckého kraje) – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Marek Pieter

045_P01_Zadost_o_prominuti_kocus

46.

529/14/ZK

PAKLI SPORT KLUB – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Marek Pieter

046_P01_Zadost_o_prominuti_pakli

47.

530/14/ZK

Jezdecký klub MIRA Hnanice o.s. – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Marek Pieter

047_P01_Zadost_o_prominuti-mira

48.

531/14/ZK

Obec Josefův Důl – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Marek Pieter

048_P01_Zadost_o_prominuti_josef

49.

532/14/ZK

AC SYNER Turnov (Atletický klub Syner Turnov) – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Marek Pieter

049_P01_Zadost_o_prominuti

50.

533/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 312/14 – úprava kapitol 917 04 – transfery a 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školu, Liberec, Masarykova 3, příspěvková organizace na akci Částečná výměna otvorových výplní

Alena Losová

050_P01_ZR_312_14
050_P02_ZR_312_14
050_P03_ZR_312_14

51.

534/14/ZK

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti:

Alena Losová

051_P01_G_F_X_Saldy_Lbc_30_9_14
051_P02_OA_a_Jazyk_skola_30_9_14
051_P03_SOS_LBC_30_9_14
051_P04_SS_a_MS_Lbc_Na_Bojisti_30_9_14
051_P05_SPS_stavebni_Liberec_30_9_14

1)

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace

2)

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace

3)

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace

4)

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

5)

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace

52.

535/14/ZK

Změna účelu a výše finančních prostředků poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje pro Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší odbornou školu, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace na akci „Výměna oken“

Alena Losová

052_P01_Zadost_reditelky

53.

536/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 294/14 – vratky nedočerpaných dotací poskytnutých na stipendijní program v roce 2013 a úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – stipendijní program v roce 2014

Alena Losová

053_P01_P02_ZR294_14_stipendia04

54.

537/14/ZK

Dotační program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti – podprogramy č. 4.1 - Podpora volnočasových aktivit, 4.3 - Specifická primární prevence rizikového chování a 4.4 – Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže - podmínky a výzvy

Alena Losová

054_P01_Vyzva_k_predkladani_zadosti_Podprogram_c_4
054_P02_Vyzva_k_predkladani_zadosti_Podprogram_c_4
054_P03_Vyzva_k_predkladani_zadosti_Podprogram_c_4
054_P01pp_Vyzva_zadosti_Podprogram_4_1
054_P02pp_Vyzva_zadosti_Podprogram_c_4_3
054_P03pp_Vyzva_zadosti_Podprogram_c_4_4
054_priloha_c_2_vyzev_k_podprogramu_4.1_4.3_4.4_Do

55.

538/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 307/14 - úprava kapitol 914 04 – působnosti a 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finančního daru za výsledky v soutěži základních uměleckých škol a úspěšnou reprezentaci kraje ve školním roce 2013/2014

Alena Losová

055_P01_ZR_307_14
055_P02_ZR_307_14
055_P03_ZR_307_14

56.

539/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 308/14 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací

Alena Losová

056_P01_ZR_308_14
056_P02_ZR_308_14

57.

540/14/ZK

Rozhodnutí o neposkytnutí účelové dotace v resortu dopravy na provozuschopnost letiště Hodkovice pro spolek Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou

Vladimír Mastník

057_P01_zadost_aeroklub

58.

541/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 322/14 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 91706; poskytnutí účelové dotace na opravu přejezdu trati Česká Kamenice – Kamenický Šenov pro společnost KŽC s.r.o.

Vladimír Mastník

058_P01_zadost_KZC
058_P02_tabulky_ZR-RO_322-14

59.

542/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 316/14 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 92306; poskytnutí účelové dotace Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Vladimír Mastník

059_P01_tabulky_ZR-RO_316-14

60.

543/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 317/14 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 92306; poskytnutí účelové dotace Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Vladimír Mastník

060_P01_tabulky_ZR-RO_317-14

61.

544/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 318/14 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 92006; poskytnutí účelové dotace Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Vladimír Mastník

061_P01_tabulky_ZR-RO_318-14

62.

545/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 319/14 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 92006; poskytnutí účelové dotace Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Vladimír Mastník

062_P01_tabulky_ZR-RO_319-14

63.

546/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 320/14 - úpravy v kapitole 92006, Povodně 2013 – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

063_P01_tabulky_ZR-RO_320-14

64.

547/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 321/14 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 92306; regionální operační programy

Vladimír Mastník

064_P01_tabulky_ZR-RO_321-14

65.

