Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

03. 06. 2014 - Návrh programu 05. jednání zastupitelstva (2014)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 4. 2013, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

158/14/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

159/14/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

160/14/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

161/14/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

162/14/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy
007_P02_usneseni_RK_7_15_4_14
007_P03_usneseni_RK_8_29_4_14
007_P04_usneseni_RK_9_13_5_14
007_P05_usneseni_mRK_6_7_4_14
007_P06_usneseni_mRK_7_22_4_14

8.

165/14/ZK

Harmonogram jednání a plán činnosti ZK na II. pololetí 2014

Martin Půta

9.

166/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 86/14 - finanční podpora v rámci udělených záštit

Martin Půta

009_p01_tabulka
009_p02_zadost_Zelezny_Brod
009_p03_zadost_Hejnice
009_p04_ZR_RO_86_14
009_p05_vliv

10.

167/14/ZK

Dotace z rozpočtu Libereckého kraje Sdružení obcí Libereckého kraje

Martin Půta

010_p01_smlouva

11.

164/14/ZK

Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci

Martin Půta
Ing. František Pešek

12.

168/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 106/14 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor – daň z příjmů právnických osob za kraj

Marek Pieter

012_P01_tab_ZR-RO_c_106-14

13.

169/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/14 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2014

Marek Pieter

013_P01_tab_ZR_RO_c_120-14

14.

170/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

014_P01_GP_Ceska_Lipa
014_P02_GP_Janov_nad_Nisou
014_P03_GP_Janov_nad_Nisou
014_P04_GP_Dolni_Svetla_pod_Luzi

1.

pozemků v k.ú. Česká Lípa

2.

pozemků v k.ú. Janov nad Nisou a v k.ú. Hraničná nad Nisou

3.

pozemku v k.ú. Hraničná nad Nisoupozemku v k.ú. Hraničná nad Nisou

4.

pozemků v k.ú. Dolní Světlá pod Luží

15.

171/14/ZK

Majetkoprávní operace – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene:

Marek Pieter

015_P01_mapa_Predlance
015_P02_mapa_Dolni_Rasnice
015_P03_mapa_Horni_Rasnice
015_P04_mapa_Krasny_Les_u_Frydlantu
015_P05_mapa_Srbska
015_P06_mapa_Bulovka

1.

pozemek v k.ú. Předlánce

2.

pozemek v k.ú. Dolní Řasnice

3.

pozemek v k.ú. Horní Řasnice

4.

pozemek v k.ú. Krásný Les u Frýdlantu

5.

pozemek v k.ú. Srbská

6.

pozemky v k.ú. Bulovka

16.

172/14/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

016_P01_mapy_Zasada

1.

pozemků v k.ú. Zásada

17.

173/14/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení služebnosti:

Marek Pieter

017_P01_GP_Jablonec_nad_Nisou

1.

pozemky v k.ú. Jablonec nad Nisou

18.

174/14/ZK

Vzdání se předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemkům v k.ú. Bradlecká Lhota

Marek Pieter

018_P01_mapa_Bradlecka_Lhota

19.

175/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 121/14, řešení finančních a organizačních opatření krajského úřadu

Marek Pieter

019_P01_P02_tabulky_ZR_RO_121_14

20.

176/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 114/14 – Navýšení výdajů v kapitole 913 05 Příspěvkové organizace a v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje

Petr Tulpa

020_P01_Tabulky_ZR_RO_114_14

21.

177/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 113/14 – Navýšení výdajů kapitoly 913 05 Příspěvkové organizace, resort sociálních věcí

Petr Tulpa

021_P01_Tabulky_ZR_RO_113_14

22.

178/14/ZK

Přechod financování – Postup pro hodnocení žádostí o dotaci na rok 2015 pro poskytovatele sociálních služeb působících v Libereckém kraji

Petr Tulpa

022_P01_Postup_pro_hodnoceni

23.

179/14/ZK

Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 124/14 - úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond, odbor zdravotnictví

Zuzana Kocumová

023_P01_ZR_RO_124_bilance_91903_92609

24.

