Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

24. 06. 2014 - Návrh programu 06. jednání zastupitelstva (2014)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 3. 6. 2013, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

210/14/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

211/14/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

212/14/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

213/14/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

214/14/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy
007_P02_usneseni_RK_10_27_5_14
007_P03_usneseni_mRK_8_19_5_14

8.

215/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 122/14 -rozdělení finančních prostředků dotačního programu odboru kancelář hejtmana „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“ do jednotlivých podprogramů a Výzvy k předkládání žádostí o dotace z těchto podprogramů

Martin Půta

008_P02_Vyzva_podprogram_Podpora_jednotek
008_P03_Vyzva_podprogram_Podpora_sboru
008_P01_ZR_RO_c_122_14
008_P02_Vyzva_podprogram_Podpora_jednotek_PP
008_P01_ZR_RO_c_122_14_PP

9.

216/14/ZK

Strategie podpory požární ochrany v Libereckém kraji 2014 - 2016 s výhledem do roku 2020 – koncepční materiál ke způsobu financování

Martin Půta

009_P01_Koncepce_podpory_vybranych_projektu
009_P02_Duvodova_zprava_Strategie_podpory_PO

10.

217/14/ZK

Novela Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

010_P01_JRZK_nove_zneni_vyznacene_zmeny_PP
010_P02_JRZK_nove_zneni_PP

11.

218/14/ZK

Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2013

Marek Pieter

011_P01_Rozvaha_LK_k_31-12-2013
011_P02_Vykaz_zisku_a_ztraty_k_31-12-2013
011_P03_Priloha_ucetni_zaverky_k_31-12-2013
011_P04_Prehled_o_peneznich_tocich_k_31-12-2013
011_P05_Prehled_o_zmenach_vlast_kapitalu_k_31-12-2
011_P06_Zprava_o_inventarizaci
011_P07_priloha1_k_Zprave_o_inventarizaci
011_P08_priloha2_k_Zprave_o_inventarizaci
011_P09_priloha2-2_k_Zprave_o_inventarizaci
011_P10_Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni
011_P11_Protokol_o_schaleni-neschvaleni_UZ
011_P12_Zapis_o_neschvaleni_ucetni_zaverky

12.

219/14/ZK

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2013

Marek Pieter

012_P01_Text_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2013
012_P02_Tab_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2013
012_P03_Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni
012_P04_Analyza_rating_LBK_2013
012_P05_Vykaz_FIN_2_12_M_k_31_12_2013

13.

220/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 140/14 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU

Marek Pieter

013_P01_tabulky_ZR_RO_140_2014

14.

221/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/14 – úprava kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně stanovení výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

0045_P01_Vliv_na_bilance_rozpoctu_kraje_2014

15.

222/14/ZK

Majetkoprávní operace – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene:

Marek Pieter

015_P01_mapa_Raspenava
015_P02_mapa_Chotyne
015_P03_mapa_Chotyne
015_P04_mapa_Chrastava
015_P05_mapa_I_Krystofovo_Udoli
015_P05_mapa_II_Krystofovo_Udoli
015_P06_mapa_Vitkovice_v_Krkonosich

a)

pozemek v k.ú. Raspenava

b)

pozemek v k.ú. Chotyně (FAMA 2014/04/067)

c)

pozemek v k.ú. Chotyně (FAMA 2014/04/069)

d)

pozemek v k.ú. Chrastava I

e)

pozemek v k.ú. Kryštofovo Údolí

f)

pozemky v k.ú. Vítkovice v Krkonoších

16.

Majetkoprávní operace – darování nemovitých věcí v k.ú. Doksy u Máchova jezera (areál zámku) NEPŘEDLOŽENO

Marek Pieter

17.

223/14/ZK

Majetkoprávní operace – předběžný záměr koupě areálu Výzkumného ústavu textilních strojů v k.ú. Liberec:

Marek Pieter

017_P01_mapa_arealu_VUTS_Liberec

a)

předběžný záměr koupě nemovitých věcí v k.ú. Liberec (areál VÚTS)

b)

souhlas s kupní cenou a s dojednanými podmínkami

18.

