Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

27. 08. 2013 - Návrh programu 07. jednání zastupitelstva (2013)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013, určení zapisovatelky

2.

271/13/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

272/13/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

273/13/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

274/13/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

275/13/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
007_P02_11_RK_04_06_13_usn
007_P03_12_RK_18_06_13_usn
007_P04_13_RK_09_07_13_usn
007_P05_8_mRK_12_06_13_usn
007_P06_9_mRK_24_06_13_usn
007_P07_10_mRK_15_7_13_usn
007_P08_11_mRK_29_07_13_usn

8.

276/13/ZK

2. Výzva k předkládání žádostí o dotace z Dotačního programu odboru kancelář hejtmana – „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“

Martin Půta

08_P01_Vyzva_c_2_podprogram_Podpora_jednotek

9.

277/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 219/13 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 91401

Martin Půta

09_P01_ZR_RO_c_219_13

10.

304/13/ZK

Projednání aktualizace dokumentace Územně analytické podklady Libereckého kraje

Martin Půta

010_P01_vykres_prob_2013
010_P02_kartogram_podprumerne_oblasti
010_P03_kartogram_disparitni_oblasti
010_P04_kartogram_vyhodnoceni_URU

11.

288/13/ZK

Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci a Krajského soudu v Hradci Králové

Martin Půta

12.

278/13/ZK

Převod movitého majetku – výpočetní techniky

Marek Pieter

012_P01_prevod_moviteho_majetku_vypocetni_techniky
012_P02_prevod_moviteho_majetku_vypocetni_techniky
012_P03_prevod_moviteho_majetku_vypocetni_techniky

13.

279/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 183/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 92015 - kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele

Marek Pieter

013_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
013_PO2_zmena_kapitalovych_vydaju

14.

280/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 180/13 – navýšení kapitoly 914 a 920 odboru informatiky

Marek Pieter

14_P01_ZRRO_180_13
14_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kra

15.

281/13/ZK

Střednědobý rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2014 - 2017

Marek Pieter

0015_P01_SRV_2014_2017_text
0015_P02_SRV_2014_2017_tab.

16.

282/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 202/13 - zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem včetně vratek do rozpočtu kraje, kapitoly 923 - Spolufinancování EU

Marek Pieter

016_P01_ZR_RO_202_13_tabulky

17.

283/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 196/13 – úprava příjmů a výdajů rozpočtu v kapitolách 920 04 a 920 14 – Kapitálové výdaje včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

017_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

18.

284/13/ZK

Majetkoprávní operace - koupě:

Marek Pieter

018_P01_mapa_Bozkov
018_P02_mapa_Zasada
018_P03_mapa_Haratice

1.

pozemku v k.ú. Bozkov

2.

pozemku v k.ú. Zásada

3.

pozemku v k.ú. Haratice

19.

285/13/ZK

Majetkoprávní operace - darování:

Marek Pieter

019_P01_mapa_Stvolinecke_Petrovice
019_P02_mapa_Horni_Police
019_P03_mapa_Martinice
019_P04_GP_Jablonec_nad_Nisou

1.

nemovitostí v k.ú. Stvolínecké Petrovice

2.

nemovitostí v k.ú. Horní Police

3.

nemovitostí v k.ú. Martinice v Krkonoších

4.

pozemky v k.ú. Jablonecké Paseky, Rýnovice, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou

20.

286/13/ZK

Majetkoprávní operace - přijetí daru: pozemků v k.ú. Jablonec nad Nisou

Marek Pieter

020_P01_GP_Jablonec_n_N

21.

287/13/ZK

Majetkoprávní operace - prodej:

Marek Pieter

021_P01_mapa_Radavanec
021_P02_foto_byt_876_25
021_P03_foto_Harrachov

1.

pozemku v k.ú. Radvanec

2.

bytové jednotky č. 876/25 v k.ú. Liberec

3.

nemovitostí v k.ú. Harrachov

22.

289/13/ZK

Majetkoprávní operace – svěření 4 bytových jednotek v k.ú. Liberec do správy příspěvkové organizace Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

Marek Pieter

23.

290/13/ZK

Vzdání se předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje:

Marek Pieter

023_P01_mapa_LV_Borkov
023_P02_mapa_LV_Semily
023_P03_mapa_LV_Nedvezi

1.

k pozemku v k.ú. Bořkov

2.

k pozemku v k.ú. Semily

3.

k pozemku v k.ú. Nedvězí u Semil

24.

291/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/13 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru

Alena Losová

024_P01_P02_ZR_95_13
024_P03_ZR_95_13

25.