548/14/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 11. 11. 2014 do 8. 12. 2014

Marek Pieter

0065_a_Kosilka
0065_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_11-11-2014_d

b)

Realizace projektu „Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II-Severovýchod, oblast podpory 1.2 – podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území - ukončení projektu.

Vladimír Mastník

065_b_Kosilka_ZK-pis
065_b_P01_Zprava_ukonceni

c)

Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Ivana Hujerová

065_c_Kosilka_ARR_ZK
065_c_P01_Vyrocni_zprava_ARR_2013

d)

Jmenování zástupců Libereckého kraje do řídícího výboru projektu „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.“

Marek Pieter

065_d_jmenovani_zastupcu_LK_ridici_vybor_Moderniza

e)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. – 31. 10. 2014

Martin Půta

65e_pisemna_informace_ZPC_radnich_rijen_2014

f)

Plnění rozpočtu kraje za období leden – listopad 2014

Marek Pieter

0065_f_Kosilka
0065_f_Plneni_rozpoctu_01_11_14
0065_f_P01_Plneni_rozpoctu_01_11_14

g)

Informace o stavu zaměstnanosti - 10/2014

Alena Losová

065_g_Informace_zamestnanost_10-2014
065_g_P01_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_10_14

h)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 19. a 20. zasedání rady kraje a 20. a 21. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

065_h__prehled_VZ_z_19.,_20.RK,_20.,_a_21.mRK

i)

Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 za rok 2013

Ivana Hujerová

65i_P01_Slovni_hodnoceni_naplnovani_strategickych_
65i_P02_Financni_prostredky_naplnujici_cile_Progra

j)

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

065_j_Prijimaci_rizeni_sk_2015-2016
065_j_P01_prehled_kraju_pilot_2015
065_j_P02_seznam_strednich_skol_Pilot_over

k)

Ocenění soutěže „Nejlepší knihovna Libereckého kraje“ a poskytnutí finančních darů vítězným knihovnám

Hana Maierová

065_k_Nejlepsi_knihovna
065_k_P01_Zapis_z_vyhodnoceni

l)

Výdajové limity vybraných programů Dotačního fondu kraje na rok 2015

Marek Pieter

0065_l_Kosilka
0065_l_Vydajove_limity_DF_2015

m)

Porovnání podmínek „Průzkum trhu – zajištění dopravní obslužnosti od 14. 12. 2014 na dva roky“ a podmínek daných v rámci jednacího řízení bez uveřejnění pro „Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje“ NEPŘEDLOŽENO

Vladimír Mastník

n)

Informace o hrozících odvodech u projektů Libereckého kraje v rámci stanovení kvalifikačního požadavku spočívajícího v doložení odběrného místa živičných směsí

Vladimír Mastník

065_n_Informace_o_hrozicich_odvodech_u_projektu_LK
065_n_P01_seznam_projektu_u_kterych_hrozi_odvod

o)

Informace o přijetí stížnosti paní Libuše Karbanové a pana ing. Přemysla Karbana ve věci „Stížnost a Odvolání proti usnesení Magistrátu města Liberec, Odbor správní a živnostenský SPEO/7170/46/030728/14Pod-22 ze dne 15. 10. 2014, podnět ke komplexnímu šetření ve věci Chrastavská“ a odpověď na tuto stížnost

Martin Půta

065_P01_dopis_manzel_Karbanovych_(1702540)
065_P02_dopis_manzelu_Karbanovych_(1702540)
065_P03_navrh_odpovedi_(1702540)

p)

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Komplexní dodávka a servis technologie Krajského standardizovaného projektu ZZS LK“

Marek Pieter

065_p_zahajeni_zadavaciho_rizeni_technologie_KSP_Z

66.

549/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 302/14 - úprava rozpisu kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, přerozdělení příspěvku zřizovatele a převod nedočerpaného provozního příspěvku do kapitoly 920 kapitálové výdaje

Petr Tulpa

066_P01_Tabulky_ZR_RO_302_14

67.

497/14/ZK

Rezignace člena Výboru zdravotnictví Libereckého kraje a nominace nového člena

Josef Jadrný

067_P01_rezignace_clena_zdravotniho_vyboru
067_P02_nominace_zuzana_kocumova
067_P03_souhlas_s_kandidaturou_zuzany_koucumove

68.

550/14/ZK

Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 335/14 - navýšení kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku na vypracování projektové dokumentace na dokončení rekonstrukce objektu č. p. 954, Liberec I, ul. Klášterní, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Marek Pieter

068_P01_ZR_RO_335_14_bilance_91903_92014

69.

Náměty a připomínky