224/14/ZK

Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí

Petr Tulpa

018_P01_Prilohac1_ke_ZL_Marenice
018_P02_ZL_JU_Liberec.DOC
018_P03_Prilohac1_ke_ZL_JU_Liberec.DOC
018_P04_ZL_DaPSS_Ceska_Lipa
018_P05_Prilohac1_ke_ZL_DaPSS_Ceska_Lipa
018_P06_ZL_Domov_Slunecni_dvur.DOC
018_P07_Prilohac1_ke_ZL_Domov_Slunecni_dvur.DOC
018_P08_ZL_DaCA_Hodkovice.DOC
018_P09_Prilohac1_ke_ZL_DaCA_Hodkovice

19.

225/14/ZK

Převod majetkového podílu kraje ve společnosti Krajský sociální podnik, s.r.o.

Petr Tulpa

019_P01_vypis_z_OR
019_P02_dopis

20.

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách“, Jedličkovým ústavem, příspěvkovou organizací NEPŘEDLOŽENO

Petr Tulpa

21.

226/14/ZK

Program resortu sociálních věcí a vyhlášení výzvy Podprogramu č. 5.1 – Podprogram na podporu sociálních služeb

Petr Tulpa

021_P01_program_a_podprogram.DOC
021_P02_vyzva_DF_c_5_1.DOC
021_P01pp_program_a_podprogram

22.

227/14/ZK

Podprogram resortu sociálních věcí a vyhlášení výzvy Podprogramu č. 5.2 – Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Petr Tulpa

022_P01_podprogram_DF_c_5_2.DOC
022_P02_vyzva_DF_c_5_2.DOC

23.

228/14/ZK

Přechod financování z MPSV na kraje – Postup pro hodnocení žádostí o dotaci na rok 2015 pro poskytovatele sociálních služeb působících v Libereckém kraji – přílohy, z důvodu nabytí účinnosti § 101a zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. k datu 1. 1. 2015

Petr Tulpa

023_P01_Vypocet_dotace_dle_druhu_sluzeb_DOC
023_P02_Formalni_posouzeni_DOC
023_P03_Hodnoceni_socialni_sluzby_DOC

24.

229/14/ZK

Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace

Zuzana Kocumová

024_P01_Priloha_ZL_ZZSLK_2014

25.

230/14/ZK

Projekt „Moderní vozidla ZZS LK včetně technologického a přístrojového vybavení“

Zuzana Kocumová

26.

231/14/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec a. s.

Zuzana Kocumová

026_P01_Pozvanka_VH_KNL
026_P02_stanovy_KNL_vyznacen_pripominky

27.

232/14/ZK

Česko - polská Hřebenovka - záměr vlajkového projektu

Hana Maierová

28.

233/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 107/14 o poskytnutí účelové dotace na pořízení plánu ochrany městské památkové zóny Turnov

Hana Maierová

030_P01_Rozpocet_LK

29.

234/14/ZK

Výzvy k předkládání žádostí o dotace z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramů 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty a 8.2 – Podpora ochrany přírody a krajiny

Josef Jadrný

029_P01_VYZVA_Podprogram_8_1_Ekologicka_vychova
029_P02_VYZVA_Podprogram_8_2_Ochrana_prirody
029_P01_pp_VYZVA_Podprogram_8_1
029_P02_pp_VYZVA_Podprogram_8_2

30.

235/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Přírodovědné edukativní programy s interaktivními workshopy“, příjemce iQLANDIA, o.p.s.

Ivana Hujerová

030_P01_Zadost_IQL
030_P02_Sazebnik

31.

236/14/ZK

Žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Školní kariérové centrum“, příjemce Podještědské gymnázium, s.r.o.

Ivana Hujerová

031_P01_zadost

32.

237/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 123/14 rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 2.6 – Podpora místní Agendy 21

Ivana Hujerová

P01_hodnotici_tabulka
P02_rozpis_rozpoctu

33.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/389/2013 - projekt „Integrované strategie území místních akčních skupin působících v Libereckém kraji“ NEPŘEDLOŽENO

Ivana Hujerová

34.

238/14/ZK

Vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí Libereckého kraje na období 2014 - 2020

Ivana Hujerová

034_P01_Metodika_vymezeni_hospodarsky_slabych_a_po

35.

239/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 134/14 rozhodnutí o poskytnutí dotací z kapitoly 91702-transfery místním akčním skupinám Libereckého kraje

Ivana Hujerová

035_P01_ZR_RO_134_14
035_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
035_P01_ZR_RO_134_14_pp

36.

240/14/ZK

Zrušení podprogramu 5.3 - Podprogram na podporu činnosti mateřských center, resortu sociálních věcí a vyhlášení a podmínky podprogramu 2.7 – Podprogram na podporu činnosti mateřských center v rámci Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova

Ivana Hujerová

37.