180/14/ZK

Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu -Výzva k podání žádostí o dotaci v podprogramech č. 3.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a 3.2 Podpora preventivních a léčebných projektů

Zuzana Kocumová

024_P01_VYZVA_3_1_pobyty_2014
024_P02_3_1_Popis_projektu_pobyty_2014
024_P03_VYZVA_3_2_podpora_prevent_leceb_projektu_2
024_P04_3_2_Popis_projektu_preventivni_lecebne_pro
024_P01pp_VYZVA_3_1_pobyty_2014
024_P03pp_VYZVA_3_2_podpora_prevent_leceb_projektu

25.

163/14/ZK

Záměr modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.

Zuzana Kocumová

025_P02_multikriterialni_analyza
025_P01_Projektovy_zamer_MODERNIZACE_KNL
025_P03_Kriticka_analyza_faktoru
025_P04_struktura_hodnoceni_lokalit
025_P05_multikriterialni_hodnoceni_lokalit

26.

181/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 108/14 – rozdělení dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.3 Stavebně historický průzkum

Hana Maierová

026_P01_Seznam_zadatelu
026_P02_Rozpis_rozpoctu

27.

182/14/ZK

Rozhodnutí o neposkytnutí finanční podpory v rámci udělené záštity

Martin Půta

027_p01_zadost

28.

183/14/ZK

Výzva pro podávání žádostí o dotace z Podprogramů 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji a 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

Hana Maierová

028_P01_Vyzva_kulturni_aktivity
028_P02_Vyzva_obnova_pamatek

29.

184/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/14 - Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého kraje na rok 2014

Josef Jadrný

029_P01_navrh_podpory_PVA_2014
029_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
029_P03_zmena_rozpoctu_95

30.

185/14/ZK

Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2014

Josef Jadrný

030_P01_zasady_2014
030_P02_formulare
030_P03_notifikace

31.

186/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 102/14 - projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Gymnázia v České Lípě“.

Ivana Hujerová

031_P01_ZR_RO_102_14

32.

187/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 103/14 - projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“.

Ivana Hujerová

032_P01_ZR_RO_103_14

33.

188/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/14 - projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“.

Ivana Hujerová

033_P01_ZR_RO_104_14

34.

189/14/ZK

Závazek spolufinancování k projektu „Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví“

Ivana Hujerová

35.

190/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 105/14 – projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“.

Ivana Hujerová

035_P01_ZR_RO_105_14

36.

191/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/14 přesuny finančních prostředků mezi kapitolami 91402 – působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a 91702 – transfery odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

Ivana Hujerová

036_P01_Tabulky_ZR_RO_68_14

37.

192/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 115/14 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 2.2 – Regionální inovační program

Ivana Hujerová

038_P01_protokol_komise_pro_prijem_navrhu_projektu
038_P02_seznam_hodnocenych_projektu
038_P03_Jednaci_rad_PS_inovace
038_P04_Protokol_PS_inovace
038_P05_ZR_RO_115_14_Zmena_rozpoctu
038_P06_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

38.

193/14/ZK

Dotace z rozpočtu Libereckého kraje městu Smržovka na akci „Prolínání 2014“

Ivana Hujerová

39.

194/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu pro Liberecký kraj“, příjemce MAG CONSULTING, s.r.o.

Ivana Hujerová

039_P01_Zadost_prominuti_MAG
039_P02_Sazebnik

40.

195/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Školní kariérové centrum“, příjemce Podještědské gymnázium, s.r.o.

Ivana Hujerová

040_P01_zadost
040_P02_Sazebnik

41.

196/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 93/14 - úprava kapitol 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru a 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí neinvestiční dotace pro Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ Jablonec nad Nisou k zajištění účasti pěveckého sboru na World Choir Games 2014 Latvia – 2. část

Alena Losová

041_P01_ZR_93_14
041_P02_ZR_93_14
041_P03_ZR_93_14

42.

197/14/ZK

Porušení rozpočtové kázně – prominutí povinnosti penále - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Alena Losová

042_P01_Zadost_o_prominuti

43.

198/14/ZK

PSK (policejní sportovní klub) oddíl ledního hokeje Liberec – prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně

Zuzana Kocumová

043_P01_Zadost_o_prominuti_PSK
043_P02_Zasady_prominuti_odvodu_a_penale_PRK

44.

199/14/ZK

Občanské sdružení RATAB – prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

044_P01_Zadost_prominuti_RATAB
044_P02_Zasady_prominuti_odvodu_a_penale_PRK

45.