292/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 193/13 - poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje uměleckoprůmyslovým školám - Sympozium 2013

Alena Losová

025_P01_P02_ZR_193_13

26.

293/13/ZK

Dotační fond Libereckého kraje - program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti - výzvy a podmínky

Alena Losová

026_P01_Podminky_programu
026_P02_Podminky_podprogramu_c_4.4
026_P03_II_Vyzva_k_predkladani_zadosti_Podprogram_
026_P04_II_Vyzva_k_predkladani_zadosti_Podprogram_

27.

295/13/ZK

Účelová dotace Statutárnímu městu Liberec v rámci realizace projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"

Hana Maierová

027_P01_smlouva_2724_2012
027_P02_Dodatek_1_ke_smlouve

28.

294/13/ZK

Revokace části usnesení zastupitelstva kraje č. 23/13/ZK

Hana Maierová

29.

296/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 201/13 - navýšení příjmů a úprava kapitoly 926 07 - dotační fond

Hana Maierová

029_P01_Zdrojova_a_vydajova_cast_RO_201

30.

297/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 206/13 - rozdělení dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, 2. výzvy podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

Hana Maierová

030_P01_Seznam_zadatelu_bodove_ohodnoceni
030_P02_Rozpis_rozpoctu

31.

298/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 178/13 – Dofinancování příspěvkových organizací resortu sociálních věcí

Petr Tulpa

031_P01_ZR_RO_178_13_Tabulky

32.

299/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 179/13 - rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace na podporu terénní hospicové péče z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013

Petr Tulpa

032_P01_Tabulky.XLS

33.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 194/13 - snížení kapitoly 919 03 - Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 05 - Dotační fond LK a vyhlášení 2. kola výzvy podprogramu č. 5.1 - Podprogram na podporu sociálních služeb

Petr Tulpa

34.

300/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 212/13 navýšení příjmů a výdajů kraje

Petr Tulpa

034_P01_Tabulky_rozpoctu

35.

Projekt fúze Krajské nemocnice Liberec, a.s. a Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o.

Zuzana Kocumová

36.

301/13/ZK

Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi Libereckým krajem a krajem Středočeským, Královéhradeckým a Ústeckým

Zuzana Kocumová

036_P01_smlouva_LK_a_KHK
036_P02_smlouva_LK_a_UK
036_P03_smlouva_LK_a_StcK

37.

305/13/ZK

Poskytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., na realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů NsP Česká Lípa“

Zuzana Kocumová

38.

306/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 211/13 – poskytnutí bezúročné návratné půjčky Libereckým krajem Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Zuzana Kocumová

038_P01_bilance_91409
038_P02_smlouva_pujcka_NsP_CL

39.

308/13/ZK

Žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně občanskému sdružení MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION, o.s.

Ivana Hujerová

039_P01_Zadost_prominuti

40.

309/13/ZK

Žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci Aperta, s.r.o.

Ivana Hujerová

040_P01_Zadost_prominuti

41.

310/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 152/13 – zapojení finančních prostředků z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí do rozpočtu Libereckého kraje a úpravy v kapitole 91402

Ivana Hujerová

041_P01_Oznameni_schvaleni_zav_zpravy
041_P02_Kapitola_91402
041_P03_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

42.

311/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 187/13 – úprava kapitoly 914 08 – Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství a kapitoly 914 02 – Působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů; podpora Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

Josef Jadrný

042_P01_ZRRO187_1408
042_P02_ZRRO187_1402
042_P03_ZRRO187_vliv

43.

312/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 182/13 – poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Asociaci nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

Ivana Hujerová

043_P02_Dohoda_o_partnerstvi_a_spolupraci_LK_ANNOL
043_P01_ZR_RO_182_13

44.

313/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/13 – projektový záměr „9. sympozium pracovní skupiny EUREX Čistá Nisa“

Ivana Hujerová

44_P01_ZR_RO_184_13

45.

314/13/ZK

Projekt "9. sympozium pracovní skupiny EUREX - Čistá Nisa"

Ivana Hujerová

46.

315/13/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „SEV Divizna školám“ příjemce Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Ivana Hujerová

046_P01_zadost_prominuti_ZOO
046_P02_Sazebnik

47.

316/13/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Učíme kompetence kompetentně“ příjemce Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace

Ivana Hujerová

047_P01_Zadost_prominuti
047_P02_Sazebnik

48.

317/13/ZK

Projekt „Stabilizace a ošetření Valdštejnské lipové aleje v k.ú. Zahrádky u České Lípy“

Josef Jadrný

49.

318/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/13 – udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2013“

Josef Jadrný

049_P01_Seznam_prihlasenych
049_P02_vliv_uprav
049_P03_ZR_RO185_13_91408

50.