241/14/ZK

Dotační fond Libereckého kraje – podprogram 2.1 Program obnovy venkova – projekt „Oprava plochy tělocvičny a šaten při ZŠ, Skalice u České Lípy““

Ivana Hujerová

037_P01_USN_27_14_ZK
037_P02_Zadost_obce_Skalice

38.

242/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 136/14 – Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným

Ivana Hujerová

038_P01_Umluva_ESUS_NOVUM
038_P02_Stanovy_ESUS_NOVUM
038_P03_ZR_RO_89_14

39.

243/14/ZK

Strategie inteligentní specializace pro Liberecký kraj

Ivana Hujerová

039_P01_RIS3
039_P02_Vyjadreni_MSMT_SEA

40.

244/14/ZK

Žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Rozumíme penězům v Libereckém kraji“, příjemce AISIS, občanské sdružení

Ivana Hujerová

040_P01_zadost_prominuti

41.

245/14/ZK

Žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství“, příjemce Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

Ivana Hujerová

041_P01_Zadost_Rynovice

42.

246/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Vzdělávací program pro pracovníky maloobchodního prodeje potravin v Libereckém kraji“, příjemce MAG CONSULTING, s.r.o.

Ivana Hujerová

042_P01_Zadost_prominuti_MAG

43.

247/14/ZK

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti

Alena Losová

043_P01_VOS_mez_obchodu_a_OA_Jbc_31_12_2013
043_P02_ZS_MS_logopedicka_LBC_31_12_2013
043_P03_SS_Lomnice_nad_Popelkou_31_12_2013
043_P04_OA_HS_a_SOS_Turnov_31_12_2013

1)

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

2)

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace

3)

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

4)

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

44.

248/14/ZK

Poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 920 04 pro Gymnázium Mimoň na akci „Oprava podlahy v tělocvičně“

Alena Losová

044_P01_Zadost_reditelky_organizace
044_P02_Fotodokumentace_podlahy

45.

249/14/ZK

Stanovisko k návrhu udělení čestného názvu Gymnáziu, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace

Alena Losová

46.

250/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 142/14 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí účelových dotací na podporu významných sportovních akcí

Zuzana Kocumová

046_P01_ZR_142_14
046_P02_ZR_142_14

47.

251/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 144/14 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí účelových dotací na činnost servisních center České unie sportu a České obce sokolské a na podporu vrcholového sportu mládeže

Zuzana Kocumová

047_P01_ZR_144_14
047_P02_ZR_144_14

48.

252/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 143/14 – úprava kapitol 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 926 04 – dotační fond LK – přesun finančních prostředků do Dotačního fondu Libereckého kraje – Program č. 3 – Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu

Zuzana Kocumová

048_P01_ZR_143_14
048_P02_ZR_143_14
048_P03_ZR_143_14

49.

253/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 125/14 – navýšení příjmů kraje z vratky půjčky pro KSS LK a navýšení výdajů v kapitole 92306 na akci „ROP 5 - Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa“

Vladimír Mastník

049_P01_tabulky_ZR-RO_125-14

50.

254/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 127/14 – úpravy v kapitole 92306, přesun z nespecifikované rezervy OP doprava na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

050_P01_tabulky_ZR-RO_127-14

51.

255/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 139/14 – úpravy v kapitole 92306, Cíl 3 – ČR-PL (2014 – 2020) – přesun z nespecifikované rezervy na akci „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha - PD“

Vladimír Mastník

051_P01_tabulky_ZR-RO_139-14
051_P02_mapa_akce_CZ_PL

52.

256/14/ZK

Program resortu doprava – výzva podprogramu 6.2 – Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Vladimír Mastník

052_P01_vyzva_6_2

53.

257/14/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 20. 5. 2014 do 5. 6. 2014

Marek Pieter

0053_a_Kosilka
0053_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_20.5._do_5.6

b)

Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. třídy za období 2013/2014

Vladimír Mastník

053_b_vyhodnoceni_zimni_udrzby_silnic_II_aIII_trid
053_P01_vyhodnoceni_zimni_udrzby
053_P02_prehled_objektu_odhad_nakladu
053_P03_fotodokumentace

c)

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury za rok 2013

Hana Maierová

053_c_Zpravy_o_cinnosti_POK
053_c_P01_zprava_o_cinnosti_2013_KVK
053_c_P02_zprava_o_cinnosti_2013_SM
053_c_P03_zprava_o_cinnosti_2013_OGL
053_c_P04_zprava_o_cinnosti_2013_VLM
053_c_P05_zprava_o_cinnosti_2013_MCR

d)