200/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/14 – úprava kapitol 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru a 926 04 – dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Zuzana Kocumová

045_P01_P03_kap91903_P02kap92604_P03bilancePV

46.

201/14/ZK

Dotační program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti – podprogram č. 4.1 a 4.5 – podmínky a výzvy

Alena Losová

046_P01_Vyzva_k_predkladani_zadosti_Podprogram_c_4
046_P02_Vyzva_k_predkladani_zadosti_Podprogram_c_4

47.

202/14/ZK

Dotační program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu – sportovní podprogramy – podmínky a výzvy

Zuzana Kocumová

047_P01_Vyzva_podprogramu_c_3_4
047_P02_Vyzva_podprogramu_c_3_5
047_P03_Vyzva_podprogramu_c_3_6
047_P04_Vyzva_podprogramu_c_3_8
047_P05_Vyzva_podprogramu_c_3_9
047_P01pp_Vyzva_podprogramu_c_3_4_(1594121)
047_P02pp_Vyzva_podprogramu_c_3_5_(1594121)
047_P05pp_Vyzva_podprogramu_c_3_9_(1594121)

48.

203/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/14 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 do kapitoly 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; supervize 3 akcí – povodně 2010

Vladimír Mastník

048_P01_tabulky_ZR-RO_94-14
048_P01pp_tabulky_ZR-RO_94-14

49.

204/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 97/14 – navýšení příjmů kraje a výdajů do kapitoly 91406 – Působnosti, odbor dopravy; Nízkorychlostní kontrolní vážení na silnicích I., II. a III. tříd

Vladimír Mastník

049_P03_tabulky_ZR-RO_97-14
049_P01_Smlouva_OLP_1000_2014
049_P02_Souhlas_vlastnika_RSD

50.

205/14/ZK

Odkanalizování Rovenska pod Troskami – žádost o finanční spoluúčast Libereckého kraje

Vladimír Mastník

050_P01_zadost_spolecnosti_VS_Turnov

51.

206/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 119/14 – úpravy v kapitole 92006, Povodně 2013 – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

051_P01_tabulky_ZR-RO_119-14

52.

207/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 89/14 – úpravy v kapitole 92006 a 92306, vratka Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod, kontrolní zjištění u projektu „Mimoň Okružní křižovatka Náměstí ČSLA (II/268 x II/270)“ financovaného z Regionálního operačního programu

Vladimír Mastník

052_P01_1076_protokol_o_kontrole
052_P02_platebni_vymer_10-2014
052_P03_rozhodnuti
052_P04_platebni_vymer_11-2014
052_P05_tabulky_ZR-RO_89-14

53.

208/14/ZK

Změna ve finančním výboru zastupitelstva kraje - odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru

Martin Půta

048_P01_rezignace_na_post_clena_financniho_vyboru
048_P02_souhlas_s_kandidaturou_na_vykon_funkce_cle

54.

209/14/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na II. pololetí 2014

Martin Půta

048_a_harmonogram_RK_II_pol_2014

b)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 2. 4. 2014 do 19. 5. 2014

Marek Pieter

0054_b_Kosilka
0054_b_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_2.4._do_19.5

c)

Ukončení realizace projektů transformace pobytového zařízení Domov Sluneční dvůr, p.o.

Ivana Hujerová

054_c_zpis_ukonceni_projektu_transformace_DSD

d)

Záměr změn v segmentu školských výchovných a ubytovacích zařízení zřizovaných Libereckým krajem.

Alena Losová

e)

Informace o postupu realizace projektu "Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura."

Vladimír Mastník

054_e_Kosilka_ZK_Zpis
054_e_P01_Zapis_komise_2014_7_PZ_Vrchlabi

f)

Indikativní seznam oprav pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje po zimním období 2013 - 2014.

Vladimír Mastník

054_f_Kosilka_do_ZK
054_f_P01_Konecny_navrh_final_2014_pracovni_verze_
054_f_P02_mapa_opravy_2014

g)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 28. 2. 2014.

Alena Losová

054_g_statisticke_vykazy_zapis_1_tr_2014
054_g_P01_zahajeni_povinne_skolni_dochazky_2014

h)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. – 31. 3. 2014.

Martin Půta

54_h_pisemna_informace_ZPC_radnich_brezen_2014

i)

Informace o stavu zaměstnanosti – 03/2014.