319/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 197/13 – úprava kapitoly 914 08 – Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství a příjmů odboru životního prostředí a zemědělství na rok 2013 – vratka pokuty za správní delikt udělená společnosti Aerolux s.r.o. v roce 2012

Josef Jadrný

050_P01_ZRRO197_91408
050_P02_ZRRO197_prijmy08
050_P03_ZRRO197_vliv

51.

320/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/13 – snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 – Dotační fond LK a poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu č. 8.3 – Podpora včelařství

Josef Jadrný

051_P01_ZR_RO_199_13_tabulka_s_hodnocenim
051_P03_ZR_RO_199_13_92608
051_P04_ZR_RO_199_13_bilance
051_P02_ZR_RO_199_13_91903

52.

321/13/ZK

Projednávání a schvalování stanovisek Libereckého kraje k těžbě nerostných surovin na území Libereckého kraje

Josef Jadrný

53.

322/13/ZK

Smlouva se společností KORID LK, spol. s r. o., poskytnutí účelové dotace KORID LK, spol. s r. o.

Vladimír Mastník

053_P01_smlouva_dotace_OLP_1433_2013
053_P01_smlouva_dotace_OLP_1433_2013

54.

323/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 163/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 91406

Vladimír Mastník

054_P01_tabulky_ZR-RO_163-13

55.

324/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 164/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 91306

Vladimír Mastník

055_P01_tabulky_ZR-RO_164-13
055_P02_rozdeleni_prispevku

56.

325/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 174/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 91406

Vladimír Mastník

056_P01_tabulky_ZR-RO_174-13
056_P02_metodicky_pokyn_SFDI
056_P03_zadost_na_SFDI
056_P04_Prehled_povodnovych_skod_2013_SFDI
056_P05_Konecny_prehled_skod_na_silnicich_ve_vlast

57.

326/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 175/13 – navýšení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole 91406; poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji

Vladimír Mastník

057_P01_tabulky_ZR-RO_175-13

58.

327/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 198/13 – snížení kapitoly 91903 – Pokladní správa a navýšení kapitoly 92606 – Dotační fond LK a výzvy k předkládání žádostí z dotačního programu Doprava – podprogram 6.3 – podpora projektové přípravy a podprogram 6.4 – výchova a vzdělávací programy

Vladimír Mastník

058_P01_tabulky_ZR-RO_198-13
058_P02_vyzva_6_3
058_P03_vyzva_6_4

59.

328/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 220/13 – úpravy v kapitole 92306, poskytnutí účelové dotace a bezúročné návratné půjčky pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje, p.o.

Vladimír Mastník

059_P01_tabulky_ZR-RO_220-13
059_P02_smlouva_OLP-1873-2013

60.

329/13/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 5. 6. 2013 do 14. 8. 2013

Marek Pieter

0060_a_Kosilka
0060_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_5.6._do_14.8

b)

Plnění rozpočtu kraje za období 1. pololetí 2013

Marek Pieter

0060_b_Kosilka
0060_b_Plneni_rozpoctu_01_06_2013
0060_b_P01_Plneni_rozpoctu_01_06_13

c)

Plnění rozpočtu kraje za období leden - červenec 2013

Marek Pieter

0060_c_Kosilka
0060_c_Plneni_rozpoctu_01_07_2013
0060_c_P01_Plneni_rozpoctu_01_07_13

d)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 11. a 12. zasedání rady kraje a 8. a 9. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

060_d_prehled_VZ_ze_11._a_12.RK_a_8._a_9.mRK

e)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. zasedání rady kraje a 10. a 11. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

060_e_prehled_VZ_ze_13._RK_a_10._a_11._mRK

f)

Majetková operace - záměry:
a) záměr pronájmu nemovitosti v k.ú. Doksy u Máchova jezera,
b) záměr budoucí darování nemovitosti v k.ú. Doksy u Máchova jezera

Marek Pieter

060_f_informace_zamer_pronajmu_zamek_Doksy
060_f_P01_mapa_zamek_Doksy

g)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů rady a zastupitelstva LK za období 1. – 30. 6. 2013

Martin Půta

60_g_p01_pisemna_informace_o_ZPC_radnich_cerven_20

h)

Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje - přehled o účasti členů výborů na jednání výborů Zastupitelstva Libereckého kraje v I. pololetí 2013

Martin Půta

060_h_P01_vybory_ZK
060_h_P02_dochazka_vyboru_ZK

i)

Přehled účasti členů na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v I. pololetí 2013

Martin Půta

060_i_P01_dochazka_ZK

j)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů rady a zastupitelstva LK za období 1. - 31. 7. 2013