Zpráva o realizaci 1. etapy odvozu odpadů z lokality Arnoltice (Bulovka)

Josef Jadrný

053_d_P01_Kosilka_ZK_24_6_2014_Zprava_Arnoltice_ko
053_d_P02_Zprava_o_realizaci_odvozu_odpadu_z_lokal

e)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. – 30. 4. 2014

Martin Půta

53_e_pisemna_informace_ZPC_radnich_a_zastupitelu_d

f)

Informace o stavu zaměstnanosti - 04/2014

Alena Losová

053_f_Informace_stav_zamestnanost_04-2014
053_f_P01_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_04_14

g)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2014

Marek Pieter

0053_g_Kosilka
0053_g_Plneni_rozpoctu_01_05_14
0053_g_P01_Plneni_rozpoctu_01_05_14

h)

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2013

Petr Tulpa

053_h_Kosilka_Zpis
053_h_P01_Jedlickuv_ustav,p.o.
053_h_P02_CIPS_LK,p.o.
053_h_P03_DOZP_Marenice,p.o.
053_h_P04_Domov_Slunecni_dvur,p.o.
053_h_P05_Denni_a_pobyt.soc.sluzby,p.o.
053_h_P06_SSP_TEREZA,p.o.
053_h_P07_DD_Sloup_v_C.,p.o.
053_h_P08_DD_Rokytnice_n_J,p.o.
053_h_P09_DD_Jablonecke_Paseky,p.o.
053_h_P10_DD_Velke_Hamry,p.o.
053_h_P11_Dps_Vratislavice_n_N,p.o.
053_h_P12_DD_Cesky_Dub,p.o.
053_h_P13_DD_Jindrichovice_p_S,p.o.
053_h_P14_DS_Liberec-Frantiskov,p.o.
053_h_P15_Domov_Raspenava,p.o.
053_h_P16_APOSS_Liberec,p.o.
053_h_P17_Domov_a_Centrum_aktivity,p.o.
053_h_P18_Domov_a_CDS_JNN,p.o.

i)

Zpráva o činnosti akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa za rok 2013- výroční zpráva

Zuzana Kocumová

053_i_Zprava_o_cinnosti_NsPCL_za_rok_2013
053_i_P01_Vyrocni_zprava_NsPCL_za_rok_2013

j)

Výroční zpráva “Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel” za rok 2013

Zuzana Kocumová

053_j_Vyrocni_zprava_zdravotni_politika_LK_2013
053_j_P01_Vyrocni_zprava_ZP_LK_2013

k)

Zpráva o činnosti KSS LK za rok 2013

Vladimír Mastník

053_k_zprava_o_cinnosti_KSSLK_za_rok_2013
053_P01_Vyrocni_zprava_za_rok_2013
053_P02_Vyrocni_zprava_za_rok_2013_tabulky_vcetne_

l)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. a 10. zasedání rady kraje a 8. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

053_l_prehled_VZ_z_9._a_10.RK_a_8.mRK

n)

Postup při sestavování Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (2014 - 2017) a s nabytím účinnosti novely zákona č. 108/2006, o sociálních službách, od 1. 1. 2015

Petr Tulpa

053_n_P01_Vyzva_k_podavani_zadosti
053_n_kosilka_ZK_DOC
053_n_P02_Principy_site_socialnich_sluzeb_Libereck
053_n_P03_System_hodnoceni_parametru

o)

Přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje z důvodu nabytí účinnosti § 101a zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. k datu 1. 1. 2015 – nutnost navýšení pracovních pozic odboru sociálních věcí od 1. 10. 2014 v souvislosti se zahájením hodnocení žádostí o dotace na sociální služby pro rok 2015

Petr Tulpa

053_o_kosilka_ZK_DOC

p)

Zpráva o daňové kontrole

Petr Tulpa

0053_p_zprava

54.

Náměty a připomínky

55.

258/14/ZK

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Vladimír Mastník

56.

259/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 151/14 – úprava kapitoly 92304 Spolufinancování EU odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Alena Losová

056_P01_Rozpis_kapitoly_92304
056_P02_Vliv_na_celkovou_bilanci_PaV

57.

260/14/ZK

Navýšení závazku spolufinancování k projektu „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace“

Ivana Hujerová