Alena Losová

054_i_Informace_o_stavu_zamestnanosti_03_14
054_i_P01_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_03_14

j)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2014

Marek Pieter

0054_j_Kosilka
0054_j_Plneni_rozpoctu_01_04_14
0054_j_P01_Plneni_rozpoctu_01_04_14

l)

Dotační řízení v oblasti poskytování sociálních služeb a přechod financování sociálních služeb od 1. 1. 2015 na kraje.

Petr Tulpa

2014_05_0054_l

m)

Nařízení Libereckého kraje ze dne 13. 5. 2014, o zřízení Přírodní památky Meandry Ploučnice u Mimoně a jejího ochranného pásma.

Mgr. René Havlík

054_m_P01_Meandry_ZK
054_m_P02_Narizeni_PP_Meandry_Ploucnice_u_Mimone
054_m_P03_Priloha_1
054_m_P04_Priloha_2_seznam_lomovych_bodu
054_m_P05_priloha_3_katmap
054_m_P06_priloha_3_mapa

n)

Nařízení Libereckého kraje ze dne 13. 5. 2014, o zřízení Přírodní památky Niva Ploučnice u Žizníkova a jejího ochranného pásma.

Mgr. René Havlík

054_n_P01_Niva_ZK
054_n_P02_Narizeni_PP_Niva_Ploucnice_u_Ziznikova
054_n_P03_Priloha_1
054_n_P04_Priloha2_SS_ziznikov
054_n_P05_Priloha_3_mapa
054_n_P06_Priloha3_PP_Ziznikov_20140312_1
054_n_P07_Priloha3_PP_Ziznikov_20140312_2

o)

Rozhodnutí Krajského státního zastupitelství o odmítnutí proti odložení trestní věci „LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ"

Mgr. René Havlík

LRS_odmitnuti_stiznosti_KSZ_Lbc
podani_trestniho_oznameni_reditel
S01p_develo14052012590

p)

Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2013

Mgr. Vladimír Richter

054_p_P01_Zprava_o_cinnosti_FV_ZLK_za_rok_2013

q)

Výzva Českého olympijského výboru k předkládání přihlášek na pořádání Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2016

Zuzana Kocumová

054_q_Vyzva_COV_k_predkladani_prihlasek_na_poradan

r)

Zrušení usnesení č. 645/14/RK - Záměr změn v segmentu školských výchovných a ubytovacích zařízení zřizovaných Libereckým krajem. Zrušení usnesení č. 645/14/RK - Záměr změn v segmentu školských výchovných a ubytovacích zařízení zřizovaných Libereckým krajem.

Alena Losová

054_r_Zruseni_usn_Zamer_zmen_DM

s)

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu životního prostředí a zemědělství za rok 2013

Josef Jadrný

054_s_P01_Zprava_STREVLIK_kosilka_ZK_duvod
054_s_P02_Zprava_STREVLIK_2013

t)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 6., 7. a 8. zasedání rady kraje a 5., 6. a 7. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

054_t_prehled_VZ_z_6.,7._a_8.RK_a_5.,6._a.7.mRK

u)

Rozhodnutí ředitele KÚ LK ve věci možné škody vzniklé Libereckému kraji v souvislosti se skončením pracovního poměru Ing. Kroutilovi výpovědí a všemi souvisejícími následnými právními jednáními

Mgr. René Havlík

Rozhodnuti_reditele_KULK

v)

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 141/14 - Poskytnutí finančních prostředků na pomoc oblastem postiženým přírodní katastrofou.

Martin Půta

Vynatek_ze_Statutu_KFLK
ZR_RO_141_14_KF

w)

Zpráva o průběhu realizace ukončených projektů transformace pobytového zařízení Domov Sluneční dvůr, p.o.

Ivana Hujerová

P01_casova_osa_aktivit_projektu
054_w_zpis_ukonceni_projektu_transformace_DSD

x)

Záměr koupě areálu Výzkumného ústavu textilních strojů v katastrálním území Liberec

Marek Pieter

054_x_Zpis_zamer_koupe_areal_VUTS

y)

Rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejné zakázky na „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“

Vladimír Mastník

054_y_Rozhodnuti_UOHS
054_y_P01_Rozhodnuti_UOHS

55.

Náměty a připomínky