Martin Půta

60_j_p01_pisemna_informace_o_ZPC_radnich_cerven_20

k)

Zpráva o činnosti akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa za rok 2012 – výroční zpráva

Zuzana Kocumová

60_k_Zprava_cinnost_NsPCL_vyrocni_zprava_2012
60_k_P01_Vyrocni_zprava_NsPCL_2012

l)

Zpráva o činnosti akciové společnosti Krajská nemocnice za rok 2012 – výroční zpráva

Zuzana Kocumová

060_l_vyrocni_zprava_KNL
060_l_P01_vyrocni_zprava_2012

m)

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací v resortu školství, mládeže a zaměstnanosti za rok 2012

Alena Losová

060_m_zapis_zpravy_o_cinnosti_2012

n)

Statistické výkazy v Libereckém kraji - o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích stav k 31. 5. 2013

Alena Losová

060_n_statisticke_vykazy_SS_uchazeci_2013
060_n_P01_prijati_zaci_SS_sumar

o)

Informace o stavu zaměstnanosti - 05-06/2013

Alena Losová

060_o_Informace_stav_zamestni_05_06_13
060_o_P01_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_05_2013
060_o_P02_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_IV_ctvrt
060_o_P03_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_05_2013
060_o_P04_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_06_2013
060_o_P05_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_06_2013

r)

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2012

Petr Tulpa

060_r_P01_VZ_2012
060_r_P03_DZ
060_r_P02_kosilka

s)

Informace o postupu realizace projektu "Modernizace silnice Horka u Staré Paky - Dolní Branná"

Vladimír Mastník

060_s_Kosilka_ZK_Zpis

t)

Seznam škod na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji po přívalovém dešti 29. 7. 2013

Vladimír Mastník

060_t_Kosilka_do_ZK
060_t_P01_priloha

u)

Protokoly o výsledku mimořádných veřejnosprávních kontrol na místě u akcí silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok I. etapa a silnice III/0353, III/0357 Víska - Višňová - Poustka

Vladimír Mastník

060_u_Kosilka_zpis
060_u_P01_protokol_II_290_Frydlant_Bily_Potok
060_u_P02_protokol_Viska_Visnova_Poustka
060_u_P03_VZ_Visnova_Viska_Poustka

p)

Informace o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu – „Forenzní audit příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje“

Zuzana Kocumová

060_p_forenzni_audit_ZZS_LK
060_p_P01_text_vyzvy_Forenzni_audit
060_p_P02_zapis_o_otevirani_obalek

v)

Informace o finančních korekcích v rámci Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Severovýchod za roky 2011 a 2012

Martin Půta

060_v_P01_korekce_III

61.

307/13/ZK

Informace o tvorbě „Strategie rozvoje zdravotnictví v Libereckém kraji se zvláštním zřetelem na rozvoj lůžkové péče a další vybrané zdravotní služby pro období 2013+“

Zuzana Kocumová

061_P01_strategie_rozvoje_zdravotnictvi_LK

62.

Náměty a připomínky

63.

330/13/ZK

Statut Lesnického fondu, poskytování příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013

Josef Jadrný

063_P01_statut_LF_2013
063_P02_zasady_2013
063_P03_formulare

64.

331/13/ZK

Navýšení závazku spolufinancování projektu „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace“

Ivana Hujerová

064_P01_Financni_bilance_Marenice

65.

303/13/ZK

Podprogram resortu sociálních věcí a vyhlášení výzvy Podprogramu č. 5.3 - Podprogram na podporu činností mateřských center

Petr Tulpa

065_P01_podprogram_DF_c_5.3
065_P04_hodnotici_formular_souhrn
065_P02_vyzvy_DF_c_5.3
065_P03_hodnotici_formular

66.

Odvolání Bc. Zuzany Kocumové z funkce statutární náměstkyně hejtmana a členky rady kraje pověřené řízením zdravotnictví, tělovýchovy a sportu

Ing. František Pešek

67.

332/13/ZK

Změna ve výboru dopravním zastupitelstva kraje - odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru

Martin Půta

067_P01_rezignace

68.

302/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 194/13 - snížení kapitoly 919 03 - Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 05 - Dotační fond LK a vyhlášení 2. kola výzvy podprogramu č. 5.1 - Podprogram na podporu sociálních služeb

Petr Tulpa

068_P01pp_vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_
068_P02pp_rozpis_kapitoly_91903
068_P03pp_rozpis_kapitoly_92605
068_P04pp_vyzva_DF_c_5.1
068_P05pp_hodnotici_formular
068_P06pp_hodnotici_formular_souhrn